Jesteś tutaj:

artykuł

RÓŻA KŁODZKA 2018 - DOROCZNA UROCZYSTA GALA WRĘCZENIA NAGRÓD STAROSTY KŁODZKIEGO

29 stycznia 2019 08:07

28.01.2019 r.

Odbyły się uroczystości wręczenia dorocznych nagród Starosty Kłodzkiego - Róż Kłodzkich.

Za otrzymaną nagrodę w imieniu twórców festiwalu "Góry Literatury" dziękuje Pani Olga Tokarczuk

 

W tym roku kapituła w składzie :

Maciej Awiżeń - Starosta Kłodzki,

Zbigniew Łopusiewicz - Przewodniczący Rady Powiatu Kłodzkiego,

Małgorzata Jędrzejewska-Skrzypczyk - Wicestarosta Kłodzki,

Piotr Marchewka - Etatowy Członek Zarządu Powiatu Kłodzkiego,

Krzysztof Bolisęga - Dyrektor Powiatowego urzędu Pracy w Kłodzku,

Jacek Kubicki - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku,

przyznała nagrody w 8 kategoriach .

Czytaj więcej...


 

W tym roku w 8 kategoriach było 24 nominowanych.

Oto lista zwycięzców i nominowanych :

 

1.W kategorii Gmina roku:

Zwycięża : Gmina Międzylesie

Gmina Międzylesie

 

Projekt „Nie zapominamy” (30 077,00 E, gmina 1 503,85 E, EFRR 25 565,45 E), wzbogacenie oferty atrakcji turystycznych oraz podniesienie poziomu odwiedzania przez turystów przygranicznych terenów Sudetów poprzez wykorzystanie dziedzictwa kulturowego, ukształtowanego przez wspólną historię dawnych Sudetów. W ramach projektu przebudowano fontannę wraz z okalającym ją skwerem,  która po remoncie wpasowała się w obraz okolicy rynku Międzylesia.  Wydanie materiałów promocyjnych tj. folder promocyjny 2-języczny, wersja polsko - czeska 5000 szt.

 

Projekt „Plan wykorzystania drobnych zabytków sakralnych w celu zwiększenia odwiedzalności” (2 740,00 E, gmina 137,00 E, EFRR 2 329,00 E), Celem projektu jest dobrze dobrana i skoordynowania wspólna promocja atrakcji przyrodniczych i kulturowych partnerów projektu, zwiększenie odwiedzalności regionów pogranicza polsko-czeskiego. Odnowienie,  udostępnienie i prezentacja drobnych zabytków  sakralnych zlokalizowanych w atrakcyjnym turystycznie terenie stwarza możliwość dalszego rozwoju turystyki. Zakup i montaż drewniano-żeliwnych ławek szt. 3 oraz zakup i montaż stojaków stalowych cynkowanych na 6 rowerów z dwustronnymi tablicami zatrzaskowymi szt. 3.

Projekt ,,Aktywne narciarstwo biegowe pogranicza polsko – czeskiego” (14 850 E, gmina 2 227,50 E, INTERREG VA RP-RCZ 12 622,50 E) Promocja sportów zimowych, zdrowego stylu życia, zwiększenie zainteresowania ze strony turystów terenu pogranicza. W ramach projektu zakupiono: skuter śnieżny wielozadaniowy – 62.000 zł, oraz znacznik (wyciskacz) do wyznaczania śladów pod narty biegowe na trasach narciarstwa biegowego – 2.829 zł, broszury narciarstwo biegowe pogranicza polsko-czeskiego – 848,70 zł.

