Oferta stażu w starostwie

Starosta Kłodzki ogłasza nabór kandydata na staż

z Powiatowego Urzędu Pracy

 

 

Organizator stażu: Starostwo Powiatowe w Kłodzku, ul. Okrzei 1, 57-300 Kłodzko

 

Miejsce realizacji: Wydział Zagospodarowania Przestrzennego, Architektury i Budownictwa

 

Czytaj więcej...

Liczba kandydatów do przyjęcia: 1

Stanowisko: operator wprowadzania danych

Okres odbywania stażu: 12 miesięcy

 

Zakres zadań realizowanych na stażu:

1)       Wprowadzanie i przekazywanie danych w zakresie zrealizowanych inwestycji budowlanych do Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru,

2)       Wprowadzanie danych do rejestrów pozwoleń na budowę i rozbiórkę,

3)       Wprowadzanie danych do rejestrów zgłoszeń,

4)       Wprowadzanie danych do rejestru wniosków o wydanie zaświadczeń o samodzielności lokali,

5)       Wprowadzanie danych do rejestru wniosków o wydanie zaświadczenia potwierdzającego powierzchnię użytkową i wyposażenie lokalu.

6)       Archiwizacja dokumentacji wytworzonej w wydziale.

 

Wymagania względem kandydata na staż:

1)      wykształcenie min. średnie, preferowane wykształcenie wyższe;

2)      umiejętność obsługi komputera;

3)      ogólna orientacja w administracji samorządowej;

4)      cechy osobowościowe: sumienność, samodzielność, dokładność.

 

Nabór kandydata na staż odbędzie się w formie rozmowy kwalifikacyjnej. Nabór przeprowadzi komisja złożona
z kierownika komórki organizacyjnej, w której będzie realizowany staż oraz kierownika Referatu ds. kadrowych
i kancelaryjnych.

 

Osoby zainteresowane realizacją stażu proszone są o składanie swoich ofert zawierających:

1)       CV (z aktualnym nr telefonu kontaktowego),

2)       podanie o przyjęcie na staż,

3)       informację dotyczącą kwalifikowalności kandydata na staż (do pobrania ze strony www.bip.powiat.klodzko.pl zakładka „Formularze i karty usług”).

 

Dokumenty należy składać w Starostwie Powiatowym w Kłodzku przy ul. Okrzei 1, Referat ds. kadrowych
i kancelaryjnych, I piętro, pokój nr 101.

Termin składania ofert upływa dnia 14 lutego 2018 r.

Z grona złożonych podań komisja dokona wstępnego wyboru kandydatów, którzy zaproszeni zostaną na rozmowę kwalifikacyjną. O terminie rozmowy kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

 

Planowany termin rozpoczęcia stażu: luty-marzec 2018 r. Realizacja stażu uwarunkowana jest pozytywną decyzją Powiatowego Urzędu Pracy w Kłodzku w zakresie organizacji stażu w Starostwie Powiatowym w Kłodzku.

 

Przed złożeniem oferty kandydat zobowiązany jest upewnić się w urzędzie pracy, czy kwalifikuje się na staż, tzn. czy spełnia warunki określone w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.  

Autor: , Data utworzenia: 2018-02-08 13:19:40