Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie Starosty Kłodzkiego w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze darowizny

OGŁOSZENIE  STAROSTY KŁODZKIEGO

z dnia 20.01.2021r.

 

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze darowizny

 

Działając na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (t.j.  Dz. U. z 2020. poz. 1990) Starosta Kłodzki ogłasza co następuje:

 

Z zasobu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczam do zbycia w drodze darowizny  następującą  nieruchomości, opisaną szczegółowo w poniższym wykazie:

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do  nieodpłatnego zbycia(darowizny):

1

2

Położenie

Powiat Kłodzki

Miasto Kłodzko, Ul. Stanisława Wyspiańskiego

Oznaczenie  nieruchomości wg katastru nieruchomości oraz księgi wieczystej

 działka  nr 108/14 (AM – 3)obręb Ptasia Góra o pow. 0,9033 ha,

księga wieczysta SW1K/00097637/9, użytek gruntowy Tr-tereny różne

 

Opis

Dz. nr 108/14 stanowi urządzony parking wraz z drogą dojazdową o charakterze wewnętrznym z elementami zieleni (trawnik, krzewy, pojedyncze drzewa). Nawierzchnia w przeważającej części asfaltowa (ok. 4000 m2), a częściowo z kostki brukowej (ok. 670 m2). Parking wraz z drogą tworzą infrastrukturę towarzyszącą dla obsługi sąsiadujących urzędów administracji publicznej.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonym uchwałą Rady Miejskiej w Kłodzku nr XLIX/407/2006 z dnia 30 marca 2006r. działka nr 108/14 leży w obszarze oznaczonym symbolem C5 TZ – przeznaczenie podstawowe tereny zamknięte, C 9U- przeznaczenie podstawowe teren zabudowy usługowej związanej z usługami oświaty. Sposób zagospodarowania bez zmian.

Nieruchomość przeznaczona do: 

Zbycia w drodze darowizny na rzecz jednostki samorządu terytorialnego – Powiatu Kłodzkiego - z przeznaczeniem na parking obsługujący budynek administracyjny Starostwa Powiatowego w Kłodzku przy ul. Wyspiańskiego 2K oraz sąsiadujące urzędy administracji publicznej. 

Przez działkę ustanowiona zostanie służebność drogi koniecznej na rzecz Skarbu Państwa - Ministerstwa Obrony Narodowej dla nieruchomości ozn. geodezyjnie jako dz. nr  108/4, AM-3, obręb Ptasia Góra, księga wieczysta SW1K/00097219/3.

Wartość nieruchomości:

 Grunt i części składowe z uwzględnieniem służebności gruntowej:

1 213 839 zł.

 

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości: nie dotyczy na podst. art. 34 ust. 8 powołanej wyżej ustawy. 

 

Zgodnie z art. 35 ust. 1 powołanej wyżej ustawy wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni  w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kłodzku przy ul. Okrzei 1 oraz zamieszczeniu na stronie internetowej Starostwa w terminie od dnia 25.01.2021r. do dnia 14.02.2021r., a informację o zamieszczeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość.

 

Sporządziła: Katarzyna Szymczak

GN.6840.1.2020.GN5