 

Projekt „Budowa tras rowerowych Singletrack Glacensis na obszarze Gminy Międzylesie” ( 919 472,37 zł, gmina 248 898,84 zł,  RPO 670 573.53 zł) W ramach projektu na terenie Gminy Międzylesie została wybudowana  jedna pętla trasy rowerowej o długości 14.600 m, która będzie łączyła się z trasą znajdującą się na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka

 

Koncerty i przedstawienia z okazji 3 maja i 11 listopada

Dni Międzylesia

 

Akademia Ruchu Goworów, Akademia Ruchu Goworów to nieformalna grupa kobiet pracujących zawodowo i niezmiernie  aktywnych społecznie. W Akademii Ruchu w Goworowie jest kilka sekcji, osoby mające różne upodobania mogą wybrać sobie zajęcia, które im najbardziej odpowiadają. Zajęcia prowadzone są na sali gimnastycznej przez cały tydzień. Działają sekcje: tenisa stołowego, aerobiku,  taneczna, siłowa, nordicwalking, samoobrony, jogi, a także prowadzone są zajęcia dla dzieci. Akademia stale bierze udział w wielu okolicznościowych i cyklicznych  imprezach.

 

Gmina Międzylesie realizowała projekt pn. „Dofinansowanie przedsięwzięć związanych z likwidacją pieców starej generacji i wymianę na ekologiczne źródła ciepła w Gminie Międzylesie”, który uzyskał dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, w ramach Programu Priorytetowy „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego”, zatwierdzonego Uchwałą nr 37/2017 z dnia 31.03.2017 r. Rady Nadzorczej WFOŚiGW we Wrocławiu.

Zlikwidowane zostały 42 sztuki starych pieców stałopalnych, w miejsce których zainstalowano ekologiczne kotły na ekogroszek, biomasę, gazowe lub ogrzewanie elektryczne. Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniósł 550 513,96 złotych i jest niższy od planowanego o kwotę 92 901 złotych

 

 

Remont odcinka drogi Domaszków - Długopole Górne

 „ Odbudowa drogi rowerowej, dojazdowej do gruntów rolnych nr dz. 80, obręb Domaszków i nr 37, 167, 186, obręb Długopole Górne – Etap 1 – droga ewakuacji powodziowej w km 1+510-1+842; 1+869-1+969 [intensywne opady deszczu lipiec 2015]”.

Remont drogi w Domaszkowie

 „Domaszków - droga dojazdowa do gruntów rolnych”.  Całkowity koszt realizacji zadania:
356.590,90 zł,  w tym dofinansowanie: z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego  - 187.488 zł .

Remont drogi w Pisarach

Pracami objęto odcinek o długości 310 m. Inwestycja o wartości 268 744,24 zł.,  zrealizowana  została przy udziale środków  budżetu państwa na  usuwanie skutków klęsk żywiołowych w roku 2018, w wysokości 165 874 zł. 

 

Utworzenie i funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Samorządowym Żłobku w Międzylesiu

Gmina Międzylesie otrzymała wsparcie na zadanie pn. „Utworzenie i funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Samorządowym Żłobku w Międzylesiu”, z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Resortowego Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch +” 2018.

W ramach pozyskanych środków przebudowano istniejący budynek szkolny z przystosowaniem części na żłobek. Wartość zadania to 350 750 zł . Środki
z budżetu gminy – 69 250 zł. Całkowita wartość dofinansowania -  281 500 zł, w tym na utworzenie żłobka 277 000 zł (dofinansowanie 80%) i na funkcjonowanie 15 miejsc w żłobku w wysokości 4 500 zł.

 

Podniesienie kompetencji wśród uczniów w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Przyjaciół Dzieci Samorządowa Szkoła Podstawowa
w Domaszkowie

Projekt realizowany w ramach RPO WD 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. wyposażenie do pracowni przyrodniczej i wyposażenia do pracowni matematycznej, zajęcia wyrównawcze Całkowita wartość zadania - 149 261,04 zł, w tym budżet gminy - 7 463,06 zł, i środki z EFS - 141 797,98 zł.

