Starosta

Starosta Kłodzki Maciej Awiżeń

Starosta ( ST ) jest kierownikiem starostwa, zwierzchnikiem służbowym pracowników starostwa i kierowników jednostek organizacyjnych oraz inspekcji.

2.  Starosta w stosunku do pracowników starostwa oraz kierowników jednostek organizacyjnych wykonuje czynności z zakresu prawa pracy z uwzględnieniem uregulowań zawartych w innych przepisach prawa.

3. Do zadań Starosty należy w szczególności:

1) zwoływanie posiedzeń zarządu powiatu i przewodniczenie na jego posiedzeniach,

2) organizowanie pracy Starostwa;

3) organizowanie i nadzorowanie kontroli zarządczej w Starostwie;

4)  wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej - chyba że przepisy szczególne przewidują wydawanie decyzji przez zarząd powiatu,

5) upoważnianie pracowników Starostwa do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,

6) prowadzenie systemów zarządzania wdrożonych w Starostwie na podstawie właściwych norm międzynarodowych i krajowych w zakresie właściwym dla kierownika jednostki,

7) reprezentowanie powiatu i starostwa na zewnątrz,

8)  dokonywanie ocen okresowych kierowników podległych komórek i jednostek organizacyjnych na zasadach określonych w odrębnych przepisach;

9)  wykonywanie zadań zastrzeżonych dla Starosty ustawami, uchwałami Rady i Zarządu oraz wynikających ze Statutu Powiatu i Regulaminu Organizacyjnego Starostwa.

4. W celu wykonania zadań, o których mowa w ust. 1 – 3 Starosta wydaje zarządzenia, regulaminy, instrukcje i polecenia służbowe oraz może udzielać pełnomocnictw do realizacji określonych zadań.

5. Starosta pełni funkcję Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki „Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej” SA w Kłodzku.

6. Starosta sprawuje nadzór nad:

1) Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej,

2) Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Kłodzku,

7. Bezpośrednio Staroście podlegają:

1) Wicestarosta,

2) Etatowy Członek Zarządu,

3) Sekretarz,

4) Skarbnik,

5) Referat Audytu Wewnętrznego i Kontroli,

6) Powiatowy Rzecznik Konsumentów,

7) Powiatowy Geodeta

8) Geolog Powiatowy,

9) Asystent Starosty ds. Komunikacji Społecznej,

10) Asystent Starosty ds. Osób Niepełnosprawnych,

11) Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej,

12) Referat Zarządzania Kryzysowego, Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich,

13) Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego,

14) Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru,

15) Powiatowy Zespół Orzekania o Niepełnosprawności,

16) Pion Ochrony,

17) Biuro ds Obsługi Prawnej,

18) Wydział Zagospodarowania Przestrzennego, Architektury i Budownictwa,

Autor: , Data utworzenia: 2011-07-06 11:57:07