„Powiat Kłodzki – tradycje dożynkowe oczami dziecka”


Serdecznie zapraszamy dzieci szkół podstawowych do wzięcia udziału w konkursie pt.„Powiat Kłodzki - tradycje dożynkowe oczami dziecka” organizowanego w ramach Dożynek Powiatowych 2017r.

Tematem konkursu jest wykonanie plakatu, prezentującego tradycje regionalne oraz bogate dziedzictwo kulturowe regionu.

Pracę należy przesłać pocztą na adres siedziby Organizatora z dopiskiem „Konkurs Plastyczny” w terminie do 14 sierpnia 2017r. na adres: Starostwo Powiatowe
w Kłodzku - Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa, ul. Kościuszki 7 ( budynek Banku BZ WBK piętro II pok. 306 , 57-300 Kłodzko.

Na odwrocie każdej pracy należy wpisać: imię i nazwisko oraz wiek autora, tytuł pracy oraz imię i nazwisko opiekuna, telefon kontaktowy.

Uczestnicy konkursu wykonują tylko jeden plakat, wybranymi przez siebie technikami plastycznymi (rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie, grafika).

Laureaci zostaną powiadomieni o przyznaniu nagrody w trakcie Dożynek Powiatowych.

Główną nagrodą w konkursie są nagrody rzeczowe ( I miejsce 300 zł., II miejsce 200 zł., III miejsce 100 zł.).

Regulamin konkursu jest dostępny w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kłodzku oraz na stronie internatowej www.powiat.klodzko.pl zakładka środowisko/konkursy.

 

 

 

Regulamin

Konkursu Plastycznego
„Powiat Kłodzki – tradycje dożynkowe oczami dziecka”

organizowanego w ramach Dożynek Powiatowych 2017r.

 

§1

 

 1. Organizatorem Konkursu Plastycznego „Powiat Kłodzki – tradycje dożynkowe oczami dziecka”, ogłoszonego w związku z organizacją Dożynek Powiatowych 2017r.

 2. Konkurs odbywa się pod patronatem Macieja Awiżenia – Starosty Kłodzkiego.

 

§2

 

 1. Konkurs trwa w okresie od 14.06.2017r. do 14.08.2017r.

 

 

§3

 

 1. Tematem konkursu jest wykonanie plakatu, prezentującego tradycje regionalne oraz bogate dziedzictwo kulturowe regionu.

 

§4

 

Konkurs adresowany jest do dzieci szkół podstawowych powiatu kłodzkiego.

 

§5

 

Regulamin konkursu jest dostępny w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kłodzku
oraz na stronie internatowej
www.powiat.klodzko.pl zakładka środowisko/konkursy.

 

§6

 

Warunki uczestnictwa:

 1. Uczestnicy konkursu wykonują tylko jeden plakat, wybranymi przez siebie technikami plastycznymi (rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie, grafika).

 2. Na odwrocie każdej pracy należy wpisać: imię i nazwisko oraz wiek autora, tytuł pracy oraz imię i nazwisko opiekuna, telefon kontaktowy.

 3. Zgłoszenie prac do konkursu jest jednoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz Organizatora, o których mowa w art.50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. Z 1994r., Nr 24, poz. 83) oraz do publikacji
  w wydawnictwach wszelkiego typu, wydawanych przez Organizatora oraz w Internecie.

 4. Dane uczestników będą wykorzystywane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięscy
  i przyznania nagrody.

 

 


§7

 

Termin i warunki dostarczenia prac

 1. Pracę należy przesłać pocztą na adres siedziby Organizatora z dopiskiem „Konkurs Plastyczny” w terminie do 14 sierpnia 2017r. na adres: Starostwo Powiatowe
  w Kłodzku – Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa, ul. Kościuszki 7 ( budynek Banku BZ WBK piętro II pok. 306 , 57-300 Kłodzko.

 2. Prace przesłane po terminie nie będą oceniane, liczy się data wpłynięcia pracy do siedziby Organizatora.

 3. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas przesyłki.

 4. Prace przechodzą na własność Organizatora i nie będą odsyłane.

 

§8

 

Zasady przyznawania nagród

 1. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje powołana w tym celu Komisja Konkursowa.

 2. Komisję powołuje Organizator.

 3. Prace nie spełniające warunków regulaminowych nie będą oceniane przez Komisję.

 4. Spośród zgłoszonych do konkursu prac Komisja wybierze jedną z każdej kategorii przyznając nagrody zwycięzcom.

 5. Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna.

 6. Laureaci zostaną powiadomieni o przyznaniu nagrody w trakcie Dożynek Powiatowych.

 7. Główną nagrodą w konkursie są nagrody rzeczowe ( I miejsce 300 zł., II miejsce 200 zł.,
  III miejsce 100 zł.).

 8. Warunkiem ostatecznego przyznania nagród jest przedstawienie przez osoby, które zostaną wyłonione jako zwycięzcy lub opiekunów pisemnego oświadczenia
  o przeniesieniu praw autorskich na Organizatorów Konkursu.

 9. Nagrody zostaną wręczone w trakcie Dożynek Powiatowych 2017r.

 10. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone w siedzibie Starostwa Powiatowego
  w Kłodzku oraz na stronie internetowej.

 

Autor: , Data utworzenia: 2017-06-19 08:52:36