artykuł

Budżet Obywatelski Powiatu Kłodzkiego

17 październikaa 2018 08:29

Budżet obywatelski Powiatu Kłodzkiego na rok 2019

 1. Budżet obywatelski stanowi wydzieloną część budżetu Powiatu Kłodzkiego, o której przeznaczeniu decydują mieszkańcy.
 2. W ramach budżetu obywatelskiego mogą być realizowane projekty dotyczące wszystkich spraw, które mieszczą się w kompetencjach powiatu. Zadania  zgłaszane do budżetu obywatelskiego będą realizowane na obszarze powiatu kłodzkiego i mają służyć jego mieszkańcom. Zgłaszane projekty mogą dotyczyć obszarów takich jak kultura fizyczna i turystyka (np. doposażenie istniejących obiektów sportowych/rekreacyjnych, utworzenie terenu rekreacyjno-sportowego czy organizacja sportowych atrakcji dla dzieci i młodzieży), promocja i ochrona zdrowia (np. organizacja tematycznych warsztatów służących ochronie zdrowia czy przeprowadzenie profilaktycznych badań), dróg publicznych (np. zadania służące poprawie bezpieczeństwa na drogach) oraz innych obszarów wskazanych w art. 4 ustawy o samorządzie powiatowym. 
 3. Realizacja zadań powiatu w ramach budżetu obywatelskiego odbywa się w ciągu jednego roku kalendarzowego przy czym, w uzasadnionych przypadkach, możliwe jest wydłużenie realizacji zadania inwestycyjnego lub bieżącego na lata następne.
 4. Łączna kwota przeznaczona z budżetu Powiatu Kłodzkiego na budżet obywatelski w roku 2019 wynosi 150 000 zł.
 5. Koszt jednego zgłoszonego zadania w ramach budżetu obywatelskiego musi być większy niż
  5 000 zł i nie może przekroczyć 15 000 zł.
 6. Zadania inwestycyjne w ramach budżetu obywatelskiego mogą być realizowane na majątku powiatu lub majątku gminy, po uzyskaniu i załączeniu do formularza zgłoszeniowego zadania zgody dysponenta majątku na jego wykorzystanie do celów realizacji budżetu obywatelskiego oraz zobowiązanie dysponenta do dalszego ewentualnego utrzymania.

 Zgłaszanie propozycji zadań

 1. Propozycje zadań do budżetu obywatelskiego może zgłaszać każdy mieszkaniec powiatu kłodzkiego, który w momencie składania wniosku ma ukończone 18 lat, a także organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, z siedzibą na terenie powiatu kłodzkiego.
 2. Zgłoszenie zadań następuje na formularzu zgłoszenia zadania (załącznik nr 1). Do formularza zgłoszenia zadania należy dołączyć listę poparcia dla zadania, podpisaną przez co najmniej 20 mieszkańców powiatu kłodzkiego (załącznik nr 2). Formularz zgłoszenia zadania uznaje się za ważny, jeśli zostanie prawidłowo wypełniony.
 3. Podmioty uprawnione do zgłaszania propozycji zadań mogą zgłosić jedną propozycję zadania. W razie zgłoszenia większej liczby zadań  uwzględniona zostanie propozycja mogąca przynieść najlepsze korzyści powiatowi i jego mieszkańcom.

