artykuł

Wielka woda - o powodzi dla dyrektora szkoły

27 czerwca 2012 09:03

Można mieć nadzieję, że nic się nigdy nie wydarzy,
ale zawsze lepiej być przygotowanym.


W ciągu ostatnich piętnastu lat powódź na terenie Polski wystąpiła kilkakrotnie. To zagrożenie obejmuje swoim zasięgiem różne rejony Kraju i nierozerwalnie związane jest ze znacznymi szkodami, nie tylko materialnymi - finansowymi, lecz także niematerialnymi. Strach jest najpoważniejszą z tych szkód i najdłużej trwającą, a praktycznie nieusuwalną. Pozostaje w ludziach na zawsze. Mieszkańców terenów nadrzecznych zmusza do obserwowania stanów wody w rzekach przy okazji każdych większych opadów deszczu czy wiosennych, gwałtownych roztopów pompujących do rzek masy wody z topniejącej pokrywy śnieżnej. (...)

Oświata w Kadrze. Kadry w Oświacie", nr 06 (010) czerwiec 2012
Oficyna MM Wydawnictwo Prawnicze www.oficynamm.pl

PODSTAWOWE INFORMACJE

Powódź jest katastrofą naturalną. Jest zdarzeniem w dużej mierze nieuniknionym, jednak nie niespodziewanym i nie przychodzi znikąd. Nie powinna również być zaskoczeniem dla administratorów na określonym obszarze, ponieważ czynniki ją wywołujące są przewidywalne i można je prognozować. Powódź jest zdarzeniem tzw. kryzysowym, którym można zarządzać, kierować, jeżeli tylko kadra zarządzająca organizacją będzie posiadała świadomość nieuchronności powodzi oraz potrzebę sporządzenia planu, który zostanie wprowadzony w życie w czasie jej trwania, a także zostanie ustalone, że zarządzanie kryzysem jest integralną częścią działań kierowniczych.

Powódź może wystąpić kilka razy w roku. Nie jest tożsama z wezbraniem, chociaż w powszechnym użyciu te dwa pojęcia są często używane zamiennie. Wezbranie to podniesienie poziomu wody w rzece na skutek działania czynników przyrodniczych, przede wszystkim wzmożonego zasilania [Zawiślak, 2004]. Powódź zaś, wg art. 9 Ustawy prawo wodne, to „czasowe pokrycie przez wodę terenu, który w normalnych warunkach nie jest pokryty wodą, powstałe na skutek wezbrania wody w ciekach naturalnych, zbiornikach wodnych, kanałach oraz od strony morza, powodujące zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi, środowiska, dziedzictwa kulturowego oraz działalności gospodarczej”, czyli powódź jest nierozerwalnie związana ze stratami.

Starty powodziowe można ograniczać. Można przeciwdziałać skutkom powodzi, poprzez trzy podstawowe strategie:

 1. Trzymać powódź z dala od ludzi (metody techniczne: zbiorniki suche i wypełnione tzw. retencyjne, wały przeciwpowodziowe, naturalne i sztuczne poldery, systemy odwadniające).
 2. Trzymać ludzi z dala od powodzi (metody nietechniczne: zagospodarowanie przestrzenne z uwzględnieniem linii zalewu, wyznaczanie stref zabudowy, określenie warunków technicznych dla obiektów na terenach zalewowych).
 3. Nauczyć się żyć z powodzią (budowa systemów ostrzeżeń, systemów szybkiego reagowania, edukacja i informacja).

Pierwsza ze strategii jest niemożliwa do przeprowadzenia przez władze lokalne, tj. powiatu czy gminy, ponieważ nie stanowi zadań własnych tych samorządów. Kolejna, jest możliwa do realizacji, gdyż plany zagospodarowania przestrzennego są uchwalane przez władze gminy, jednakże to czy będą uwzględniały kwestie związane z wyznaczeniem linii zalewu, zależy już od informacji dostarczanych przez organizacje rządowe. Lokalnie największe możliwości są związane z postępowaniem wg trzeciej strategii, a w szczególności z edukacją „powodziową” i z szerokim dostępem do informacji oraz z budową systemów ostrzeżeń i reagowania na zagrożenie powodziowe.

