Modernizacja budynków Liceum Ogólnokształcącego w Nowej Rudzie przy ul. Osiedle Piastowskie 17

„Modernizacja budynków Liceum Ogólnokształcącego w Nowej Rudzie
przy ul. Osiedle Piastowskie 17”

Oś priorytetowa nr 3 „Gospodarka niskoemisyjna”
Działanie nr 3.3 „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym”
Poddziałanie nr 3.3.4 „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym - ZIT AW”

Projekt „Modernizacja budynków Liceum Ogólnokształcącego w Nowej Rudzie przy ul. Osiedle Piastowskie 17” realizowany jest przez Powiat Kłodzki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Okres realizacji projektu: kwiecień 2016 - grudzień 2017

Całkowita wartość projektu: 1 311 841,62 PLN
Dofinasowanie: 1 114 960,83 PLN (85 % wydatków kwalifikowalnych)
Wkład własny: 196 757,79 PLN (15 % wydatków kwalifikowalnych)

Przedmiotem projektu jest termomodernizacja wraz ze zmianą źródła ciepła obiektu Liceum Ogólnokształcącego w Nowej Rudzie.

Realizacja inwestycji wpisuje się w działania skierowane na poprawę efektywności energetycznej obiektów użytku publicznej oraz ograniczania niskiej emisji jak i wynikającego z niej zanieczyszczenia powietrza na terenie Aglomeracji Wałbrzyskiej i Powiatu Kłodzkiego.

Głównym celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej obiektu Liceum Ogólnokształcącego w Nowej Rudzie.

Cele szczegółowe:

 1. Zwiększenie sprawności produkcji i rozprowadzania energii cieplnej poprzez urządzenie nowej kotłowni z kotłami gazowymi kondensacyjnymi oraz wymianę instalacji c.o. i c.w.u.,
 2. Zapewnienie bezpieczeństwa funkcjonowania źródła ciepła poprzez urządzenie nowej kotłowni i wymianę kotłów,
 3. Zmniejszenie strat ciepła w obiekcie poprzez ocieplenie wybranych elementów budynku, w tym ścian oraz wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, a także realizację innych prac budowlanych skierowanych na poprawę termoizolacji,
 4. Zapewnienie efektywności gospodarki cieplnej obiektu dzięki zastosowaniu elementów systemu zarządzania energią oraz przeprowadzeniu szkoleń dla użytkowników.

Korzyści długofalowe, wynikające z realizacji projektu:

 1. spełnianie przez obiekt wymogów prawnych pod kątem izolacji cieplnej,
 2. poprawa bezpieczeństwa obiektu i spełnianie przez kotłownię WT,
 3. zmniejszenie zużycia paliwa na potrzeby c.o. i c.w.u.,
 4. zmniejszenie emisji zanieczyszczeń,
 5. korzyści środowiskowe (w tym ograniczenie czynników wpływających na zmiany klimatu) i zdrowotne wynikające z czystszego powietrza,
 6. korzyści ekonomiczne wynikające ze zmniejszenia zużycia paliwa.

Zakres działań planowanych do realizacji w ramach projektu to głównie prace termomodernizacyjne i związane ze zmianą źródła ciepła, w tym elementy zarządzania systemem energetycznym obiektu, na które składają się:

 1. prace ociepleniowe,
 2. wymiana stolarki okiennej i drzwiowej (część nie wymieniona),
 3. poprawa systemu wentylacji naturalnej i jakości higienicznej powietrza w salach lekcyjnych poprzez zamontowanie nawiewników higrosterowalnych w istniejących oknach,
 4. modernizacja c.o. wraz z zastosowaniem elementów systemu zarządzania energią w obiekcie,
 5. modernizacja systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej.

Pierwotne wartości projektu z wniosku o dofinasowanie: całkowita wartość projektu: 1 617 001,26 PLN, dofinasowanie: 1 372 698,79 PLN (85 % wydatków kwalifikowalnych), wkład własny: 242 240,97 PLN (15 % wydatków kwalifikowalnych). Po przeprowadzeniu postępowań przetargowych wartości projektu uległy obniżeniu do kwot: całkowita wartość projektu: 1 311 841,62 PLN, dofinasowanie: 1 114 960,83 PLN (85 % wydatków kwalifikowalnych), wkład własny: 196 757,79 PLN (15 % wydatków kwalifikowalnych).

Autor: , Data utworzenia: 2017-03-22 11:02:29