Jesteś tutaj:

artykuł

Ogłoszenia w sprawie II przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w najem nieruchomości

02 lipca 2014 14:36

OGŁOSZENIE

ZARZĄDU POWIATU KŁODZKIEGO
z dnia 30 czerwca 2014 r.

Ogłoszenia w sprawie II przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie  w najem nieruchomości

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r., o gospodarce nieruchomościami                       ( t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651 z późn.zm.)

 

Zarząd Powiatu Kłodzkiego ogłasza

II przetarg ustny nieograniczony na oddanie  w najem nieruchomości

lokal o pow. 61 m2, położony w budynku administracyjnym Starostwa Powiatowego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Sienkiewicza 6A, znajdujący się na nieruchomości oznaczonej w jednostce ewidencyjnej Bystrzyca Kłodzka, obręb Centrum, działka nr 1361/1, stanowiący własność Powiatu Kłodzkiego zgodnie z KW 64412. Termin I przetargu – 16.06.2014 r.

Dane dotyczące lokalu przeznaczonego do oddania w najem:

Lp.

Położenie lokalu

Księga wieczysta

Nr działki

Ilość pomieszczeń

Powierzchnia użytkowa

1

Starostwo Powiatowe w Kłodzku, Oddział Zamiejscowy w Bystrzycy Kłodzkiej. ul. Sienkiewicza 6A. 57-500 Bystrzyca Kł.

KW 64412

1361/1

1

61 m2

 

1. Lokal znajduje się w przyziemiu budynku Oddziału Zamiejscowego Starostwa Powiatowego                           w Bystrzycy Kłodzkiej, przy ul. Sienkiewicza 6A, składa się z 1 pomieszczenia o powierzchni 61 m2. Lokal z oddzielnym wejściem od ul. Sienkiewicza jest przeznaczony do oddania w najem na działalność zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na: usługi administracji samorządowej, inne usługi administracji, usługi finansowe, obsługa firm, działalność o charakterze biurowym itp., usługi gastronomii.

2. Najem ustalono na czas nieoznaczony.

3. Najemca ponosić będzie z tytułu najmu następujące opłaty:

-  czynsz najmu w wysokości nie niższej niż 3,37 zł/m2 (tj. 205,57 zł brutto) miesięcznie,

-  Najemca opłacać będzie dodatkowo rachunki za wodę, zużycie prądu, odprowadzania ścieków, zgodnie                   ze wskazaniem podliczników po cenach obowiązujących u dostawców/odbiorców tych mediów.

- Najemca opłacać będzie dodatkowo rachunki za centralne ogrzewanie według stawki za 1 m/kw  przemnożonej przez powierzchnię całkowitą lokalu. Podstawą ustalania odpłatności za energię cieplną zużytą do ogrzania lokali jest suma kosztów poniesionych za zakupione i wyprodukowane ciepło                       w kotłowni gazowej Wynajmującego. Rozliczenie kosztów dokonuje się dzieląc sumę rzeczywistych kosztów przez powierzchnię grzewczą budynku. Otrzymany w ten sposób wynik stanowi koszt centralnego ogrzewania przypadający na 1m/kw. powierzchni ogrzewanej w danym okresie rozliczeniowym.

- Najemca zobowiązuje się zorganizować w swoim zakresie i na własny koszt wywóz nieczystości.

- Najemca ponosić będzie obowiązujące opłaty publiczno-prawne (podatek od nieruchomości) w postaci ich zwrotu wynajmującemu.

4. Czynsz najmu będzie płatny z góry na podstawie wystawianych przez wynajmującego faktur za każdy miesiąc najmu w terminie do dnia 10 każdego miesiąca.

5. Stawka czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej będzie waloryzowana, wg średniorocznego wskaźnika wzrostu cen i usług za rok ubiegły, po upływie jednego roku od dnia podpisania umowy, a w latach następnych z początkiem miesiąca po miesiącu w którym nastąpiło ogłoszenie wskaźnika wzrostu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

 

Warunki przetargu: 

 

1.   Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 205,57 zł (słownie: dwieście pięć złotych 57/100). W cenę wliczono podatek VAT 23%.