PODSTAWY PRAWNE

Dyrektor szkoły lub placówki oświatowej zarządza nią, realizując zapisy Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty: art. 39 określa, iż dyrektor szkoły lub placówki wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę lub placówkę. Przy czym z jednej strony powinien zapewnić bezpieczeństwo dla zarządzanego przez siebie obiektu oraz osób w nim przebywających, z drugiej musi wziąć pod uwagę fakt, że tenże obiekt może być wykorzystany, jako baza lokalowa dla ludności ewakuowanej z obszarów zagrożonych powodzią. Wobec tego powinien współpracować w zakresie zarządzania kryzysowego z władzami samorządowymi – gminnymi i powiatowymi oraz z organami prowadzącymi, jeżeli nie jest to burmistrz, wójt czy starosta, tak aby posiadać orientację w zakresie swoich zadań i obowiązków w obszarze zapewnienia bezpieczeństwa w czasie powodzi oraz zadań i obowiązków władz i służb lokalnych.

Podstawowym aktem prawnym dla całokształtu działań dotyczących zarządzania i reagowania kryzysowego na terenie Polski jest Ustawa z dn. 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, która określa organy właściwe w sprawach zarządzania kryzysowego oraz ich zadania i zasady działania w tym obszarze oraz ustala, że zarządzanie kryzysowe jest działalnością organów administracji publicznej, w tym również kierowników zakładów pracy, czyli także dyrektorów szkół.

Aktami prawnymi związanymi są ustawy i rozporządzenia dotyczące:

 • Administracji samorządowej, tj. Ustawa o samorządzie gminnym,  Ustawa o samorządzie powiatowym, w których określono, że za porządek publiczny i bezpieczeństwo mieszkańców gminy oraz za ochronę przeciwpowodziową  na terenie gminy jest odpowiedzialny burmistrz, wójt, prezydent i jest to zadanie własne gminy w ramach zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty (art. 7. ust. 1., pkt 14 ustawy o samorządzie gminnym) oraz, że powiat (art. 4. ust. 1. pkt 16 ustawy o samorządzie powiatowym) wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie ochrony przeciwpowodziowej, (…) zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska.
 • Stanów wyjątkowych, a w szczególności: Ustawa o stanie klęski żywiołowej, Ustawa o stanie wojennym (…), Ustawa o stanie wyjątkowym,
 • Powodzi i susz, a w szczególności: Ustawa Prawo wodne,
 • Przekazywania prognoz, komunikatów i ostrzeżeń: Rozporządzenie o podmiotach, którym państwowa służba hydrologiczno-meteorologiczna i państwowa służba hydrogeologiczna są obowiązane przekazywać ostrzeżenia, prognozy, komunikaty i biuletyny oraz sposobie i częstotliwości ich przekazywania

i inne akty prawne.

Przy czym z zarządzaniem kryzysowym są związane także wszystkie akty prawne dotyczące obrony cywilnej na terytorium Polski, a w tym:

 • Ustawa o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej,
 • Rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, Szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin,

zaś planowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego to nic innego jak planowanie cywilne (art. 4 Ustawy o zarządzaniu kryzysowym), czyli działania organizacyjne, polegające głównie na sporządzaniu planów (w tym planu zarządzania kryzysowego i załączników, m. in. operacyjnego planu bezpośredniej ochrony przeciwpowodziowej i planu ewakuacji) i programów działania w sytuacjach kryzysowych, w których został opisany sposób optymalnego wykorzystania sił i środków, w obszarach:

 • zapobiegania sytuacjom kryzysowym,
 • przygotowania do przejmowania kontroli nad zdarzeniami kryzysowymi,
 • reagowania w czasie sytuacji kryzysowych,
 • odtwarzania infrastruktury i przywracania jej pierwotnego charakteru,

czyli w trakcie wszystkich faz zarządzania kryzysowego.