 

Modernizacja wyposażenia i wzajemna pomoc w sytuacjach kryzysowych w górach Orlickich i Bystrzyckich
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska. Partnerzy projektu to: Orlicke Zahori – partner wiodący oraz Destne w Orlickich Horach i gminy: Bystrzyca Kłodzka i Międzylesie. W ramach projektu zakupiono m.in. specjalny średni samochód ratowniczo-gaśniczego, pojazd specjalny wyposażony w wyciągarkę elektryczną przednią oraz tylną, odpinane działka wodno-pianowe o wydajności 1600 dm3/min., sprzęt niezbędny do specjalnego informowania w razie interwencji i lokalizacji zdarzeń po drugiej stronie granicy; Projekt umożliwia wspólne zintegrowane ćwiczenia plenerowe jednostek OSP i SDH. Całkowita wartość zadania to 219 250,00 euro (środki gminne 15% i zewnętrzne 85%).

 

Doposażenie Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Międzylesie

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości. W ramach projektu zakupiono: agregat 2 szt., defibrylatora 2 szt., pilarka 2 szt.,  najaśnicę. Wartość projektu - 25 046,40 zł. W tym środki z budżetu gminy – 250,46 zł i z FS - 24 795,94 zł

Nakłady na inwestycje w stosunku do budżetu 3 769 871,19 zł.; pozyskane samodzielnie przez gminę środki zewnętrzne – 2 354 973,54 zł

Gmina Miejska Nowa Ruda
Gmina Miejska Kłodzko

 

2.W kategorii Pracodawca:

Zwycięża : Umicore Autocat Poland sp. z o.o.

Ruben Skrzypiec ProfilLine
Firma Matplast sp. z o.o.

 

3.W kategorii Wydarzenie lub produkt promocyjny:

Zwycięża : Oktober Festung  

Oktober Festung

 

Wydarzenie zaistniało po raz pierwszy w 2016 r. Atrakcyjny charakter wydarzenia zapewniła przyjęta formuła gry terenowej w formie stanowisk rozlokowanych w różnych częściach fortecy, nawiązujących zarówno do historii Twierdzy (np. jej oblężenia w 1760 r. czy wątku ucieczki wybranych więźniów, przetrzymywanych w fortecy w różnych okresach jej funkcjonowania), jak również do znanego z opisów historycznych życia codziennego XVIII-wiecznych żołnierzy, którzy oczekując w koszarach na militarne starcia spędzali czas na grach w kości, w karty, w szachy i inne. Gra rozgrywana w trzech rundach w ciągu całego dnia trwania imprezy, pomyślana została jako rywalizacja na punkty pomiędzy wszystkimi uczestnikami wydarzenia, dla których przepustką do wzięcia udziału w zabawie jest Karta Rekruta. Szczególnie istotnym stanowiskiem jest punkt piwowarski, nawiązujący do fortecznego browaru, który w XVIII w. był usytuowany w jednej z kazamat Twierdzy i dostarczał skoszarowanym tu żołnierzom dziennego przydziału piwa. Punkt ów stanowi impuls do realizacji w kolejnych latach rekonstrukcji fortecznego browaru, a wraz z sukcesywną budową marki „Piwo z Twierdzy Kłodzko” służyć ma szerokiej promocji Twierdzy Kłodzko poprzez walory smakowe (nazwa imprezy bowiem intencjonalnie nawiązuje do tradycji browarniczych Twierdzy, co nabrało silniejszego wydźwięku w kolejnych latach).

Atmosfera rywalizacji pod presją czasu, konieczność wykazania się zręcznością, siłą, bystrością czy łutem szczęścia przy jednoczesnej niczym nie skrępowanej eksploracji trasy turystycznej w Twierdzy, spotkała się z dobrym przyjęciem uczestników, w tym drużyn harcerskich. Jako organizatorów szczególnie cieszy nas pozytywny odbiór wydarzenia przez rodziny, dla których udział w wydarzeniu stał się okazją do wspólnego spędzenia czasu w sposób intensywny i angażujący wszystkich członków rodziny.

Zrealizowane w ten sposób wydarzenie pokrywa się z obowiązującym we współczesnej turystyce modelu 3xE (Entertainment, Excitement, Education – rozrywka, ekscytacja, kształcenie).

