Powiat remontuje kolejną drogę powiatową za ponad 6 mln zł

Projekt Powiatu Kłodzkiego „Przebudowa drogi powiatowej nr 3274 D Mostowice - Poniatów - Niemojów - Lesica - Międzylesie” na odcinku Międzylesie - Przejście Graniczne w Niemojowie uzyskał dofinansowanie w ramach osi priorytetowej 5 Transport Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Jest realizowany przez Powiat Kłodzki wspólnie z Zarządem Dróg Powiatowych w Kłodzku. W ramach projektu przebudujemy ponad 10 km drogi między Międzylesiem a przejściem granicznym w Niemojowie -  mówi starosta Maciej Awiżeń. - Wpłynie to nie tylko na lepsze i bezpieczniejsze połączenie sieci dróg powiatu z siecią dróg województwa i kraju, ale też z naszymi czeskimi sąsiadami, bo droga ta bezpośrednio prowadzi do przejścia granicznego Polska-Czechy. Trzeba tez pamiętać, że droga ta jest częścią Trasy Śródsudeckiej, którą odbywa się największy ruch turystyczny wzdłuż Sudetów.

Uporządkowanie układu komunikacyjnego regionu oraz modernizacja nawierzchni jezdni wraz z wybudowaniem infrastruktury towarzyszącej wpłynie na poprawę stanu technicznego dróg, a także usprawni ich przepustowość. Zmodernizowana infrastruktura drogowa zwiększy komfort podróżowania, a także wpłynie na zmniejszenie ilości wypadków, przez co poprawi bezpieczeństwo zarówno użytkowników dróg, jak i ludzi mieszkających w pobliżu tej trasy. Poprawa jakości infrastruktury drogowej wpływa również na poprawę środowiska naturalnego, poprzez m.in. zmniejszenie emisji spalin oraz obniżenie poziomu hałasu spowodowanego ruchem samochodowym.

Realizowane przedsięwzięcie ma na celu przebudowę istniejącej jezdni oraz chodników połączoną z poprawieniem ich stanu technicznego, trwałości oraz estetyki, gruntowną naprawę odwodnienia, a także uwzględnienie rozwiązań architektonicznych dostosowujących ten fragment drogi do potrzeb osób niepełnosprawnych (m.in. obniżone zostaną krawężniki przy przejściach dla pieszych) – dodaje Piotr Marchewka z Zarządu Powiatu Kłodzkiego.

Całkowita wartość projektu to 6 508 595,62 PLN

Kwota dofinansowania  5 532 306,28 PLN (85% wartości wydatków kwalifikowalnych)

Okres realizacji zakresu rzeczowego projektu to luty 2017r. – grudzień 2018r.

Autor: , Data utworzenia: 2017-04-12 12:44:53