Ustawa o zarządzaniu kryzysowym precyzuje również podstawowe zasady działania w sprawach zarządzania kryzysowego:

 • w art. 18: „obowiązek działania spoczywa na tym organie, który pierwszy powziął informację o zagrożeniu, a organ, który podjął działania, niezwłocznie informuje o zdarzeniu kryzysowym organy niższego i wyższego szczebla, przedstawiając ocenę sytuacji  oraz informacje o zamierzonych działaniach”, czyli jest to również obowiązek dyrektora szkoły;
 • w art. 25: „jeżeli w sytuacji kryzysowej użycie innych sił i środków jest niemożliwe lub może okazać się niewystarczające, o ile inne przepisy nie stanowią inaczej, Minister Obrony Narodowej, na wniosek wojewody, może przekazać do jego dyspozycji pododdziały lub oddziały Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, wraz ze skierowaniem ich do wykonywania zadań z zakresu zarządzania kryzysowego”, przy czym zasada ta powinna być tak pojmowana, że o pomoc do organów wyższego szczebla może zwrócić się każdy organ niższego szczebla, jak i do organów i organizacji równorzędnych, czyli również takie uprawnienia przysługują dyrektorowi szkoły.

Organem właściwym w sprawach zarządzania kryzysowego na obszarze powiatu jest starosta, (art. 17, p. 1. Ustawy o zarządzaniu kryzysowym)/ Odpowiednio na terenie gminy  jest to wójt, burmistrz, prezydent miasta (art. 19., p.1 Ustawy).

Z wójtem, burmistrzem, starostą i/lub osobami/pełnomocnikami wyznaczonymi przez te organy dyrektor placówki oświatowej powinien utrzymywać stały kontakt oraz współpracować dla zapewnienia bezpieczeństwa w obszarze zagrożenia powodziowego, podejmując działania ograniczające to zagrożenie oraz realizując zadania z zakresu zarządzania kryzysowego i planowania cywilnego

PRZEDSIĘWZIĘCIA OGRANICZAJĄCE ZAGROŻENIE POWODZIOWE

Przedsięwzięcia te zawierają czynności ochronne, mające na celu powstrzymanie zagrożenia, ograniczenie możliwości wystąpienia niebezpieczeństwa oraz zmniejszenie skutków nieuniknionych zniszczeń. Podejmowanie przedsięwzięć prewencyjnych, takich jak rozpoznanie i opisanie zagrożenia powodziowego, opracowanie lub pozyskanie planów ochrony przeciwpowodziowej (planów zarządzania kryzysowego), przeprowadzanie okresowych, cyklicznych pogadanek, ćwiczeń, a także zawieranie umów ubezpieczeniowych, może złagodzić, zredukować skutki powodzi i pozwoli lepiej wywiązać się dyrektorowi szkoły z realizacji zapewnienia bezpieczeństwa dla uczniów i pracowników szkoły.

W fazie zapobiegania i przygotowania – PRZED POWODZIĄ – dyrektor powinien w lokalnym centrum zarządzania kryzysowego (gminnym lub miejskim) zapoznać się z gminnym planem zarządzania kryzysowego oraz na jego podstawie:

 1. ustalić czy placówka oświatowa znajduje się na terenie zagrożonym powodzią, w granicach czy poza granicami linii zalewu wodami powodziowymi,

UWAGA: powyższe można również określić, korzystając z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, tj. uchwały rady gminy (wg Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym), która powinna uwzględniać uwarunkowania wynikające z wymagań dotyczących ochrony przeciwpowodziowej, w tym zawierać ograniczenia w zakresie zagospodarowania obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz wyznaczać tereny w gminie bezpośrednio narażone na powódź.

 1. zapoznać się z zasadami informowania ludności o zagrożeniach i sposobach postępowania na wypadek zagrożeń powodziowymi, w tym z sygnałami ostrzegania oraz z sygnałami alarmowymi obowiązującymi na terenie gminy;
 2. ustalić sposoby przygotowania się na wpadek wystąpienia niewielkich powodzi oraz powodzi katastrofalnych, a w tym, jakie powinien posiadać siły i środki, aby skutecznie ograniczać skutki powodzi (np. zestaw materiałów i narzędzi budowlanych typu: płyty ze sklejki,  folia plastikowa, gwoździe budowlane, młotek i piła, łopaty, worki, piasek) oraz z jakim służbami powinien współpracować przed, w trakcie i po ustąpieniu zagrożenia;
 3. ustalić miejsce i drogi ewakuacji szkoły lub placówki oświatowej.
 4. ustalić czy budynek, którym zarządza, został uwzględniony, jako doraźne miejsce ewakuacji dla ludności;