W roku 2017 scenariusz imprezy wzbogaciły kolejne atrakcje: stanowisko browarnicze zaproponowało premierę nowego Piwa z Twierdzy Kłodzko – „Rekruta”, a obok tej premiery odbył się po raz pierwszy Konsumencki konkurs piw domowych. Ponadto największa patelnia plenerowa w Polsce zaoferowała porcję „KAPUŚniaku na szpeku”, czyli zupę pruskiego szpiega, a wieczór zakończył koncert grupy Rh+.

Oktober Festung w roku 2018 przyniósł modyfikację formuły gry poprzez zorganizowanie jej w dotychczas nieudostępnionych do zwiedzania, północnych częściach Twierdzy Kłodzko – w całodniowej rywalizacji wzięło udział ok. 400 osób – choć przeważali mieszkańcy Kłodzka, wydarzenie przyciągnęło osoby przyjezdne z dalszych części województwa dolnośląskiego oraz wczasowiczów z odleglejszych rejonów Polski, przebywających w okolicznych uzdrowiskach. Równolegle do gry odbywał się II Konsumencki konkurs piw domowych, który licznie zgromadził amatorów piw kraftowych (niezależnie od ich zaangażowania się w grę). Tym razem festowanie zakończył wieczorny koncert zespołu Czarno-Czarni.

Oktober Festung jest autorskim pomysłem wnioskodawcy, wykorzystującym założenia modelu 3xE jako fundament scenariusza i ukierunkowanym na skuteczne zbudowanie wartości społecznych, skutkujących pozytywną, silną i trwałą relacją między zabytkiem a lokalną społecznością. Wedle wiedzy wnioskodawcy, w roku zainicjowania wydarzenia nie miało ono analogii wśród polskich zabytkowych obiektów turystycznych. Podjęta współpraca z coraz bardziej popularną branżą browarów domowych czyni imprezę rozpoznawalną wśród amatorów piwowarstwa, co w szerszej skali skutkuje utożsamieniem wydarzenia Oktober Festung wyłącznie z Twierdzą Kłodzko.

Obchody jubileuszu 800-lecia Wambierzyc
I piknik lotniczy na lądowisku w Starym Wielisławiu

 

4.W kategorii Inwestycja:

Zwycięża : Ścieżka rowerowa Nowa Ruda - Nowa Ruda - Słupiec

 

Ścieżka Rowerowa

 

