Cyfrowe Szkoły Powiatu Kłodzkiego - Stawiamy na technologie IT


Projekt „Cyfrowe Szkoły Powiatu Kłodzkiego - Stawiamy na technologie IT” (przyjęty skrót CSPK)realizowany będzie przez Powiat Kłodzki w pięciu szkołach zawodowych, prowadzonych przez tę Jednostkę:1. Kłodzka Szkoła Przedsiębiorczości w Kłodzku;2. Regionalna Szkoła Turystyczna w Polanicy-Zdroju;3. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna Nr 3 w Kłodzku;4. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kłodzku;5. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Bystrzycy Kłodzkiej.Cele Projektu wynikają bezpośrednio z przeprowadzonej DIAGNOZY (inwentaryzacja z 06.2016r. i diagnoza interesariuszy). Do Projektu przyjęto tylko te szkoły, w których istniejący  technicznych i kadrowych gwarantuje, po odpowiednim uzupełnieniu, osiągnięcie założonych celów Projektu. Jednocześnie szczególną uwagą objęto te placówki, w których stan wyposażenia w podstawową infrastrukturę dydaktyczną znacząco odbiega od przyjętych standardów.Za realizację Projektu odpowiedzialny będzie Powiat Kłodzki (w tym za realizację wskaźników,monitoring, trwałość Projektu).CELEM głównym Projektu CSPK jest stworzenie warunków dla nowoczesnego nauczania w zakresie nauk przyrodniczych, cyfrowych i zawodowych, ukierunkowanych również na inteligentne specjalizacje i dopasowanych do potrzeb rynku pracy,, w szkołach zawodowych w Powiecie Kłodzkim,w tym również dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, poprzez doposażenie placówek w narzędzia TIK. Cel ten realizowany będzie m.in. poprzez ZADANIA:-doposażenie pracowni (zawodowych, języków obcych, informatycznych, matematycznych,fizycznych, chemicznych i biologicznych) w sprzęt i narzędzia wspomagające wykorzystanie TIK wprocesie nauczania,-doposażenie w sprzęt sieciowy i serwerowy, zapewniający odpowiedni poziom bezpieczeństwa,-działania promocyjne (w tym m.in. tablice informacyjne, nalepki na sprzęt, ulotki, plakaty i rollupy,ogłoszenia w prasie).- zarządzanie projektem realizowane przez pracowników merytorycznych Wnioskodawcy,-sporządzenie dokumentacji projektowej.Ze zmodernizowanych pracowni będą korzystać nie tylko uczniowie szkół zawodowych, ale równieżna zasadach udostępnienia uczniowie innych szkół i placówek oświatowych Powiatu. Ogólną liczbę użytkowników doposażonych pracowni oszacowano na poziomie 1462 os.

Autor: , Data utworzenia: 2018-05-25 14:46:30