artykuł

Informacja dla wytwórców odpadów oraz podmiotów prowadzących zbieranie, transport i przetwarzanie odpadów

06 marca 2013 14:00

Z dniem 23.01.2013 r. weszła w życie ustawa z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21).

Z dniem 23.01.2013 r.:

 • wygasają decyzje zatwierdzające program gospodarki odpadami niebezpiecznymi wydane na podstawie przepisów dotychczasowych (art. 231 ust. 1)
 • tracą ważność informacje o wytwarzanych odpadach i o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami złożone na podstawie przepisów dotychczasowych (art. 231 ust. 2);
 • pozwolenia na wytwarzanie odpadów wydane na podstawie przepisów dotychczasowych zachowują ważność na czas, na jaki zostały wydane (art. 231 ust. 3)
 • zezwolenia na zbieranie odpadów oraz zezwolenia na odzysk lub unieszkodliwianie odpadów wydane na podstawie przepisów dotychczasowych zachowują ważność na czas na jaki zostały wydane, nie dłużej jednak niż przez 2 lata od dnia wejścia w życie nowej ustawy (art. 232 ust. 2);
 • decyzje wydane na podstawie art. 31 ust. 3 i art. 32 ust. 3 dotychczasowej ustawy o odpadach zachowują ważność w zakresie zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów na czas na jaki zostały wydane, nie dłużej niż przez 2 lata od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy (art. 232 ust. 3)
 • zezwolenia na transport odpadów wydane na podstawie przepisów dotychczasowych zachowują ważność na czas na jaki zostały wydane, nie dłużej jednak niż do czasu upływu terminu do złożenia do Marszałka Województwa Dolnośląskiego wniosku o wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami zwanego „rejestrem” lub z dniem uzyskania wpisu do „rejestru” w przypadku, gdy wpis nastąpił w terminie wcześniejszym (art. 233 ust. 1);
 • „rejestr” tworzy się najpóźniej w terminie 36 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy (art. 234 ust. 1), podmioty objęte obowiązkiem złożenia wniosku o wpis do „rejestru” są obowiązane do złożenia tego wniosku w terminie 6 miesięcy od dnia utworzenia „rejestru” (art. 234 ust. 2);
 • do czasu utworzenia „rejestru” transportujący odpady są obowiązani do: uzyskania zezwolenia na transport odpadów na podstawie przepisów dotychczasowych lub wpisu do prowadzonego przez Starostę Kłodzkiego rejestru posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskania zezwolenia na zbieranie lub transport odpadów (art. 233 ust. 2);
 • do dnia 31.12.2014 r. do ewidencji odpadów stosuje się przepisy dotychczasowe (art. 236);
 • wytwórcy odpadów niebezpiecznych w ilości powyżej 1 Mg/rok lub innych niż niebezpieczne w ilości powyżej 5 tys. Mg/rok są obowiązani do uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów, na podstawie art. 180a ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27.04.2001 r. (t.j. w Dz. U. z 2008.25.150 z późn. zm.);
 • posiadacze odpadów prowadzący zbieranie lub przetwarzanie odpadów są obowiązani do uzyskania zezwolenia na prowadzenie takiej działalności (art. 41).

Informacje o artykule:

Data utworzenia: 06 marca 2013 14:00

Data publikacji: 06 marca 2013 14:00

Pobierz jako plik PDF , Drukuj Pokaż archiwalne

Przeczytaj treść ponownie

Sprawozdanie V kadencja
Konkurs "Róża Kłodzka 2017"
Budżet obywatelski

STAROSTWO POWIATOWE w Kłodzku

ul. Okrzei 1, 57-300 Kłodzko 

tel. 74 865 75 23 (sekretariat),

fax 74 867 32 32

e-mail: powiat@powiat.klodzko.pl

Godziny urzędowania:

Pn - Pt: 7:30 - 15:30*

*Wydział Komunikacji Transportu i Dróg Publicznych (KTD) czynny do godzi. 15.00

tel. KTD:

74 865 75 50 (rejestracja poj.),

74 865 75 57 (prawa jazdy),

74 865 75 53 (transport, drogi).

Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP:

/spklodzko/skrytka , /spklodzko/SkrytkaESP


Dane do FAKTURY
Nabywca:
Powiat Kłodzki
ul. Okrzei 1, 57-300 Kłodzko
NIP 883-16-80-036
Odbiorca:
Starostwo Powiatowe w Kłodzku
ul. Okrzei1 , 57-300 Kłodzko

Dom Wczasów Dziecięcych w Dusznikach-Zdroju
Mobilny Informator Samorządowy
WPI na lata 2015-2020
Certyfikacja ISO
Pytanie do starosty

Hymn do Ziemi Kłodzkiej

Twoja przeglądarka nie wyświetla animacji Flash. Włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, a w przypadku dalszych problemów pobierz najnowszy odtwarzacz Flash

Adobe Flash Player

Jak dostać się do szkoły ponadgimnazjalnej w powiecie kłodzkim?
Przetargi

Status Spraw Interesanta

Status Spraw Interesanta - Dowód Rejestracyjny (C2E)
Status Spraw Interesanta - Prawo Jazdy (C2E)

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla
Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013