W Nowej Rudzie w roku bieżącym zakończono prace związane z budową nowej ścieżki rowerowej łączącej Nową Rudę ze Słupcem, wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 381 oraz z Gminą Nowa Ruda od ul. Ludwikowskiej do skrzyżowania z ul. Cmentarną. Dzięki temu zadaniu udało się też połączyć trzy dzielnice Nowej Rudy nową infrastrukturą, która pozwala bezpiecznie przemieszczać się w obszarze miasta. Dodatkowym atutem tej inwestycji jest fakt, że została ona wpięta w już istniejąca infrastrukturę ścieżek pieszo-rowerowych, które pozwalają docenić walory krajobrazowe Nowej Rudy i regionu. Zadanie, które zrealizowano wymagało kilkuetapowych przygotowań. Ponieważ władze województwa nie planowały budowy ścieżek rowerowych wzdłuż dróg wojewódzkich, miasto podjęło działania, aby je wybudować. Najpierw, wspólnie z gminą Nowa Ruda i Radkowem miasto zdobyło środki z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju na dokumentację, za które w 2015 roku przygotowano projekt m.in. ścieżki rowerowej Słupiec – Nowa Ruda. Inwestycja ta, to budowa dwukierunkowej drogi dla rowerów o długości około 3,3 km, składającej się z dwóch odcinków:– odcinek pierwszy – ścieżka rowerowa, dwukierunkowa, o długości około 1,9 km. Początek znajduje się na skrzyżowaniu ul. Słupieckiej i ul. Waryńskiego w Nowej Rudzie-Słupcu, a koniec – na granicy działki drogowej nr 578 (styk z ul. Słupiecką) w Nowej Rudzie. Ścieżka na tym odcinku w całości znajduje się w granicach pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 381, – drugi odcinek – ścieżka rowerowa, dwukierunkowa, zadanie obejmujące utwardzenie istniejącej, wykorzystywanej przez pieszych i rowerzystów, drogi gruntowej o długości około 1,4 km, w ciągu ul. Słonecznej w Nowej Rudzie. Początek inwestycji znajduje się w granicach działki drogowej nr 578 (styk z ul. Słupiecką), a koniec na granicy istniejącej nawierzchni asfaltowej ul. Słonecznej w Nowej Rudzie. Na ścieżce rowerowej w dwóch miejscach zamontowane zostały miejsca do odpoczynku, przewidziane dla przynajmniej 8 osób i stojaki rowerowe o ławkach i koszach nie wspominając. Całościowy koszt inwestycji na obu odcinkach wyniósł 2.560.000,00 zł. Chodź przyjęła się już nazwa ścieżka rowerowa, to tak naprawdę, przynajmniej w niektórych częściach, jest to ciąg pieszo-rowerowy. Nowa ścieżka rowerowa ma blisko 4 km długości od ul. Ludwikowskiej do skrzyżowania z ul. Cmentarną i jest asfaltowa, natomiast ścieżka dla pieszych w częściach wydzielonych została wyłożona kostką betonową. Dodatkowo oświetlona została lampami LED. Choć funkcjonuje jeszcze krótko to już cieszy się dużą popularnością wśród mieszkańców jak i przybywających do miasta turystów . Dodatkowym atutem jest wybudowanie na ul. Cmentarnej parkingu rowerowego, gdzie istnieje możliwość pozostawienia swojego dwukołowca i udanie się na przechadzkę po mieście.

Przedszkole z oddziałem żłobkowym w Lądku-Zdroju
Ujęcie wód podziemnych 8z w Kłodzku

 

5.W kategorii Kultura:

Zwycięża: Festiwal Literatury „Góry Literatury”

 

Festiwal „Góry Literatury”

jest organizowany przez Stowarzyszenie Kulturalne Góry Babel przy współpracy z Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda oraz Biblioteką Publiczną w Nowej Rudzie. Celem Festiwalu jest propagowanie czytelnictwa oraz przybliżanie lokalnej społeczności tzw. kultury wysokiej. Festiwal charakteryzuje się bogatym i różnorodnym programem, na który składają się spotkania z pisarzami, koncerty, projekcje filmowe, wystawy, warsztaty oraz wspólne wyprawy po okolicznych górach. Gospodarzami tego przedsięwzięcia są Olga Tokarczuk i Karol Maliszewski ściśle związani z regionem noworudzkim. Gośćmi, a zarazem prelegentami dotychczas byli: Joanna Bator, Janusz Rudnicki, Rainer Sachs ( attache kulturalny Niemiec), Jiri Cervenka (czeski poeta i tłumacz), Karol Modzelewski ( pisarz i działacz opozycji), Jerzy Sosnowski ( pisarz i dziennikarz), Jacek Dehnel (pisarz i poeta), Piotr Tarczyński (pisarz), Magdalena Jethon (dziennikarka), Antonia Lloyd-Jones (tłumaczka z języka polskiego na angielski), Zbigniew Kruszyński (pisarz i tłumacz), Kristina Sabaliauskaite ( litewska pisarka), Jerzy Bralczyk (językoznawca), Mariusz Szczygieł (pisarz i dziennikarz), Karolina Korwin-Piotrowska ( dziennikarka) Wioletta Grzegorzewska (pisarka i poetka), Magdalena Grzebałkowska (pisarka), Adam Wajrak (dziennikarz), Rosvita Schib ( niemiecka dziennikarka), Katarzyna Nosowska, Grzegorz Kasdepke, Dorota Masłowska, Stanisław Łubieński, Klementyna Suchanow, Angelika Kuźniak, Jakub Kornhauser, Łukasz Orbitowski, Zygmunt Miłoszewski, Michał Rusinek, Wojciech Chmielarz, Oksana Zabużko, Małgorzata Omilanowska.