 Weryfikacja zgłoszonych zadań

 1. Formularze z propozycjami zadań podlegają weryfikacji formalnej oraz ocenie przez Zespół Weryfikacyjny, składający się z pracowników Starostwa Powiatowego w Kłodzku lub pracowników powiatowych jednostek organizacyjnych.
 2. Analiza zgłoszonych zadań jest przeprowadzana w oparciu m.in. o następujące kryteria: zgodność z wymogami formalnymi zgłoszenia, w tym prawidłowość wypełnienia formularza i listy poparcia; ocena przedstawionych kosztów realizacji zadania w odniesieniu do rodzaju zadania i jego pożyteczności dla interesu publicznego;  zgodność zgłoszonego zadania z obowiązującymi w gminach miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego; zgodność z obowiązującymi przepisami prawa, w tym z przepisami prawa miejscowego.
 3. Odrzucone będą propozycje zadań, które wpłynęły po terminie, zostały złożone na formularzu innym, niż określony uchwałą, zgłoszenia dokonała osoba nieuprawniona, brak jest załączonej listy poparcia lub brak wystarczającej liczby osób popierających dane zadanie oraz w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, o których mowa w pkt 2 ppkt 1) - 4).
 4. Wyniki weryfikacji podawane są do publicznej wiadomości poprzez publikację na stronie internetowej powiatu, w Biuletynie Informacji Publicznej powiatu oraz na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Kłodzku.  Informacja o wynikach weryfikacji zawiera wykaz wszystkich zgłoszonych zadań,   oznaczenie „przyjęty” lub „odrzucony” oraz opinię Zespołu Weryfikacyjnego.
 5. Od decyzji o niedopuszczeniu zadania pod głosowanie jako "odrzuconego" przysługuje zgłaszającym odwołanie. Odwołanie w formie pisemnej wnosi się bezpośrednio do Zarządu Powiatu Kłodzkiego w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników weryfikacji. Zarząd Powiatu Kłodzkiego rozpatruje odwołanie w terminie 7 dni, wyrażając swoje stanowisko w formie podjętej uchwały podlegającej trybowi zaskarżenia na podstawie art. 87 Ustawy o samorządzie powiatowym. Zaskarżenie uchwały Zarządu Powiatu Kłodzkiego nie wstrzymuje procedowania nad pozostałymi zgłoszonymi projektami zadań.
 6. Zarząd Powiatu Kłodzkiego przyjmuje w formie uchwały ostateczną listę propozycji zadań z wyłączeniem odrzuconych oraz tych, co do których wniesiono odwołanie.  Lista zawiera nazwę zadania, jego zwięzły opis, szacunkowy koszt realizacji oraz przewidywany termin wykonania. Zadania ujęte w uchwale Zarząd Powiatu Kłodzkiego przekazuje pod głosowanie mieszkańcom Powiatu Kłodzkiego.

 Wybór zadań do realizacji

 1. Głosowanie jest końcowym etapem wyboru zadań do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego Powiatu Kłodzkiego.
 2. Wyboru zadań do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego dokonują mieszkańcy powiatu kłodzkiego, którzy mają ukończone 18 lat.
 3. Każda uprawniona osoba może oddać  jeden głos. W przypadku stwierdzenia oddania przez jedną osobę głosów na więcej niż jedno zadanie, wszystkie głosy oddane przez tę osobę uznane zostaną za nieważne.
 4. Głosowanie odbywa się elektronicznie oraz bezpośrednio w Starostwie Powiatowym w Kłodzku przy ul. Okrzei 1, oddziale zamiejscowym Starostwa w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Sienkiewicza 6, oddziale zamiejscowym Starostwa w Nowej Rudzie przy ul. Kolejowej 18 oraz przy ul. Niepodległości 6-8.
 5. Głosowanie odbywa się poprzez złożenie karty do głosowania w miejscu głosowania lub oddanie głosu drogą elektroniczną za pośrednictwem ankiety internetowej, zamieszczonej na stronie internetowej powiatu www.powiat.klodzko.pl lub poprzez przesłanie skanu karty drogą elektroniczną na adres: budzetobywatelski@powiat.klodzko.pl.
 6. Karty do głosowania zostaną udostępnione na 3 dni przed głosowaniem.
 7. Głosowanie polega na wyborze jednego zadania i postawieniu znaku „X” obok nazwy wybranego zadania. Za nieważny głos uznaje się: oddany na karcie niewłaściwej lub niezawierającej podpisu osoby głosującej,  oddany przez osobę nieuprawnioną do głosowania,  oddany przez mieszkańca na więcej niż jednej karcie do głosowania, oddany na więcej niż jedno zadanie.
 8. W wypadku, gdy łączna ilość wybranych zadań wraz z ich rzeczywistym kosztem mieści się w granicach kwotowych budżetu obywatelskiego, nie przeprowadza się głosowania  mieszkańców, a wszystkie wybrane przez Zespół Weryfikacyjny zadania przyjęte przez Zarząd Powiatu Kłodzkiego będą zakwalifikowane do realizacji i ujęte w projekcie budżetu powiatu kłodzkiego na rok 2019.

