artykuły

Nowa zakładka dla organizacji OPP na stronie Ministerstwa Finansów

07 stycznia 2019 14:29

W związku z wprowadzeniem od 15 lutego br. przez Krajową Administrację Skarbową usługi Twój e-PIT, Ministerstwo Finansów uruchomiło z dniem 17.12.2018 r. zakładkę dedykowaną OPP.

Nowa zakładka dostępna jest  pod adresem: https://www.podatki.gov.pl/pit/dla-opp/…

Informacje w zakładce podzielone są na sekcje:

• OPP jako beneficjent 1% - czyli jak przekazać 1% podatku w usłudze Twój e-PIT

• OPP jako płatnik - tj. informacje o zmianach od 1 stycznia 2019 r.

więcej

Ustawa o kołach gospodyń wiejskich weszła w życie

30 listopadaa 2018 10:21

Ustawa o kołach gospodyń wiejskich weszła w życie 29 listopada 2018 r.  Zapewnia ona możliwość rejestracji, nadaje osobowość prawną zarejestrowanym kołom gospodyń wiejskich oraz umożliwia wsparcie finansowe ich działalności.

Zgodnie z ustawą, koło może założyć dziesięć osób. Krajowy Rejestr Kół Gospodyń Wiejskich prowadzi Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Na terenie jednej wsi może mieć siedzibę jedno koło gospodyń wiejskich, działające na nowych zasadach. Nadzór nad działalnością koła sprawuje Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa we współpracy z Pełnomocnikiem Rządu do spraw Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

więcej

Trwa V edycja programu grantowego „Decydujesz, pomagamy”

06 listopadaa 2018 10:34

Na zgłoszenia czekamy do 28 listopada 2018 r! - przedłużono termin zgłoszeń!!!

Aktywni mieszkańcy i organizacje społeczne jeszcze do 28 listopada mają szansę na zgłoszenie pomysłów społecznych w swoim regionie. Na ich realizację mogą zdobyć granty o łącznej sumie 1 125 000 złotych.

 „Decydujesz, pomagamy” to program wspierający lokalne społeczności poprzez finansowanie inicjatyw na rzecz najbliższego otoczenia. Dotychczas Tesco wsparło 815 lokalnych inicjatyw, przekazując ponad 3 mln złotych organizacjom społecznym.

Swoje pomysły można zgłaszać do 18 listopada poprzez formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie wwww.tesco.pl/pomagamy. W każdym z mikroregionów grantami w wysokości 5000, 3000 i 1000 złotych zostaną narodzone najciekawsze inicjatywy.

Dotychczas Tesco wsparło 815 lokalnych inicjatyw, przekazując ponad 3 mln złotych organizacjom społecznym.

Więcej informacji o programie znajduje się na stronie internetowej: www.tesco.pl/pomagamy

oraz w załączniku.

więcej

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez Towarzystwo Miłośników Gorzanowa

31 październikaa 2018 14:39

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez Towarzystwo Miłośników Gorzanowa w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W dniu 29 października 2018 r. do Starostwa Powiatowego w Kłodzku wpłynęła oferta złożona przez Towarzystwo Miłośników Gorzanowa na realizację zadania publicznego pn. „Turystyczna mapa Gorzanowa i okolic”. Wobec powyższego zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Starostwa Powiatowego oraz na stronie internetowej  www.powiat.klodzko.pl w zakładce Organizacje Pozarządowe  -  Aktualności.

Informujemy, że zgodnie z art.19a ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2018.450 ze zm.) można zgłaszać uwagi dotyczące oferty.

Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Kłodzku w Biurze Obsługi Klienta lub drogą elektroniczną na adres e-mailowy m.bernadowska@powiat.klodzko.pl  do dnia 07.11.2018 r.

więcej

Szkolenie dla NGO

31 październikaa 2018 10:15

Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych na szkolenie prowadzone przez pana Artura Gluzińskiego, organizowane przez Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi UM we Wrocławiu, które odbędzie się 9 listopada w godzinach 10.00-14.00 w sali rady powiatu kłodzkiego (Starostwo Powiatowe w Kłodzku ul. Okrzei 1). Prosimy o zgłaszanie chęci udziału w szkoleniu do dnia 7 listopada - tel. 74 865 75 08 lub mailem m.bernadowska@powiat.klodzko.pl.

