Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Protokół sesji - I sesja Rady Powiatu Kłodzkiego w dniu 25 stycznia 2021 roku

 

Protokół nr I/21

z I sesji Rady Powiatu Kłodzkiego

                                                                             w dniu 25 stycznia 2021 roku

Informacje ogólne

Obrady rozpoczęto 25-01-2021 o godz. 10:02, a zakończono o godz. 13:31 tego samego dnia.

Posiedzenie odbywało się w trybie zdalnym, poprzez wideokonferencję w aplikacji Microsoft Teams.

Podstawa prawna- art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020.1842. ze zm.)

 

W posiedzeniu wzięło udział 27 członków:

1. Maciej Awiżeń

2. Waldemar Bicz

3. Mariusz Borcz

4. Michał Cisakowski

5. Robert Duma

6. Jacek Hecht

7. Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk

8. Małgorzata Kanecka

9. Sławomir Karwowski

10. Józef Kołt

11. Grzegorz Kuzak

12. Adam Łącki

13. Zbigniew Łopusiewicz

14. Agnieszka Mandryk - Kryniecka

15. Piotr Marchewka

16. Marek Mazurkiewicz

17. Tomasz Nowicki

18. Ryszard Niebieszczański

19. Anita Piszko

20. Jarosław Przybył

21. Ewelina Ptak

22. Paweł Szafran

23. Krystyna Śliwińska

24. Joanna Walaszczyk

25. Renata Wolan-Niemczyk

26. Borysław Zatoka

27. Tadeusz ZielińskI

 

1. Otwarcie sesji. (10:02:00)

Przewodniczący Rady Powiatu Kłodzkiego p. Zbigniew Łopusiewicz otworzył obrady I sesji, powitał osoby uczestniczące w sesji - radnych oraz zaproszonych gości.

Oznajmił, że w sesji uczestniczy zdalnie 27 radnych i stwierdził prawomocność obrad.

 

Lista zdalnej obecności radnych stanowi załącznik do protokołu.                                                                                                                                                                                                                       ZAŁĄCZNIK 1

Lista gości uczestniczących zdalnie w sesji stanowi załącznik do protokołu.                                                                                                                                                  

                                                                                                             ZAŁĄCZNIK 2

 

2. Ustalenie porządku obrad. (10:07:00)

Nikt nie zgłosił wniosku o zmianę porządku obrad.

Porządek obrad I sesji:

1. Otwarcie sesji.

2. Ustalenie porządku obrad.

3. Sprawozdanie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku (przy staroście) z działalności za rok 2020.

4. Informacja za 2020 rok o realizacji zadań Powiatu Kłodzkiego w zakresie promocji i ochrony zdrowia.

5. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach:

a) zmiany budżetu Powiatu Kłodzkiego na 2021 rok (druk nr I/1),

b)  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłodzkiego (druk nr I/2),

c)  wyrażenia zgody na zawarcie umowy pożyczki długoterminowej z Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej w Kłodzku S.A. – w restrukturyzacji oraz Zarządcą masy sanacyjnej Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Kłodzku S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Kłodzku- PMR Restrukturyzacje S.A (druk nr I/3),

d) zmiany uchwały nr IV/21/2020 Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę, zasady przyznawania dodatków do wynagrodzenia, innych dodatków oraz trybu i kryteriów przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród, dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych prowadzonych przez Powiat Kłodzki (druk nr I/4),

e) ustalenia na rok 2021 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez uczelnie oraz form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kłodzki (druk nr I/5),

f) rozpatrzenia skargi z dnia 4 stycznia 2021 roku na Dyrektora Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych w Kłodzku (druk nr I/6),

g rozpatrzenia skargi z dnia 2 stycznia 2021 roku na Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Kłodzku (druk nr I/7).

6.  Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Kłodzkiego w okresie między sesjami, w tym informacja Starosty Kłodzkiego z wyjazdów i spotkań, a także informacja o realizacji uchwał Rady Powiatu Kłodzkiego oraz uchwał Zarządu Powiatu Kłodzkiego podjętych w 2020 roku- według stanu na 31 grudnia 2020 roku.

7. Interpelacje i pytania radnych.

8. Wnioski i oświadczenia radnych.

9. Przyjęcie protokołu z X sesji Rady Powiatu Kłodzkiego w dniu 30 grudnia 2020 roku.

10. Sprawy różne.

11. Zamknięcie obrad I sesji Rady Powiatu Kłodzkiego.

 

3. Sprawozdanie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku (przy staroście) z działalności za rok 2020. (10:07:00)

Nikt nie zabrał głosu.

 

4. Informacja za 2020 rok o realizacji zadań Powiatu Kłodzkiego w zakresie promocji i ochrony zdrowia. (10:08:00)

Głos zabrał: Starosta Kłodzki p. Maciej Awiżeń.

 

5. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach: (10:11:00)

      a) zmiany budżetu Powiatu Kłodzkiego na 2021 rok (druk nr I/1), (10:11:00)

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów poinformował, że projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.

Brak głosów w dyskusji.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie imienne nad projektem uchwały.

Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Kłodzkiego na 2021 rok (druk nr I/1), (10:12:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (19):
  Tomasz Nowicki, Tadeusz ZielińskI, Marek Mazurkiewicz, Anita Piszko, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Ewelina Ptak, Maciej Awiżeń, Małgorzata Kanecka, Renata Wolan-Niemczyk, Robert Duma, Adam Łącki, Zbigniew Łopusiewicz, Jarosław Przybył, Piotr Marchewka, Grzegorz Kuzak, Waldemar Bicz, Ryszard Niebieszczański, Michał Cisakowski, Borysław Zatoka
 • WSTRZYMUJE SIĘ (8):
  Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Krystyna Śliwińska, Joanna Walaszczyk, Mariusz Borcz, Sławomir Karwowski, Paweł Szafran, Jacek Hecht, Józef Kołt

Przewodniczący Rady  przedstawił wynik głosowania informując, iż 19 radnych głosowało za, 8 radnych wstrzymało się od głosu. Stwierdził, że uchwała została przyjęta.

