Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Zasady i tryb udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania , podmioty, które udostępniają lub przekazują te informacje, warunki ponownego wykorzystywania i zasady ustalania opłat za ponowne wykorzystywanie określa ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.

Przez ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego należy rozumieć wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, zwane dalej użytkownikami, informacji sektora publicznego, w celach komercyjnych lub niekomercyjnych innych niż pierwotny publiczny cel, dla którego informacja została wytworzona.

Każdemu przysługuje prawo do ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego :

 1. udostępnionych w systemie teleinformatycznym, a w szczególności na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej podmiotu zobowiązanego lub w inny sposób,
 2. przekazanych na wniosek o ponowne wykorzystywanie.

Informacje sektora publicznego udostępnia się lub przekazuje w celu ich ponownego wykorzystania bezpłatnie.

Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego wnosi się w przypadkach, gdy informacja sektora publicznego:

 1. nie została udostępniona w BIP,
 2. została udostępniona w sposób inny niż w BIP i nie zostały określone warunki ponownego wykorzystywania lub opłaty za ponowne wykorzystywanie albo nie poinformowano o braku takich warunków lub opłat,
 3. będzie wykorzystywana na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone,
 4. została udostępniona lub przekazana na podstawie innych ustaw określających zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego.

Rozpatrzenie wniosku następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku.  Jeżeli wniosek o ponowne wykorzystywanie nie może zostać rozpatrzony w terminie 14 dni, podmiot zobowiązany zawiadamia w tym terminie wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia oraz o terminie, w jakim rozpatrzy wniosek, nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia złożenia tego wniosku.

Starosta Kłodzki po rozpatrzeniu wniosku:

 1. przekazuje informację sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania bez określenia warunków ponownego wykorzystywania,
 2. informuje o braku warunków ponownego wykorzystywania w przypadku posiadania informacji sektora publicznego przez wnioskodawcę,
 3. składa ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania lub informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywania

(Wnioskodawca, który otrzymał ofertę może w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego albo zawiadomić Starostę Kłodzkiego o przyjęciu oferty. Brak zawiadomienia o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty jest równoznaczny z wycofaniem wniosku. W przypadku otrzymania sprzeciwu Starosta Kłodzki w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie.)

 1. odmawia w drodze decyzji, wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywania informacji sektora publicznego.

 

Środki prawne przysługujące w przypadku odmowy wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie:

W zakresie nieuregulowanym ustawą z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego do decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego. Od decyzji służy stronie odwołanie. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie, do właściwego organu odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

 

Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi,  z tym że:

 1. przekazywanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi,
 2. skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.

Starosta Kłodzki może nałożyć opłatę za ponowne wykorzystywanie, jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób lub w formie wskazanych we wniosku o ponowne wykorzystywanie wymaga poniesienia dodatkowych kosztów.

Podmiot zobowiązany, umożliwiając ponowne wykorzystywanie, w sposób stały i bezpośredni w czasie rzeczywistym, informacji sektora publicznego gromadzonych i przechowywanych w jego systemie teleinformatycznym, może nałożyć opłatę z ponowne wykorzystywanie, uwzględniając koszty wynikające z dostosowania systemu teleinformatycznego oraz warunków technicznych
i organizacyjnych do realizacji wniosku o ponowne wykorzystywanie.

 

Wnioski o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego można składać w następujący sposób :

1)  bezpośrednio w siedzibie Starostwa  Powiatowego w Kłodzku,

2) przesłać za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres : Starostwo Powiatowe w Kłodzku, 
ul.  Okrzei 1,  57 – 300 Kłodzko,

3)  przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail:

4)  poprzez platformę e PUAP – adres elektronicznej skrytki podawczej: 1.  /spklodzko/skrytka, 2. /spklodzko/SkrytkaESP

 

Zasady ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego udostępnionych w BIP

 1. Ponowne wykorzystywanie informacji zawartych z Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kłodzku jest bezpłatne. Dalsze udostępnianie informacji w tej samej nie przetworzonej formie przez podmiot ponownie je wykorzystujący również następuje bezpłatnie.
 2. Podmiot ponownie wykorzystujący informacje udostępnione przez Starostwo na stronie BIP jest zobowiązany do podania źródła ich pochodzenia i czasie wytworzenia.
 3. Podmiot dokonujący przetworzenia informacji publicznych pozyskanych w celu ich ponownego wykorzystania zobowiązany jest do wskazania tego faktu, a w szczególności do wskazania, czy wykorzystuje je w całości czy we fragmentach, a jeżeli tak to w jakich.

 

Zasady ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego udostępnionych na wniosek:

Zasady i warunki ponownego wykorzystania informacji publicznej określane są indywidualnie.

 

Starostwo Powiatowe w Kłodzku nie ponosi odpowiedzialności za dalsze udostępnienie informacji przez podmioty ponownie je wykorzystujące z naruszeniem przepisów regulujących ich ochronę, w tym ochrony danych osobowych, tajemnic ustawowo chronionych, ochrony prawa do prywatności itp.