Wizyta uczestników projektu CivPro w kłodzkim starostwie

W dniu 22 listopada 2011, w Starostwie Powiatowym w Kłodzku, grupie uczestników projektu Regional Strategies for Disaster Prevention CivPro 0865R2 Project INTERREG IVC z 13 krajów Europy, zostały zaprezentowane osiągnięcia powiatu kłodzkiego w obszarze inicjatyw lokalnych na rzecz prewencji zagrożeń naturalnych: Lokalny System Osłony Przeciwpowodziowej LSOP, Telefoniczny System Powiadamiania Mieszkańców Powiatu o zagrożeniach oraz działalność pracowników Zespołu Zarządzania Kryzysowego w dziedzinie popularyzacji wiedzy i wymiany doświadczeń z zakresu zarządzania kryzysowego.

Goście zostali przywitani przez Starostę Kłodzkiego – Macieja Awiżenia, a także zapoznali się z działalnością SHM IMGW w Kłodzku, którą przedstawił Kierownik Stacji Zbigniew Chlebicki.

Głównym celem projektu CivPro jest wymiana wiedzy, doświadczeń oraz tzw. know-how w zakresie tworzenia polityk (strategii) regionalnych, rozwiązań oraz modeli funkcjonalnych dla zapobiegania i ograniczania skutków -  negatywnie oddziałujących na społeczeństwo, gospodarkę i środowisko - potencjalnych zagrożeń naturalnych oraz wywołanych działalnością człowieka.

Szczególny nacisk w projekcie CivPro położony jest na: ulepszenie sytemu zarządzania poprzez wprowadzenie przekrojowego podejścia do zapobiegania zagrożeniom i ustanowienie zrozumiałych i przejrzystych strategii regionalnych, udoskonalenie instrumentów i narzędzi wspomagających bardziej ścisłej współpracy pomiędzy strukturami zarządzania kryzysowego a instytucjami odpowiedzialnymi za prognozowanie zagrożeń oraz podnoszenie świadomości (na wszystkich poziomach) dotyczącej konieczności wypracowania strategicznego podejścia do prewencji zagrożeń.

Autor: , Data utworzenia: 2011-11-28 11:10:32