Zadania wydziału

1. Formalno - prawna regulacja korzystania ze środowiska i rolnictwa, w tym wydawanie decyzji i zezwoleń w zakresie:
- ochrony powietrza atmosferycznego;
- ochrony przed hałasem;
- ochrony przed promieniowaniem niejonizującym;
- gospodarki odpadami;
- ochrony i rekultywacji gruntów rolnych
- ochrony przyrody
- gospodarki rybackiej
- zalesiania gruntów
- gospodarki leśnej
- łowiectwa.

2. Opiniowanie i uzgadnianie z zakresu ochrony środowiska, rolnictwa realizowanych przedsięwzięć.

3. Kontrole przestrzegania przez podmioty ustalonych decyzjami norm i warunków korzystania ze środowiska i i rolnictwa.

4. Współudział w kontrolach z zakresu ochrony środowiska prowadzonych przez specjalistyczne inspekcje ( inspekcja sanitarna, inspekcja ochrony środowiska oraz Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej).

5. Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie w zakresie określonym ustawą.

6. Inspirowanie, promowanie oraz wdrażanie całokształtu działań związanych z rozwojem obszarów wiejskich

Autor: , Data utworzenia: 2011-02-21 15:12:15