2.   Minimalne postąpienie przetargowe wynosi 2,10 zł (słownie: dwa złote 10/100).

3.   Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium. Wadium w pieniądzu w wysokości 11 zł. (słownie: jedenaście złotych 00/100), wnosi się na konto Starostwa Powiatowego                     w Kłodzku - Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie O/Kłodzko  25 9588 0004 7100 0244 2000 0070 w terminie do dnia 28 lipca 2014 r.

4.   Przetarg odbędzie się 01 sierpnia 2014 r. o godz. 1000 w budynku Starostwa Powiatowego w Kłodzku Oddział Zamiejscowy w Bystrzycy Kłodzkiej, ul. Sienkiewicza 6A, pokój nr 16

5.       Warunkiem udziału w przetargu jest:

a)       przedstawienie Komisji przetargowej dowodu wpłacenia wadium,

b)    osobiste stawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa z notarialnym poświadczeniem podpisu,

c)    w przypadku przystąpienia do przetargu przez jednego z małżonków, konieczne jest przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu,

d)  w przypadku przedsiębiorców, przedłożenie aktualnego wypisu z właściwego dla danego podmiotu rejestru oraz dokumentów upoważniających do działania w ich imieniu.

6.   Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra, zalicza się na poczet ceny nabycia.

7.    Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, Zarząd Powiatu Kłodzkiego może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

8.   Osobom, które nie wygrały przetargu, wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

9.   Zarząd Powiatu zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z uzasadnionych przyczyn.

10.  Dodatkowych informacji dotyczących przetargu udzielają pracownicy Wydziału Organizacyjnego, Starostwo Powiatowe w Kłodzku, ul. Okrzei 1, tel. 74/865-75-40, 74/865-75-81.

11.  Ogłoszenie o przetargu opublikowane jest na stronie internetowej Powiatu Kłodzkiego oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.powiat.klodzko.pl

 

Pliki:

Informacje o artykule:

Data utworzenia: 02 lipca 2014 14:36

Data publikacji: 02 lipca 2014 14:36

Pobierz jako plik PDF , Drukuj Pokaż archiwalne

Przeczytaj treść ponownie

Kalendarium

27

2018-04-27
POLANICKA MAJÓWKA

Szereg wydarzeń o charakterze rozrywkowym, sportowym, rekreacyjnym i kulturalnym rozgrywających...

2018-05-26XXV Regionalny Przegląd Orkiestr Dętych OSP Muszla Koncertowa

2018-05-26ŚWIĘTO MIASTA "DNI ŚWIĘTEGO FLORIANA" (Patrona Bystrzycy Kłodzkiej)

2018-05-27Ogólnopolski Dzień Golfa

Pełne kalendarium

STAROSTWO POWIATOWE w Kłodzku

ul. Okrzei 1, 57-300 Kłodzko 

tel. 74 865 75 23 (sekretariat),

fax 74 867 32 32

e-mail: powiat@powiat.klodzko.pl

Godziny urzędowania:

Pn - Pt: 7:30 - 15:30*

*Wydział Komunikacji Transportu i Dróg Publicznych (KTD) czynny do godzi. 15.00

tel. KTD:

74 865 75 50 (rejestracja poj.),

74 865 75 57 (prawa jazdy),

74 865 75 53 (transport, drogi).

Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP:

/spklodzko/skrytka , /spklodzko/SkrytkaESP


Dane do FAKTURY
Nabywca:
Powiat Kłodzki
ul. Okrzei 1, 57-300 Kłodzko
NIP 883-16-80-036
Odbiorca:
Starostwo Powiatowe w Kłodzku
ul. Okrzei1 , 57-300 Kłodzko

Dom Wczasów Dziecięcych w Dusznikach-Zdroju
Mobilny Informator Samorządowy
WPI na lata 2015-2020
Certyfikacja ISO
Pytanie do starosty
Przetargi

Status Spraw Interesanta

Status Spraw Interesanta - Dowód Rejestracyjny (C2E)
Status Spraw Interesanta - Prawo Jazdy (C2E)
Jak dostać się do szkoły ponadgimnazjalnej w powiecie kłodzkim?

Hymn do Ziemi Kłodzkiej

Twoja przeglądarka nie wyświetla animacji Flash. Włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, a w przypadku dalszych problemów pobierz najnowszy odtwarzacz Flash

Adobe Flash Player

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla
Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013