Szczegółowy opis zawartości planu zarządzania kryzysowego zawiera art.5 ustawy o zarządzaniu kryzysowym, który stanowi, że plan składa się z trzech części:

 1. planu głównego,
 2. zespołu przedsięwzięć na wypadek sytuacji kryzysowych,
 3. załączników funkcjonalnych planu głównego.

W powyższym układzie oraz wykorzystując pozyskane informacje dyrektor placówki oświatowej może opracować plan zarządzania kryzysowego placówki (art. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym) lub też może pozyskać wyciąg z gminnego planu zarządzania kryzysowego, w zakresie charakterystyki zagrożenia, przypisanych zadań oraz planu operacyjnego bezpośredniej ochrony przed powodzią, a w szczególności planu ewakuacji.

Plan operacyjny bezpośredniej ochrony przed powodzią sporządza burmistrz, wójt (art. 31a. ustawy o samorządzie gminnym), starosta (art. 31a. ustawy o samorządzie powiatowym) i jest to załącznik do planu zarządzania kryzysowego, uwzględniający zapisy dotyczące załączników funkcjonalnych (art. 3 ustawy o zarządzaniu kryzysowym). Wyciąg z gminnego planu ochrony przed powodzią, a szczególnie załączniki tzw. operacyjne stanowiące najistotniejszą część planu, powinien znajdować się w dokumentacji dyrektora szkoły. Załączniki operacyjne zawierają, dla danej gminy:

 1. Zestawienie sił i środków przewidzianych do ochrony przed powodzią,
 2. Zbiorczy plan ewakuacji ludności i inwentarza z obszarów zagrożonych powodzią,
 3. Wykaz magazynów przeciwpowodziowych,
 4. Wykaz sprzętu i materiałów zgromadzonych w magazynach przeciwpowodziowych.
 5. Wykaz osób bezpośrednio odpowiedzialnych za ochronę przeciwpowodziową:

Załączniki te podlegają aktualizacji dwa razy w roku lub każdorazowo po wystąpieniu zagrożenia powodziowego i najczęściej są przetwarzane i przechowywane w formie elektronicznej.

            W związku z art. 31b.1. ustawy o samorządzie gminnym, za ewakuację mieszkańców gminy jest odpowiedzialny wójt, burmistrz: „Jeżeli w inny sposób nie można usunąć bezpośredniego niebezpieczeństwa dla życia ludzi lub dla mienia, wójt może zarządzić ewakuację z obszarów bezpośrednio zagrożonych”. Dyrektor szkoły lub placówki powinien zapoznać się gminnym planem ewakuacji oraz na jego podstawie sporządzić plan ewakuacji dla zarządzanej przez siebie placówki. Przy czym powinien również wziąć pod uwagę zapisy zawarte w „Wytycznych szefa obrony cywilnej kraju z dnia 17 października 2008 r. w sprawie zasad ewakuacji ludności, zwierząt i mienia na wypadek masowego zagrożenia” oraz „Instrukcji w sprawie zasad ewakuacji ludności, zwierząt i mienia na wypadek masowego zagrożenia”.

UWAGA:

Podstawowe dane zawarte w gminnym planie ewakuacji obejmują:

 • wykaz osób kierujących procesem ewakuacji i przyjęcia ludności,
 • wykaz miejsc i rejonów zagrożonych, dróg bezpiecznej ewakuacji ludności oraz rejonów,  do których jest  kierowana,
 • wykaz elementów organizacyjnych procesu ewakuacji: punktów ewidencyjno-informacyjnych, punktów zbiórek, punktów załadowczych, punktów pomocy medycznej i psychologicznej, placówek pomocy społecznej, aptek, sklepów z artykułami spożywczymi i środkami czystości, komisariatów Policji, jednostek straży pożarnej oraz urzędów, punktów pomocy technicznej, punktów wyładowczych i rozdzielczych,
 • zestawienie liczbowe ewakuowanej ludności z poszczególnych rejonów z podaniem miejsc jej przemieszczenia,
 • wykaz środków transportu niezbędnych do przeprowadzenia ewakuacji,
 • plan alarmowania członków zespołów kierowania procesem ewakuacji,
 • schemat łączności kierowania ewakuacją i niesieniem pomocy medycznej,
 • sposób powiadamiania ludności o rozpoczęciu, trwaniu i zakończeniu ewakuacji,
 • plan zapewnienia niezbędnych warunków do życia ludności ewakuowanej w zakresie potrzeb aprowizacyjnych, sanitarnych i lokalowych,

Plan ewakuacji powinien zostać przećwiczony samodzielnie w placówce lub w ramach wspólnych z samorządem gminnym ćwiczeń.

            W fazie reagowania – W CZASIE OGŁOSZENIA POGOTOWIA/ALARMU PRZECIWPOWODZIOWEGO – obowiązkiem dyrektora placówki jest przede wszystkim:

 • stosowanie się do zapisów zawartych w planie ewakuacji i w planie ochrony przeciwpowodziowej, tj. przygotowanie się do ewakuacji placówki lub jej przygotowanie do doraźnego przyjęcia osób z obszarów bezpośrednio zagrożonych powodzią,
 • stały kontakt z lokalnym centrum zarządzania kryzysowego (gminnym, miejskim) oraz z rodzicami i pracownikami szkoły,
 • monitorowanie komunikatów na temat pogody i stanu wód (z ogólnodostępnych źródeł),
 • w przypadku konieczności ewakuacji placówki: przeniesienie cennych rzeczy na wyższe poziomy lub ich ewakuacja, wyłączenie instalacji w budynku – gazowej, energetycznej, wodnej, ściekowej, zabezpieczenie otworów okiennych i drzwiowych na poziomach budynku narażonych na zalanie,
 • tak w przypadku ewakuacji, jak i przyjęcia ewakuowanej ludności, określenie konieczności lub nie pomocy co do sił i środków z zewnątrz.

W fazie reagowania – W CZASIE BEZPOŚREDNIEGO ZAGROŻENIA POWODZIĄ:

 • stosowanie się do zapisów zawartych w planie ewakuacji i w planie ochrony przeciwpowodziowej, tj. w przypadku zarządzenia ewakuacji natychmiastowe opuszczenie placówki zalecanymi drogami ewakuacji  lub doraźne przyjęcie osób z obszarów bezpośrednio zagrożonych powodzią,
 • stały kontakt z lokalnym centrum zarządzania kryzysowego (gminnym, miejskim),
 • ewentualne złożenie zapotrzebowania na dodatkowe siły i środki (np. woda, żywność, OSP)

W fazie reagowania – BEZPOŚREDNIO PO POWODZI:

 • stały kontakt z lokalnym centrum zarządzania kryzysowego (gminnym, miejskim),
 • monitorowanie komunikatów na temat pogody i stanu wód (z ogólnodostępnych źródeł),
 • jeżeli budynek podlegał zalaniu wodami powodziowymi i ewakuacji – wstępna ocena stanu technicznego (w tym instalacji), wykonanie zdjęć ewentualnych uszkodzeń i zniszczeń, opróżnienie szamb, pompowanie studni,
 • jeżeli placówka stanowiła miejsce doraźnej ewakuacji – ustalenie w lokalnym centrum zarządzania kryzysowego zasad powrotu ewakuowanych osób do miejsc zamieszkania.