Zakres tematyczny:

1) Kwalifikowalność wydatków w ramach projektów realizowanych na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2) Prawidłowe opisywanie dokumentów finansowo-księgowych oraz ich księgowanie.

3) Nowe wzory ofert i sprawozdań z realizacji zadań publicznych, dotyczące dotacji przyznawanych w ramach otwartych konkursów ofert oraz przyznawanych w trybie pozakonkursowym, w oparciu o art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

4) Odpłatna działalność organizacji pożytku publicznego.

5) Świadczenia wolontariuszy w zadaniach publicznych.

6) Prowadzenie działalności gospodarczej przez organizacje pozarządowe.

Powyższe zagadnienie będą omawiane w oparciu o dotychczasowe wzory dokumentów (oferta, umowa, sprawozdanie) z odniesieniem się również do nowych, które mają wejść w życie w marcu 2019 r.

więcej

Konsultacje projektu Programu współpracy Powiatu Kłodzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok

18 września 2018 10:23

10 września 2018 r. Zarząd Powiatu Kłodzkiego podjął uchwałę w sprawie skierowania do konsultacji i zaopiniowania projektu "Programu współpracy Powiatu Kłodzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok".

Formularz oraz projekt programu w załączeniu.

więcej

VII Edycja Konkursu „zDolne NGO” dla najlepszej dolnośląskiej organizacji pozarządowej

19 lipca 2018 15:09

Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego pan Tadeusz Samborski ma zaszczyt ogłosić VII Edycję Konkursu „zDolne NGO” dla najlepszej dolnośląskiej organizacji pozarządowej prowadzącej najaktywniej działania na rzecz społeczności lokalnych w 2017 r. (organizacje liderskie w danej społeczności).

Jak co roku, celem konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie najlepszych organizacji pozarządowych z terenu Dolnego Śląska, działających w różnych obszarach. W tym roku będą to najaktywniejsze NGOsy działające na rzecz rozwoju społeczności lokalnych.

1. Celami szczegółowymi Konkursu są:

• promocja działań na rzecz rozwoju dolnośląskich społeczności lokalnych prowadzonych przez dolnośląskie organizacje pozarządowe,

• zwiększenie prestiżu nagrodzonych organizacji pozarządowych,

• promocja dobrych praktyk wypracowanych przez nagrodzone organizacje pozarządowe,

• wzrost aktywności organizacji pozarządowych działających na rzecz rozwoju dolnośląskich społeczności lokalnych.

 

2. Przebieg Konkursu

Konkurs zorganizowany jest zgodnie z Regulaminem Konkursu „zDolne NGO”,  zgłoszenia kandydatów do Tytułu "zDolne NGO" należy przesyłać na zamieszczonym poniżej formularzu zgłoszeniowym.

 

3. Organizatorem Konkursu jest Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

 

4. Szczegółowe kryteria oceny i system punktacji

W VII Edycji Konkursu „zDolne NGO” stosowane będą następujące kryteria oceny zgłoszeń i system punktacji:

 

kryterium

punktacja

Zakres, kompleksowość, atrakcyjność i różnorodność prowadzonych działań, w tym wspieranie i aktywizowanie lokalnych społeczności poprzez projekty obywatelskie, które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych i poprawie jakości życia oraz przyczyniają się do budowy kapitału społecznego. Tworzenie nowych więzi w społecznościach lokalnych, integracji mieszkańców Dolnego Śląska, budowanie postaw społecznego zaangażowania na rzecz dobra wspólnego, społeczne działanie w życiu regionalnym.

0-20

Nowatorstwo projektów m.in. aktywizujących społeczności lokalne. Oryginalność inicjatywy, pomysłowość, zastosowanie ciekawych rozwiązań.

