Jesteś tutaj:

artykuł

Poszukujemy pracowników

24 stycznia 2018 14:14

 

 

STAROSTA KŁODZKI

ogłasza nabór na wolne stanowiska pracy.

 

 

 

 

 


 Czytaj więcej ...

Załącznik nr  1 

do Zarządzenia  nr 7/2018

Starosty Kłodzkiego z dnia 23 stycznia 2018 roku

 

 

 

STAROSTA KŁODZKI

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

 

stanowisko ds. weryfikacji wyników prac geodezyjnych

w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru - Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
w Kłodzku

 

 1. 1.       Wymagania niezbędne:

a)       posiadanie obywatelstwa polskiego,

b)      posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na w/w stanowisku,

c)       ukończony 18 rok życia i pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

d)      niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwa skarbowe,

e)      nieposzlakowana opinia,

f)        wykształcenie wyższe o kierunku geodezyjnym i kartograficznym,

g)       3-letni staż pracy w jednostkach wykonawstwa geodezyjnego,

h)      uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji z dziedziny geodezji i kartografii w zakresie 1, 2.

 

 1. 2.       Wymagania dodatkowe:

a)       pożądane wykształcenie wyższe z zakresu gospodarki nieruchomościami, prawo;

b)       pożądany 3-letni staż pracy w jednostkach samorządu terytorialnego na podobnym stanowisku;

c)       pożądane uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji z dziedziny geodezji i kartografii w zakresie 3, 4, 5; kwalifikacje w zakresie klasyfikacji gleboznawczej gruntów;

d)       wymagana wiedza specjalistyczna – znajomość aktualnych przepisów:

 • Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne,
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków,
 • Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do pzgik,
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów ogólnogeograficznych a także standardowych opracowań kartograficznych oraz obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 2013 r. o sprostowaniu błędów,
 • Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej,
 • Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października 2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT,
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2012 roku w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych,
 • Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych,
 • Ustawa z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 października 2010 r. w sprawie ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej.

e)       znajomość pozostałych zagadnień – znajomość aktualnych przepisów:

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego,
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych,
 • Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
 • Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym.

f)        umiejętności: pracy w zespole, interpretacji przepisów, szybkiego uczenia, rozwiązywania problemów.

g)       obsługa – komputery, programy komputerowe, urządzenia: perfekcyjna obsługa komputera, znajomość oprogramowania Geomedia, Kataster ONLINE, ERGO, C-GEO, edytory tekstów, arkusze kalkulacyjne, LEX, INTRADOK.

h)       pożądane cechy osobowościowe: profesjonalizm, uczciwość, gotowość i chęć do dalszej nauki.

 

 1. 3.       Warunki zatrudnienia

a)       zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy – 1 etat,

b)      system czasu pracy zgodny z regulaminem pracy;

c)       wynagrodzenie wg tabeli wynagrodzenia zasadniczego, zgodnie z regulaminem wynagradzania pracowników starostwa, kategoria zaszeregowania  IX-XVI;

d)      praca przy sztucznym oświetleniu;

e)      praca przy monitorze komputera ponad 4 godziny.

 

 1. 4.       Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a)       weryfikacja zbiorów danych oraz innych materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych lub prac kartograficznych oraz sporządzanie i podpisywanie dokumentów związanych z weryfikacją;

b)       uwierzytelnianie dokumentów przeznaczonych dla zamawiającego;

c)       aktualizacja baz danych wchodzących w skład powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego na podstawie dokumentów przekazywanych przez wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych;

d)       przyjmowanie do zasobu geodezyjnego i kartograficznego dokumentów opracowanych w wyniku wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych, opatrywanie tych dokumentów niezbędnymi klauzulami urzędowymi;

e)       aktualizacja rejestru zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych oraz ewidencji materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego w związku z przyjęciem dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej do zasobu;

f)        naliczanie opłat za uwierzytelnianie oraz sporządzanie i podpisywanie dokumentów związanych z poborem opłaty;

g)       udostępnianie materiałów geodezyjnych związanych z wykonywaniem prac geodezyjnych lub prac kartograficznych;

h)       naliczanie opłat za udostępniane materiały oraz sporządzanie i podpisywanie niezbędnych dokumentów związanych z poborem opłat;

i)         wydawanie i podpisywanie licencji określającej możliwości wykorzystania udostępnianych materiałów;

j)         udział w komisjach: wyłączenia dokumentów z zasobu, likwidacji zbędnych materiałów, odbioru prac geodezyjnych zleconych na potrzeby PODGiK;

k)       dokonywanie drobnej konserwacji zasobu geodezyjno-kartograficznego;

l)         współudział w wdrażaniu nowych technologii;

m)     wykonywanie bieżących poleceń swoich przełożonych;

n)       udzielanie informacji  oraz naliczanie opłat za w/w czynności;

 • o)       zastępowanie w czasie nieobecności pracowników zajmujących stanowisko do spraw prowadzenia i obsługi powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz bieżące orientowanie się w zagadnieniach pracy w/w.