Spotkania prowadzili: Justyna Sobolewska, Justyna Czechowska, Karolina Korwin Piotrowska,  Michał Nogaś oraz Ireneusz Grin.

 W 2018 roku program festiwalu został wzbogacony pokazami filmów i spotkaniami z ich twórcami oraz warsztatami filmowymi. Gości tego pasma byli: Jagoda Szelc z filmem Wieża.Jasny dzień, Robert Więckiewicz z Ziarnem Prawdy oraz Łukasz Śródka z dokumentem W absolutnej ciszy

Podczas festiwalu  organizowane są warsztaty literackie pod tytułem „Pisanie Nowej Rudy”. Uczestnicy są wyłaniani poprzez ogłoszenie konkursu na krótką formę prozatorską. Podczas Festiwalu prowadzone są zajęcia prowadzone przez Olgę Tokarczuk, Karola Maliszewskiego oraz Zbigniewa Kruszyńskiego. Efektem tych działań jest wydawana co roku publikacja będąca zbiorem 6 tekstów uczestników warsztatów.

Wydarzenia festiwalowe odbywają się w różnych miejscach w okolicach Nowej Rudy. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszą się wspólne wycieczki turystyczne po specjalnie przygotowywanych szlakach. Do tej pory powstały  dwa szlaki literackie na pograniczu polsko-czeskim - „Literackie wędrówki z domu dziennego do domu nocnego” oraz ”Droga Chlebowa”. Przedsięwzięcia te zostały zainspirowane prozą Olgi Tokarczuk oraz poezją Karola Maliszewskiego.

Organizatorzy przygotowują także wydarzenia dedykowane dzieciom. Są to spotkania z autorami oraz warsztaty, podczas których uczestnicy poprzez zabawę poznają cudowny świat literatury.

 

Przez kilkanaście lipcowych dni w magicznym zakątku, jakim jest Nowa Ruda, trwa święto sztuki – słowa i brązu.

Międzynarodowy Festiwal Tańca im. Olgi Sawickiej 
Andrzej Wziątek

 

6.W kategorii Sport:

Zwycięża: Piotr Herzog

Piotr Hercog 

Piotr Hercog jest trenerem sportowym, instruktorem wspinaczki skalnej, taternikiem jaskiniowym, organizator eventów w Powiecie Kłodzkim, m.in. Supermaratonu Gór Stołowych, Zimowego Półmaratonu Gór Stołowych czy Dolnośląskiego Festiwalu Biegów Górskich.

Od 25 lat związany jest z górami, a od 17 lat specjalizuje się w sportach wytrzymałościowych. Wspinał się w Tatrach, Alpach, Andach, Pamirze. Ponadto był uczestnikiem jaskiniowych wypraw eksploracyjnych Polskiego Związku Alpinizmu m.in. w Austrii, Chinach i na Ukrainie.

Piotr Hercog jest wielokrotnym medalistą Mistrzostw Polski i zdobywcą Pucharów Polski w Imprezach na Orientację. Uczestniczył w kilkudziesięciu zawodach multidyscyplinarnych w Polsce i na świecie, m.in. AbuDhabi Adventure Challenge, Adventure Race World Championship, AR Series. Od 2010 specjalizuje się w biegach górskich ultra, zajmował czołowe miejsca w takich biegach jak: UTMB, Ultra Trail Majorka, Transvulcania, Gore-Tex Transalpine, TransGranCanaria, UTMF. W Polsce czterokrotny zwycięzca  Biegu Rzeźnika oraz częsty bywalec podium w innych biegach górskich.

Wygrywał najważniejsze i najtrudniejsze biegi ekstremalne na świecie m.in.:
w 2017 r. Ultra Fiord Patagonia Chile (100 mil), w 2018 r. Kilimajaro Extreme Marhaton a także Moab 240 mile Endurance Run w USA na dystansie 240 mil czyli ponad 380 km.

