Informacje ogólne

Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru

Dyrektor Wydziału: Dariusz Felcenloben
Kierownik PODGiK: Grzegorz Sikora

Dane adresowe:
57-300 Kłodzko
ul. Okrzei 1, parter, pokój nr 1-4, 14-17
tel. +48 74 865 75 64

Godziny urzędowania:
codziennie od godz. 7.30 do godz. 15.30


ODDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ

tel. +48 74 644 24 73
Dane adresowe:
57-500 Bystrzyca Kłodzka
ul. Sienkiewicza 6, parter,

Godziny urzędowania:
codziennie od godz. 7.30 do godz. 15.30

Funkcje:
Kierownik: Tomasz Mikulicz


ODDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W NOWEJ RUDZIE

Dane adresowe:
57-400 Nowa Ruda
ul. Kolejowa 18,

Godziny urzędowania:
codziennie od godz. 7.30 do godz. 15.30
tel. +48 74 872 45 04, 74 872 15 66

Funkcje:
Kierownik: Edward Sułkowski

ZADANIA:
1) Prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym:
a) ewidencji gruntów, budynków i lokali,
b) gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
c) geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu,
d) planowanie środków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.
2) Koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.
3) Zzakładanie osnów szczegółowych.
4) Tworzenie, prowadzenie i udostępnianie w systemie teleinformatycznym baz danych, obejmujących zbiory danych infrastruktury informacji przestrzennej, dotyczące:
a) ewidencji gruntów i budynków (katastru nieruchomości),
b) geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu,
c) rejestru cen i wartości nieruchomości,
d) szczegółowych osnów geodezyjnych.
5) Prowadzenie w systemie teleinformatycznym baz danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardów opracowań
kartograficznych w skalach 1:500 1:5 000, zharmonizowane z prowadzonymi bazami danych.
6) Przeprowadzanie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowywaniem i prowadzeniem map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości.
7) Ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych,
8) Prowadzenie powiatowych baz danych wchodzących w skład krajowego systemu informacji o terenie.
9) Prowadzenie powiatowego systemu informacji o terenie.
10)Prowadzenie rejestru cen nieruchomości.
11)Udostępnianie danych z zasobu, w tym wydawanie zaświadczeń.
12)Zapewnienie nieodpłatnie gminom i marszałkom województw oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa bezpośredniego dostępu do bazy danych
ewidencji gruntów i budynków.
13)Sporządzanie gminnych i powiatowych zestawień zbiorczych danych objętych ewidencją gruntów i budynków.
14)Sporządzanie projektów planów oraz sprawozdań z wykonania zadań i gospodarowania Powiatowym Funduszem Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.
15)Prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, kontroli opracowań przyjmowanych do zasobu oraz udostępnianie tego zasobu zainteresowanym jednostkom oraz osobom fizycznym i prawnym.
16)Prowadzeniem spraw związanych z kontrolą działalności geodezyjnej i kartograficznej w zakresie przepisów obowiązujących przy wykonywaniu prac w tym zakresie oraz właściwego obiegu wykorzystania i reprodukowania udostępnionych materiałów.
17)Prowadzenie postępowań administracyjnych z zakresu scalania i wymiany gruntów.
18)Wykonywanie innych zadań określonych przepisami prawa.

Autor: , Data utworzenia: 2011-02-23 09:23:49