W fazie odtwarzania infrastruktury i przywracania jej pierwotnego charakteru – PO USTĄPIENIU ZAGROŻENIA, dyrektor powinien:

 • utrzymywać stały kontakt z lokalnym centrum zarządzania kryzysowego (gminnym, miejskim),
 • jeżeli budynek podlegał zalaniu wodami powodziowymi i ewakuacji:
 • zgłosić do organu prowadzącego potrzebę oszacowania szkód i zniszczeń, wykonać zdjęcia uszkodzeń i zniszczeń, w celu ich udokumentowania dla towarzystwa ubezpieczeniowego,
 • przeprowadzić dezynfekcję, osuszenie, remont, zorganizować powrót ewakuowanych przedmiotów – po sporządzeniu protokołu z szacowania szkód,
 • utrzymywać stały kontakt z organem prowadzącym oraz rodzicami dzieci i pracownikami w celu określenia rozpoczęcia terminu zajęć dydaktycznych,
 • jeżeli placówka była miejscem doraźnej ewakuacji: podjąć prace porządkowe na terenie placówki oraz utrzymywać stały kontakt z organem prowadzącym oraz rodzicami dzieci i pracownikami w celu określenia terminu rozpoczęcia zajęć dydaktycznych 

PROCEDURA OPERACYJNA – REAGOWANIE NA ZAGROŻENIE POWODZIOWE

I. Cel procedury:

Określenie zasad postępowania dyrektora szkoły lub placówki oświatowej w przypadku wystąpienia zagrożenia powodziowego lub powodzi

II. Lider/ Uczestnicy procedury:

Dyrektor placówki, organ prowadzący, gminne centrum zarządzania kryzysowego, służby, inspekcje i straże oraz inne podmioty 

III. Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury:

Wejścia: Powstanie zagrożenia powodziowego lub powodzi

Wyjścia: Ustąpienie zagrożenia powodziowego lub powodzi

Podstawy prawne:

 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2004.256.2572 teks jednolity),
 • Ustawa z dn. 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U.2007.89.590),
 • Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne  (Dz.U.05.239.2019 tekst jednolity),
 • Ustawa o samorządzie gminnym (Dz.U.2001.142.1591 tekst jednolity),
 • Ustawa o samorządzie powiatowym (Dz.U.2001.142.1592 tekst jednolity).

IV. Opis postępowania

ETAPY ZAGROŻENIA POWODZIOWEGO 

CZYNNOŚCI DO REALIZACJI 

SPOSÓB REALIZACJI 

OSOBY REALIZUJĄCE 

Przed powodzią

Przygotowanie dokumentacji związanej z działaniem w czasie zagrożenia:
-  plan zarządzania kryzysowego,

-  plan ochrony przed powodzią-  plan ewakuacji

Pozyskanie z lokalnych centrów zarządzania kryzysowego
lub
Samodzielne opracowanie

Dyrektor

Informacje o możliwości wystąpienia zagrożenia powodziowego

Przekazanie informacji rodzicom o potrzebie systematycznego kontaktu ze szkołą w celu zapoznawania się z informacjami nt. ewentualnych zmian w pracy szkoły oraz śledzenia informacji w mediach w celu zapoznawania się z komunikatami pogodowymi.

Przekazanie informacji za pośrednictwem dzieci.
Bezpośredni kontakt z rodzicami.

 

 

 

Nauczyciele

 

 

 

Stały kontakt z gminnym centrum zarządzania kryzysowego.

Utrzymywanie kontaktu z lokalnym centrum zarządzania kryzysowego 

Dyrektor

Przygotowanie do ewakuacji lub przyjęcia ludności ewakuowanej

Na podstawie planu ochrony przed powodzią i planu ewakuacji

Dyrektor
Nauczyciele

Stan pogotowia przeciwpowodziowego 

Uzyskiwanie informacji o rozwoju sytuacji związanej z zagrożeniem powodziowym. 

Utrzymywanie kontaktu z lokalnym centrum zarządzania kryzysowego 

Dyrektor

Śledzenie komunikatów medialnych

Dyrektor

Nauczyciele 

Monitorowanie sytuacji w związanej z ograniczeniami w dojazdach i dojściach do szkoły. 

Śledzenie komunikatów medialnych

Informacje od uczniów i rodziców. 

Dyrektor

Nauczyciele 

Instruowanie uczniów, co do zachowania zasad bezpieczeństwa podczas dojścia i powrotu ze szkoły. 

Pogadanki z uczniami.

Nauczyciele

Stan alarmu przeciwpowodziowego.