0-20

Trwałość i cykliczność projektów np. organizowanie spotkań, konferencji, kongresów i innych  imprez, prowadzenie działalności badawczej, wydawniczej i szkoleniowej, prowadzenie własnych instytucji.

0-15

Współdziałanie z instytucjami np. sportowymi, kulturalnymi, naukowymi, oświatowymi, wyznaniowymi, administracją państwową, samorządami terytorialnymi, innymi organizacjami pozarządowymi, środowiskami biznesu oraz mediami.

0-10

Dostępność prowadzonych działań dla odbiorców z różnych grup wiekowych oraz społecznych.

0-10

Wspomaganie działalności innych organizacji pozarządowych oraz zwiększanie ich roli w kreowaniu życia społecznego.

0-10

Zaangażowanie społeczności lokalnej w prowadzone działania. Uzyskiwany poziom aktywizacji społecznej.

0-10

Umiejętność pozyskiwania środków finansowych i pozafinansowych przez organizację na realizację działań.

0-5

Umiejętność podejmowania współpracy z partnerami (społecznymi, publicznymi i biznesowymi).

0-5

Zdobyte nagrody, wyróżnienia, rekomendacje, itp.

0-10

razem

115

 

5. Harmonogram

VII Edycja Konkursu „zDolne NGO” przebiegać będzie zgodnie z następującym harmonogramem:

• 17.07.2018 r. - ogłoszenie VII Edycji Konkursu „zDolne NGO”

• 18.07-15.08.2018 r. - termin przyjmowania zgłoszeń (decyduje data wpływu do UMWD)

• II połowa sierpień 2018 r. - obrady Kapituły Konkursowej

• 10.09.2018 r. - uroczysta Gala z ogłoszeniem wyników i przyznaniem tytułu „zDolne NGO”

 

6. Kontakt

Osobą wskazaną do kontaktu w sprawach związanych z VII Edycją Konkursu „zDolne NGO” jest:

Sławomir Wójcik

tel. nr  71/ 770 40 76

mail: slawomir.wojcik@dolnyslask.pl

 

7. Wypełniony formularz należy składać w siedzibie Organizatora osobiście lub listownie na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

ul. Walońska 3-5, 50-413 Wrocław

pok. 701a

z dopiskiem na kopercie: Konkurs „zDolne NGO”

więcej

Subskrybuj wiadomości z tego działu

Pokaż archiwalne

Przeczytaj treść ponownie

Transmisje sesji

Budżet obywatelski

STAROSTWO POWIATOWE w Kłodzku

ul. Okrzei 1, 57-300 Kłodzko 

tel. 74 865 75 23 (sekretariat),

fax 74 867 32 32

e-mail: powiat@powiat.klodzko.pl

Godziny urzędowania:

Pn - Pt: 7:30 - 15:30*

*Wydział Komunikacji Transportu i Dróg Publicznych (KTD) czynny do godzi. 15.00

tel. KTD:

74 865 75 50 (rejestracja poj.),

74 865 75 57 (prawa jazdy),

74 865 75 53 (transport, drogi).

Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP:

/spklodzko/skrytka , /spklodzko/SkrytkaESP


Dane do FAKTURY
Nabywca:
Powiat Kłodzki
ul. Okrzei 1, 57-300 Kłodzko
NIP 883-16-80-036
Odbiorca:
Starostwo Powiatowe w Kłodzku
ul. Okrzei1 , 57-300 Kłodzko

Dom Wczasów Dziecięcych w Dusznikach-Zdroju
Mobilny Informator Samorządowy
WPI na lata 2015-2020
Certyfikacja ISO
Pytanie do starosty

Hymn do Ziemi Kłodzkiej

Twoja przeglądarka nie wyświetla animacji Flash. Włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, a w przypadku dalszych problemów pobierz najnowszy odtwarzacz Flash

Adobe Flash Player

Jak dostać się do szkoły ponadgimnazjalnej w powiecie kłodzkim?
Przetargi

Status Spraw Interesanta

Status Spraw Interesanta - Dowód Rejestracyjny (C2E)
Status Spraw Interesanta - Prawo Jazdy (C2E)

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla
Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013