Robert Nowicki
Mateusz Gamrot

 

7.W kategorii Społecznik:

Zwycięża: Teresa Ludwin 

Teresa Ludwin całe swoje życie związała z niesieniem pomocy drugiemu człowiekowi.

Poprzez długoletnią pracę w służbie zdrowia, a po utworzeniu w 1999 roku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku, aktywnie działa na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych.

W 1993r. założyła Kłodzkie Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej, które w tamtym czasie było pierwszą organizacją pomagającą dzieciom chorym w Kotlinie Kłodzkiej. Ważną przyczyną podjęcia takich działań było urodzenie niepełnosprawnej córki, która porusza się na wózku inwalidzkim. Razem z rodzicami innych dzieci niepełnosprawnych przełamywała bariery w integracji z innymi ludźmi. Współpracowała z wieloma instytucjami działającymi na rzecz ludzi chorych. Między innymi podejmowała działania o wyznaczenie miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych, likwidację barier urbanistycznych, przełamywanie barier w komunikowaniu się oraz o powstanie w Kłodzku Szkoły Integracyjnej, która funkcjonuje do dzisiaj.

W tej walce o normalność i równe traktowanie osób niepełnosprawnych zawsze kieruje się poszanowaniem drugiego człowieka i zrozumieniem jego potrzeb. Poprzez wieloletnią współpracę z Radą Miasta Kłodzka, wcześniej jako członek Komisji Zdrowia spoza Rady, a w 2006 r. już jako radna miasta Kłodzko, czynnie pracowała na rzecz jego mieszkańców.

Po pracy w Radzie Miasta, w 2014 roku, została wybrana do Rady Powiatu Kłodzkiego, by działać na rzecz powiatu. W 2010 roku, wraz z przedstawicielami innych organizacji pozarządowych, utworzyła Związek Stowarzyszeń pod nazwą „Sudecki Sejmik Osób Niepełnosprawnych”, którego jest prezesem do chwili obecnej. Spośród wielu cennych działań Sejmiku, wraz z rodzicami dorosłych osób niepełnosprawnych, była inicjatorką utworzenia Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Kłodzku. Od 25 lat jest organizatorką wielu dużych imprez integracyjnych dla osób chorych i ubogich, wyjazdów na turnusy rehabilitacyjne, zawodów rekreacyjno-sportowych itp., w tym „Bieg do serca”, „Mikołaj Integracyjny”. Od wielu lat zwraca uwagę instytucjom rządowym i samorządowym na potrzeby zmian przepisów dotyczących osób niepełnosprawnych, walczy o przestrzeganie praw przysługujących osobom niepełnosprawnym. Jej motto życiowe: „Warto żyć, by pomóc drugiemu”, przejawia się we wszystkich podejmowanych przez nią działaniach.

Nominowani również:

Teresa Maria Fereżyńska
Justyna Michalska

 

8.W kategorii Osobowość:

Zwycięża: Joanna Kraj-Plenkiewicz, która otrzymuje również prestiżowe wyróżnienie za całokształt działalności :

TERRAE GLACENSIS CIVI (Obywatel Ziemi Kłodzkiej):

Joanna Kraj-Plenkiewicz

absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego, wydział prawa, administracji i ekonomii, prowadzi działalność rachunkowo-księgową od 27 lat , jako doradca podatkowy od początku istnienia zawodu pod numerem wpisu 04469, od 2014 r założycielka i Prezes Zarządu Centrum Obsługi Działalności Gospodarczej Sp. z o. o. spółka doradztwa podatkowego.

Organizatorka i trenerka szkoleń o tematyce prawno-podatkowej. Współpracuje z wieloma podmiotami gospodarczymi, głównie w zakresie prowadzenia księgowości, doradztwa i konsultacji prawnych i ekonomicznych, reprezentuje przedsiębiorców w sporach w sprawach podatkowych, przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi, a także wspiera przedsiębiorców w doborze rozwiązań podatkowych. Prowadzi stałe doradztwo w zakresie pozyskiwania dotacji związanych z prowadzoną działalnością a także w jej rozszerzenia. Jako pracodawca największej kancelarii w Powiecie Kłodzkim daje możliwość realizacji zawodowej wielu pracownikom.