 

 1. 5.       Wymagane dokumenty:

a)       list motywacyjny (z aktualnym nr telefonu kontaktowego),

b)      oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o pracę (do pobrania ze strony www.bip.powiat.klodzko.pl),

c)       potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopia dyplomu potwierdzająca posiadane  wykształcenie,

d)      potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,  referencje (jeśli kandydat takie posiada),

e)      potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów poświadczających staż pracy oraz posiadane uprawnienia,

f)        oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego z podaniem numeru i serii dokumentu potwierdzającego powyższe,

g)       oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i o korzystaniu z pełni praw publicznych,

h)      oświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwo skarbowe (osoba wybrana w toku postępowania obowiązana będzie do przedstawienia zaświadczenia o niekaralności wydanego przez Krajowy Rejestr Karny),

i)        oświadczenie o nie toczących się postępowaniach karnych,

j)        oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji następującej treści: ”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.922 j.t.) oraz ustawą z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych  (Dz.U.2016.902 j.t.).”

 

 1. 6.       Dodatkowe dokumenty:

a)       CV.

 

Pracodawca oświadcza, że w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Kłodzku w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi więcej niż 6%.

 

Kopie dokumentów należy potwierdzić pod względem zgodności z oryginałem.

 

Oferty wraz z dokumentami należy składać w zamkniętej kopercie z napisem

 

„Nabór  na  stanowisko ds. weryfikacji wyników prac geodezyjnych

w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru – PODGiK w Kłodzku”

 

 w Starostwie Powiatowym w Kłodzku, ul. Okrzei 1, Biuro Obsługi Klienta, pok. nr 8 (parter),  w terminie do dnia
5 lutego 2018 roku  do godz.11.00
  (liczy się data wpływu oferty do urzędu).

 

Wszelkich informacji udzielają pracownicy referatu ds. kadrowych i kancelaryjnych tel. 74 865 75 24.

 

Aplikacje, które wpłyną do Starostwa Powiatowego w Kłodzku po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

UWAGA: Nie spełnienie któregokolwiek z wymogów formalnych spowoduje odrzucenie oferty na etapie oceny formalnej.

Regulamin naboru jest dostępny na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Kłodzku, w oddziałach zamiejscowych w Nowej Rudzie i Bystrzycy Kłodzkiej oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.powiat.klodzko.pl).

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.powiat.klodzko.pl, oraz na tablicy informacyjnej w Starostwie Powiatowym w Kłodzku oraz w oddziałach zamiejscowych w Nowej Rudzie i Bystrzycy Kłodzkiej.

 

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.922 j.t.) informuję, że:

a)     administratorem danych osobowych kandydatów na stanowisko ds. weryfikacji wyników prac geodezyjnych w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru - Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Kłodzku jest Starosta Kłodzki;

b)    dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu rekrutacji pracownika na stanowisko ds. weryfikacji wyników prac geodezyjnych w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru - Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Kłodzku  i udostępnione pracownikom Referatu ds. kadrowych i kancelaryjnych Starostwa Powiatowego w Kłodzku oraz członkom komisji rekrutacyjnej;

c)     kandydatowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania;

d)    podanie Staroście Kłodzkiemu  danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże niepodanie informacji wskazanych w art. 221 Kodeksu pracy tj. imienia (imion) i nazwiska, imion rodziców, daty urodzenia, miejsca zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenia, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia przez kandydata do pracy spowoduje, że otrzymana oferta zatrudnienia nie będzie rozpatrywana przez Komisję Rekrutacyjną.

Do pobrania :  http://www.bip.powiat.klodzko.pl/pi/spklo/27590.pdf

 

 


 

Informacje o artykule:

Data utworzenia: 24 stycznia 2018 14:14

Data publikacji: 24 stycznia 2018 14:14

Pobierz jako plik PDF , Drukuj Pokaż archiwalne

Przeczytaj treść ponownie

Sprawozdanie V kadencja
Konkurs "Róża Kłodzka 2017"
Budżet obywatelski

STAROSTWO POWIATOWE w Kłodzku

ul. Okrzei 1, 57-300 Kłodzko 

tel. 74 865 75 23 (sekretariat),

fax 74 867 32 32

e-mail: powiat@powiat.klodzko.pl

Godziny urzędowania:

Pn - Pt: 7:30 - 15:30*

*Wydział Komunikacji Transportu i Dróg Publicznych (KTD) czynny do godzi. 15.00

tel. KTD:

74 865 75 50 (rejestracja poj.),

74 865 75 57 (prawa jazdy),

74 865 75 53 (transport, drogi).

Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP:

/spklodzko/skrytka , /spklodzko/SkrytkaESP


Dane do FAKTURY
Nabywca:
Powiat Kłodzki
ul. Okrzei 1, 57-300 Kłodzko
NIP 883-16-80-036
Odbiorca:
Starostwo Powiatowe w Kłodzku
ul. Okrzei1 , 57-300 Kłodzko

Dom Wczasów Dziecięcych w Dusznikach-Zdroju
Mobilny Informator Samorządowy
WPI na lata 2015-2020
Certyfikacja ISO
Pytanie do starosty

Hymn do Ziemi Kłodzkiej

Twoja przeglądarka nie wyświetla animacji Flash. Włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, a w przypadku dalszych problemów pobierz najnowszy odtwarzacz Flash

Adobe Flash Player

Jak dostać się do szkoły ponadgimnazjalnej w powiecie kłodzkim?
Przetargi

Status Spraw Interesanta

Status Spraw Interesanta - Dowód Rejestracyjny (C2E)
Status Spraw Interesanta - Prawo Jazdy (C2E)

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla
Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013