18 grudnia na sesji RPK przyjęto budżet na 2014 rok

W grudniu samorządy mają obowiązek uchwalenia na kolejny rok swojego budżetu, w którym zaplanowane są dochody i wydatki na wszystkie realizowane zadania, podejmowane działania czy inwestycje. Podczas ostatniej w mijającym roku X sesji Rady Powiatu Kłodzkiego, która odbyła się w środę 18 grudnia 2013 r., przyjęty został budżet na rok 2014.

W wydatkach Powiatu najwięcej przypada na edukację i oświatę – ok. 70 mln (co stanowi 40% całego budżetu), następnie jest pomoc społeczna – 40 mln (23%) i transport – 17 mln (10%). Ogółem wydatki Powiatu Kłodzkiego w roku 2014 wniosą ponad 176 mln zł, z czego aż 155 mln zł (88%) będzie przeznaczone na  zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Jest to największy uchwalony budżet  naszego powiatu, a to ze względu na inwestycje, jakie są planowane do realizacji w 2014 roku. W ciągu roku budżetowego Powiat będzie jednocześnie aplikował po dodatkowe fundusze zewnętrzne, np. na remonty i modernizacje dróg powiatowych, więc kwoty te mogą ulec zwiększeniu. Z kolei w strukturze dochodów powiatu na 2014 r. najwięcej stanowią subwencje (czyli pieniądze z przeznaczeniem na konkretne zadania, np. subwencja oświatowa czy na PSP) – 85 mln zł, dochody własne – 45 mln zł i dotacje – 47 mln zł. Uchwała budżetowa dostępna jest na stronach BIP Powiatu Kłodzkiego (http://www.bip.powiat.klodzko.pl/pi/spklo/19714.pdf).

Autor: , Data utworzenia: 2014-01-02 12:42:05