 Ustalenie wyników głosowania

 1. Za wybrane do realizacji uznaje się zadania, które uzyskały największą liczbę ważnych głosów, aż do wyczerpania puli środków przeznaczonych na budżet obywatelski. Jeżeli dwie lub więcej propozycji zadań poddanych głosowaniu otrzyma tę samą liczbę głosów o ich kolejności na liście zdecyduje losowanie przeprowadzone przez Zespół Weryfikacyjny.
 2. Informacja o wynikach głosowania podawana jest do publicznej wiadomości, poprzez publikację na stronie internetowej powiatu, w Biuletynie Informacji Publicznej powiatu oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Kłodzku.
 3. W przypadku niemożności realizacji któregokolwiek zadania z przyczyn niezależnych od starostwa, Zespół Weryfikacyjny wnioskuje do Zarządu Powiatu Kłodzkiego o wprowadzenie do budżetu obywatelskiego kolejnego z listy zadania możliwego do realizacji.

Szczegółowe zasady i tryb przeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmiocie budżetu obywatelskiego powiatu kłodzkiego zawarte są w Uchwale Nr VII/64/2018 Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w zakresie budżetu obywatelskiego powiatu kłodzkiego na rok 2019

 

HARMONOGRAM KONSULTACJI 

Lp.

Opis czynności

Termin

1

Działania informacyjno-promocyjne                                                       

od 17 października 2018 r.

do 5 listopada 2018 r.

2

Składanie przez mieszkańców propozycji zadań do projektu budżetu na 2019 rok

od 5 listopada 2018 r.
do 18 listopada 2018 r.

3

Weryfikacja zgłoszonych propozycji przez Zespół Weryfikacyjny

do 22 listopada 2018 r.

4

Podanie do publicznej wiadomości zweryfikowanej listy zadań

do 22 listopada 2018 r.

5

Składanie odwołań od decyzji o niedopuszczeniu projektu do głosowania

do 29 listopada 2018 r.

6

Podanie do publicznej wiadomości zweryfikowanej i zatwierdzonej przez Zarząd Powiatu Kłodzkiego listy zadań

do 7 grudnia 2018 r.

7

Głosowanie nad propozycjami zadań

od 10 grudnia 2018 r.
do 31 grudnia 2018 r.

8

Weryfikacja oddanych głosów i liczenie głosów ważnych

do 14 stycznia 2019 r.

9

Ogłoszenie wyników konsultacji

do 15 stycznia 2019 r.

10

Przekazanie zadań do realizacji do merytorycznych komórek organizacyjnych starostwa oraz jednostek organizacyjnych powiatu.

do 30 marca 2019 r.

11

Realizacja projektów

od 1 kwietnia 2019 r.
do 15 grudnia 2019 r.

 

Informacje o artykule:

Data utworzenia: 17 październikaa 2018 08:29

Data publikacji: 17 październikaa 2018 08:29

Pobierz jako plik PDF , Drukuj Pokaż archiwalne

Przeczytaj treść ponownie

Budżet obywatelski

STAROSTWO POWIATOWE w Kłodzku

ul. Okrzei 1, 57-300 Kłodzko 

tel. 74 865 75 23 (sekretariat),

fax 74 867 32 32

e-mail: powiat@powiat.klodzko.pl

Godziny urzędowania:

Pn - Pt: 7:30 - 15:30*

*Wydział Komunikacji Transportu i Dróg Publicznych (KTD) czynny do godzi. 15.00

tel. KTD:

74 865 75 50 (rejestracja poj.),

74 865 75 57 (prawa jazdy),

74 865 75 53 (transport, drogi).

Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP:

/spklodzko/skrytka , /spklodzko/SkrytkaESP


Dane do FAKTURY
Nabywca:
Powiat Kłodzki
ul. Okrzei 1, 57-300 Kłodzko
NIP 883-16-80-036
Odbiorca:
Starostwo Powiatowe w Kłodzku
ul. Okrzei1 , 57-300 Kłodzko

Dom Wczasów Dziecięcych w Dusznikach-Zdroju
Mobilny Informator Samorządowy
WPI na lata 2015-2020
Certyfikacja ISO
Pytanie do starosty

Hymn do Ziemi Kłodzkiej

Twoja przeglądarka nie wyświetla animacji Flash. Włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, a w przypadku dalszych problemów pobierz najnowszy odtwarzacz Flash

Adobe Flash Player

Jak dostać się do szkoły ponadgimnazjalnej w powiecie kłodzkim?
Przetargi

Status Spraw Interesanta

Status Spraw Interesanta - Dowód Rejestracyjny (C2E)
Status Spraw Interesanta - Prawo Jazdy (C2E)

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla
Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013