Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawadomienie o posiedzeniu w dniu 23 lutego 2021 roku

Komisja Rewizyjna                                                                Kłodzko,16 lutego 2021 roku

ORG.BR.0012.8.2021.BR1

 

Radni,

Członkowie

Komisji Rewizyjnej

 

Informuję, iż zwołuję w dniu 23 lutego 2021 roku, o godz. 10.00 posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Kłodzkiego. Na podstawie art. 15zzx ust. 2 i 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020.1842 ze zm.), zarządzam obradowanie w zdalnym trybie.

Porządek obrad:

  1. Ustalenie porządku obrad komisji.
  2. Kontrola Domu Pomocy Społecznej w Podzamku w zakresie realizacji zadań statutowych i regulaminowych, finansów, stanu zatrudnienia, opieki lekarskiej podopiecznych, stanu technicznego obiektu- inwestycji, remontów w jednostce, warunków mieszkaniowych oraz aktualności dokumentacji technicznej.
  3. Sprawy różne:
  1. ustalenia daty i tematów kolejnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej,
  2. przyjęcie protokołu nr 1/21 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 18 stycznia 2021 roku.

Niniejsze zawiadomienie jest jednocześnie wnioskiem o udzielenie zwolnienia od pracy zawodowej na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. 2020 r. poz. 920).

 

Z poważaniem

                                                                         Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

                                                                                  Grzegorz Kuzak