Programy PFRON dolnośląski
Junior
Komputer dla Homera
Osoby niepełnosprawne w służbie publicznej
Ośrodki informacji dla osób niepełnosprawnych
Partner2006
Partner III
Pegaz 2003
Pitagoras 2007
Program ograniczania skutków niepełnosprawności
Program wyrównywania różnic między regionami
Student
Student II
Edukacja
Program wsparcia inicjatyw na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych
Ewaluacja programów
Wczesna, wielospecjalistyczna, kompleksowa, skoordynowana i ciągła pomoc dziecku zagrożonemu niepełnosprawnością lub niepełnosprawnemu oraz jego rodzinie
Trener pracy
Uczeń na wsi
Sprawny dojazd
Finansowanie badań, ekspertyz i analiz dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku, e-mail: pcpr@powiat.klodzko.pl
Dane adresowe: ul. Kościuszki 2, 57-300 Kłodzko, tel. (074) 865-81-79, 867-27-85, 867-82-60
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku od godz. 7.30 do godz. 15.30
Funkcje: dyrektor - Jacek Kubicki