 

Uzyskanie od rodziców deklaracji pisemnych, w jaki sposób dziecko dociera do szkoły i będzie odbierane po zakończeniu zajęć

Przekazanie rodzicom, do wypełnienia i zwrotu, formularzy deklaracji. 

Nauczyciele

Zawieszenie zajęć dydaktycznych

Uregulowania formalno prawne.
Przekazanie informacji rodzicom i dzieciom o zawieszeniu zajęć dydaktycznych 

Wydanie zarządzenia.
Powiadomienie organu prowadzącego
Przekazanie informacji rodzicom i dzieciom o zawieszeniu zajęć dydaktycznych.

Bezpośredni i telefoniczny kontakt z rodzicami. 

Dyrektor Nauczyciele

Uzyskiwanie informacji o rozwoju sytuacji związanej z zagrożeniem powodziowym

Utrzymywanie kontaktu z lokalnym centrum zarządzania kryzysowego i organem prowadzącym.
Śledzenie komunikatów medialnych

Dyrektor Nauczyciele

Ewakuacja lub przyjęcie osób ewakuowanych

Na podstawie planu ochrony przed powodzią i planu ewakuacji

Dyrektor
Zewnętrzne siły i środki (OSP)

Organizacja pracy nauczycieli, administracji i pracowników obsługi. Przydzielenie zadań.

Nauczyciele
Dyrektor 

Ustąpienie zagrożenia powodziowego 

Uzyskanie informacji o sytuacji związanej z ustąpieniem zagrożenia powodziowego.

Utrzymywanie kontaktu z lokalnym centrum zarządzania kryzysowego i organem prowadzącym.
Śledzenie komunikatów medialnych

 

Prace organizacyjne i porządkowe związane z przywróceniem zajęć dydaktycznych

Wstępna ocena stanu technicznego budynku, sprzątanie.
Ocena i dokumentowanie ewentualnych strat

Dyrektor.

Pracownicy obsługi

Przywrócenie zajęć dydaktycznych

Wydanie zarządzenia.
Powiadomienie organu prowadzącego 

Dyrektor

Instruowanie uczniów, co do zachowania zasad bezpieczeństwa podczas dojścia i powrotu ze szkoły. 

Pogadanki z uczniami.
Informacja na stronie internetowej 

Nauczyciele

 

10 PRZYKAZAŃ KRYZYSOWYCH

Kierujący placówka oświatową powinien jednakże przede wszystkim pamiętać, że od jego postawy, zdecydowania, pewności podejmowanych decyzji i działań, zależy to czy jego podopieczni mu zaufają i będą wykonywali jego polecenia oraz przydzielone zadania oraz czy tym samym zapewni im bezpieczeństwo. Dyrektor nie może zostać zaskoczony przez zagrożenie powodziowe, dlatego koniecznym jest, aby posiadał informacje na temat lokalizacji szkoły i jej funkcji w czasie zagrożenia powodziowego oraz musi zadbać o stały kontakt z lokalnym centrum zarządzania kryzysowego. Nie może sobie pozwolić na utratę kontroli i powstanie paniki, dlatego prewencyjnie przygotowuje plany na wypadek zdarzeń kryzysowych. Powinien postępować wg 10 „przykazań kryzysowych”:

 1. Bądź przygotowany – posiadaj plan.
 2. Oceń sytuację.
 3. Działaj szybko – zastosuj plan i procedury.
 4. Nie panikuj.
 5. Ustanów pełnomocników/osoby odpowiedzialne za poszczególne działania.
 6. Kontroluj przepływ informacji.
 7. Uprzedź media, zanim one uprzedzą ciebie – lepiej być źródłem informacji niż tematem w mediach.
 8. Mów „na czas”.
 9. Odpowiadaj na prośbę pomocy.
 10. Dbaj o morale zespołu.

dr inż. Danuta Trojan
Referat ZZK
Starostwo Powiatowe w Kłodzku

Literatura:

 • Bobruk S.,  Grocki R., Zagrożenie. Jak postępować, Wrocław, 1999
 • Ficoń K., Inżynieria zarządzania kryzysowego. Podejście systemowe, Warszawa 2007
 • Farazmand A., Handbook of Crisis and Emergency Management, M.Dekker, New York 2001.
 • Grocki R., Metodyka opracowania planu zarządzania kryzysowego, Forum, Poznań, 2010
 • Grocki R., Vademecum zagrożeń, Bellona, Warszawa, 2003
 • Zawiślak T. (z zespołem), Słowniczek wybranych terminów i pojęć meteorologicznych i hydrologicznych, IMGW, Wrocław, 2004

Podstawy prawne:

 • Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne  (Dz.U.05.239.2019 tekst jednolity)
 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2004.256.2572 teks jednolity)
 • Ustawa z dn. 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U.2007.89.590)
 • Ustawa o samorządzie gminnym (Dz.U.2001.142.1591 – j.t.),
 • Ustawa o samorządzie powiatowym (Dz.U.2001.142.1592 – j.t.)
 • Ustawa o samorządzie wojewódzkim (Dz.U.2001.142.1590 – j.t.)
 • Ustawa o stanie klęski żywiołowej (Dz.U.2002.62.558),
 • Ustawa o stanie wojennym oraz kompetencjach Naczelnego Dowództwa Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.2002.156.1301),
 • Ustawa o stanie wyjątkowym (Dz.U.2002.113.985),
 • Rozporządzenie o podmiotach, którym państwowa służba hydrologiczno-meteorologiczna
 • i państwowa służba hydrogeologiczna są obowiązane przekazywać ostrzeżenia, prognozy, komunikaty i biuletyny oraz sposobie i częstotliwości ich przekazywania (Dz.U.2007.158.1114)
 • Ustawa o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej (Dz.U.04.241.2416, ze zm.),
 • Rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, Szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz.U.02.96.558)
 • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2003.80.717 ze zmianami) 
 • Wytyczne szefa obrony cywilnej kraju z dnia 17 października 2008 r. w sprawie zasad ewakuacji ludności, zwierząt i mienia na wypadek masowego zagrożenia
 • Instrukcja w sprawie zasad ewakuacji ludności, zwierząt i mienia na wypadek masowego zagrożenia, Szef Obrony Cywilnej Kraju, 2008

Tagi: powódź, szkoła, dyrektor

Pliki:

Informacje o artykule:

Data utworzenia: 27 czerwca 2012 09:03

Data publikacji: 27 czerwca 2012 09:03

Pobierz jako plik PDF , Drukuj Pokaż archiwalne

Przeczytaj treść ponownie

Budżet obywatelski

STAROSTWO POWIATOWE w Kłodzku

ul. Okrzei 1, 57-300 Kłodzko 

tel. 74 865 75 23 (sekretariat),

fax 74 867 32 32

e-mail: powiat@powiat.klodzko.pl

Godziny urzędowania:

Pn - Pt: 7:30 - 15:30*

*Wydział Komunikacji Transportu i Dróg Publicznych (KTD) czynny do godzi. 15.00

tel. KTD:

74 865 75 50 (rejestracja poj.),

74 865 75 57 (prawa jazdy),

74 865 75 53 (transport, drogi).

Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP:

/spklodzko/skrytka , /spklodzko/SkrytkaESP


Dane do FAKTURY
Nabywca:
Powiat Kłodzki
ul. Okrzei 1, 57-300 Kłodzko
NIP 883-16-80-036
Odbiorca:
Starostwo Powiatowe w Kłodzku
ul. Okrzei1 , 57-300 Kłodzko

Dom Wczasów Dziecięcych w Dusznikach-Zdroju
Mobilny Informator Samorządowy
WPI na lata 2015-2020
Certyfikacja ISO
Pytanie do starosty

Hymn do Ziemi Kłodzkiej

Twoja przeglądarka nie wyświetla animacji Flash. Włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, a w przypadku dalszych problemów pobierz najnowszy odtwarzacz Flash

Adobe Flash Player

Jak dostać się do szkoły ponadgimnazjalnej w powiecie kłodzkim?
Przetargi

Status Spraw Interesanta

Status Spraw Interesanta - Dowód Rejestracyjny (C2E)
Status Spraw Interesanta - Prawo Jazdy (C2E)

Copyright © Powiat Kłodzki. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja: Net P.C.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla
Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013