Posiada rekomendację rzetelności i wiarygodności , oraz członkostwo w Business Centre Club- prestiżowego Klubu przedsiębiorców i największą organizacją indywidualnych pracodawców, do której została zaproszona jako rzetelna i wiarygodna, przestrzegająca zasad etyki kupieckiej, a także akceptująca zasady kodeksu honorowego.

 Uczestniczy w spotkaniach Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego.

Jako praktykowi znana jest praktyczna strona prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Powiatu Kłodzkiego i związane z tym problemy i zagrożenia oraz możliwości rozwoju. Zasiada w Powiatowej Radzie Rynku Pracy na kadencję w latach 2015-2019 przy Starostwie Powiatowym w Kłodzku, jako przedstawiciel organizacji pracodawców.

Joanna Kraj-Plenkiewicz za swoje zasługi na polu zawodowym trzykrotnie została nagrodzona Medalem Europejskim za usługi: doradztwo podatkowe i kompleksowe usługi księgowe,  za doradztwo podatkowe w procesie przekształcenia firm , oraz za integrację lokalnych przedsiębiorców.

Z inicjatywy i pomysłu Joanny Kraj-Plenkiewicz powstało Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Kłodzkich oraz Klub Biznesu Ziemi Kłodzkiej, za pomysł utworzenia którego została nominowana w Plebiscycie Osobowości Roku 2017.

Swoją postawa zawodową i społeczną udowodniła, że dobro Ziemi Kłodzkiej jest jej priorytetem, jej projekty tworzą wizytówkę rozpoznawalną przez coraz większą rzeszę przedsiębiorców Dolnego Śląska a także Polski i Czech.

 

Zygmunt Byrski
Irena Klimaszewska

 

Informacje o artykule:

Data utworzenia: 29 stycznia 2019 08:07

Data publikacji: 29 stycznia 2019 08:07

Pobierz jako plik PDF , Drukuj Pokaż archiwalne

Przeczytaj treść ponownie

Budżet obywatelski

STAROSTWO POWIATOWE w Kłodzku

ul. Okrzei 1, 57-300 Kłodzko 

tel. 74 865 75 23 (sekretariat),

fax 74 867 32 32

e-mail: powiat@powiat.klodzko.pl

Godziny urzędowania:

Pn - Pt: 7:30 - 15:30*

*Wydział Komunikacji Transportu i Dróg Publicznych (KTD) czynny do godzi. 15.00

tel. KTD:

74 865 75 50 (rejestracja poj.),

74 865 75 57 (prawa jazdy),

74 865 75 53 (transport, drogi).

Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP:

/spklodzko/skrytka , /spklodzko/SkrytkaESP


Dane do FAKTURY
Nabywca:
Powiat Kłodzki
ul. Okrzei 1, 57-300 Kłodzko
NIP 883-16-80-036
Odbiorca:
Starostwo Powiatowe w Kłodzku
ul. Okrzei1 , 57-300 Kłodzko

Dom Wczasów Dziecięcych w Dusznikach-Zdroju
Mobilny Informator Samorządowy
WPI na lata 2015-2020
Certyfikacja ISO
Pytanie do starosty

Hymn do Ziemi Kłodzkiej

Twoja przeglądarka nie wyświetla animacji Flash. Włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, a w przypadku dalszych problemów pobierz najnowszy odtwarzacz Flash

Adobe Flash Player

Jak dostać się do szkoły ponadgimnazjalnej w powiecie kłodzkim?
Przetargi

Status Spraw Interesanta

Status Spraw Interesanta - Dowód Rejestracyjny (C2E)
Status Spraw Interesanta - Prawo Jazdy (C2E)

Copyright © Powiat Kłodzki. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja: Net P.C.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla
Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013