artykuł

Starosta

06 lipca 2011 11:57

Starosta Kłodzki Maciej Awiżeń

Starosta ( ST ) jest kierownikiem starostwa, zwierzchnikiem służbowym pracowników starostwa i kierowników jednostek organizacyjnych oraz inspekcji.

2.  Starosta w stosunku do pracowników starostwa oraz kierowników jednostek organizacyjnych wykonuje czynności z zakresu prawa pracy z uwzględnieniem uregulowań zawartych w innych przepisach prawa.

3. Do zadań Starosty należy w szczególności:

1) zwoływanie posiedzeń zarządu powiatu i przewodniczenie na jego posiedzeniach,

2) organizowanie pracy Starostwa;

3) organizowanie i nadzorowanie kontroli zarządczej w Starostwie;

4)  wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej - chyba że przepisy szczególne przewidują wydawanie decyzji przez zarząd powiatu,

5) upoważnianie pracowników Starostwa do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,

6) prowadzenie systemów zarządzania wdrożonych w Starostwie na podstawie właściwych norm międzynarodowych i krajowych w zakresie właściwym dla kierownika jednostki,

7) reprezentowanie powiatu i starostwa na zewnątrz,

8)  dokonywanie ocen okresowych kierowników podległych komórek i jednostek organizacyjnych na zasadach określonych w odrębnych przepisach;

9)  wykonywanie zadań zastrzeżonych dla Starosty ustawami, uchwałami Rady i Zarządu oraz wynikających ze Statutu Powiatu i Regulaminu Organizacyjnego Starostwa.

4. W celu wykonania zadań, o których mowa w ust. 1 – 3 Starosta wydaje zarządzenia, regulaminy, instrukcje i polecenia służbowe oraz może udzielać pełnomocnictw do realizacji określonych zadań.

5. Starosta pełni funkcję Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki „Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej” SA w Kłodzku.

6. Starosta sprawuje nadzór nad:

1) Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej,

2) Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Kłodzku,

7. Bezpośrednio Staroście podlegają:

1) Wicestarosta,

2) Etatowy Członek Zarządu,

3) Sekretarz,

4) Skarbnik,

5) Referat Audytu Wewnętrznego i Kontroli,

6) Powiatowy Rzecznik Konsumentów,

7) Powiatowy Geodeta

8) Geolog Powiatowy,

9) Asystent Starosty ds. Komunikacji Społecznej,

10) Asystent Starosty ds. Osób Niepełnosprawnych,

11) Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej,

12) Referat Zarządzania Kryzysowego, Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich,

13) Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego,

14) Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru,

15) Powiatowy Zespół Orzekania o Niepełnosprawności,

16) Pion Ochrony,

17) Biuro ds Obsługi Prawnej,

18) Wydział Zagospodarowania Przestrzennego, Architektury i Budownictwa,

Informacje o artykule:

Data utworzenia: 06 lipca 2011 11:57

Data publikacji: 06 lipca 2011 11:57

Pobierz jako plik PDF , Drukuj Pokaż archiwalne

Przeczytaj treść ponownie

Budżet obywatelski

STAROSTWO POWIATOWE w Kłodzku

ul. Okrzei 1, 57-300 Kłodzko 

tel. 74 865 75 23 (sekretariat),

fax 74 867 32 32

e-mail: powiat@powiat.klodzko.pl

Godziny urzędowania:

Pn - Pt: 7:30 - 15:30*

*Wydział Komunikacji Transportu i Dróg Publicznych (KTD) czynny do godzi. 15.00

tel. KTD:

74 865 75 50 (rejestracja poj.),

74 865 75 57 (prawa jazdy),

74 865 75 53 (transport, drogi).

Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP:

/spklodzko/skrytka , /spklodzko/SkrytkaESP


Dane do FAKTURY
Nabywca:
Powiat Kłodzki
ul. Okrzei 1, 57-300 Kłodzko
NIP 883-16-80-036
Odbiorca:
Starostwo Powiatowe w Kłodzku
ul. Okrzei1 , 57-300 Kłodzko

Dom Wczasów Dziecięcych w Dusznikach-Zdroju
Mobilny Informator Samorządowy
WPI na lata 2015-2020
Certyfikacja ISO
Pytanie do starosty

Hymn do Ziemi Kłodzkiej

Twoja przeglądarka nie wyświetla animacji Flash. Włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, a w przypadku dalszych problemów pobierz najnowszy odtwarzacz Flash

Adobe Flash Player

Jak dostać się do szkoły ponadgimnazjalnej w powiecie kłodzkim?
Przetargi

Status Spraw Interesanta

Status Spraw Interesanta - Dowód Rejestracyjny (C2E)
Status Spraw Interesanta - Prawo Jazdy (C2E)

Copyright © Powiat Kłodzki. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja: Net P.C.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla
Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013