 

Uchwała nr I/1/2021                                                                                                ZAŁĄCZNIK NR 4

 

     b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłodzkiego (druk nr I/2), (10:13:00)

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów poinformował, że projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.

Brak głosów w dyskusji.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie imienne nad projektem uchwały.

Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłodzkiego (druk nr I/2), (10:14:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (19):
  Renata Wolan-Niemczyk, Marek Mazurkiewicz, Tomasz Nowicki, Ewelina Ptak, Maciej Awiżeń, Tadeusz ZielińskI, Borysław Zatoka, Jarosław Przybył, Małgorzata Kanecka, Robert Duma, Anita Piszko, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Grzegorz Kuzak, Zbigniew Łopusiewicz, Ryszard Niebieszczański, Adam Łącki, Waldemar Bicz, Piotr Marchewka, Michał Cisakowski
 • PRZECIW (1):
  Joanna Walaszczyk
 • WSTRZYMUJE SIĘ (7):
  Sławomir Karwowski, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Krystyna Śliwińska, Mariusz Borcz, Paweł Szafran, Józef Kołt, Jacek Hecht

Przewodniczący Rady przedstawił wynik głosowania informując, iż 19 radnych głosowało za, 1 radny głosował przeciwko, 7 radnych wstrzymało się od głosu. Stwierdził, że uchwała została przyjęta.

 

Uchwała nr I/2/2021                                                                                     ZAŁĄCZNIK NR 5

 

       c) wyrażenia zgody na zawarcie umowy pożyczki długoterminowej z Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej w Kłodzku S.A. – w restrukturyzacji oraz Zarządcą masy sanacyjnej Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Kłodzku S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Kłodzku- PMR Restrukturyzacje S.A (druk nr I/3), (10:14:00)

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów poinformował, że projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.

Głos w dyskusji nad tematem aktualnej sytuacji spółki PKS w Kłodzku S.A- w restrukturyzacji oraz nad projektem uchwały zabrali: Starosta Kłodzki p. Maciej Awiżeń, Radna p. Krystyna Śliwińska, Przewodniczący Rady Powiatu p. Zbigniew Łopusiewicz, Radny p. Borysław Zatoka, Radny p. Jacek Hecht, p. Marta Zarówna – Zarządca Komisaryczny Spółka PMR Restrukturyzacje S.A., Radny p. Marek Mazurkiewicz, Radny p. Adam Łącki, p. Elżbieta Żytyńska- Prezes Spółki PKS w Kłodzku S.A., Radny p. Sławomir Karwowski.

Przewodniczący Rady po zakończonej dyskusji poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy pożyczki długoterminowej z Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej w Kłodzku S.A. – w restrukturyzacji oraz Zarządcą masy sanacyjnej Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Kłodzku S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Kłodzku- PMR Restrukturyzacje S.A (druk nr I/3), (11:51:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (19):
  Tadeusz ZielińskI, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Renata Wolan-Niemczyk, Marek Mazurkiewicz, Małgorzata Kanecka, Robert Duma, Adam Łącki, Maciej Awiżeń, Waldemar Bicz, Tomasz Nowicki, Józef Kołt, Grzegorz Kuzak, Zbigniew Łopusiewicz, Jarosław Przybył, Ryszard Niebieszczański, Ewelina Ptak, Piotr Marchewka, Michał Cisakowski, Anita Piszko
 • PRZECIW (1):
  Krystyna Śliwińska
 • WSTRZYMUJE SIĘ (6):
  Sławomir Karwowski, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Paweł Szafran, Mariusz Borcz, Joanna Walaszczyk, Borysław Zatoka
 • BRAK GŁOSU(1):
  Jacek Hecht

Przewodniczący Rady przedstawił wynik głosowania informując, iż 19 radnych głosowało  za, 1 radny głosował przeciwko, 6 radnych wstrzymało się od głosu. Stwierdził, że uchwała została przyjęta.

 

Uchwała nr I/3/2021                                                                                                ZAŁĄCZNIK NR 6

 

Przewodniczący Rady ogłasza przerwę do godziny 12.00.

Po przerwie.

 

        d) zmiany uchwały nr IV/21/2020 Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę, zasady przyznawania dodatków do wynagrodzenia, innych dodatków oraz trybu i kryteriów przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród, dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych prowadzonych przez Powiat Kłodzki (druk nr I/4), (12:00:00)

Przewodniczący Komisji Edukacji poinformował, że projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.

Brak głosów w dyskusji.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie imienne nad projektem uchwały.

Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr IV/21/2020 Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę, zasady przyznawania dodatków do wynagrodzenia, innych dodatków oraz trybu i kryteriów przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród, dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych prowadzonych przez Powiat Kłodzki (druk nr I/4), (12:02:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (24):
  Ewelina Ptak, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Małgorzata Kanecka, Maciej Awiżeń, Renata Wolan-Niemczyk, Robert Duma, Sławomir Karwowski, Józef Kołt, Mariusz Borcz, Anita Piszko, Adam Łącki, Zbigniew Łopusiewicz, Tomasz Nowicki, Paweł Szafran, Jarosław Przybył, Tadeusz ZielińskI, Grzegorz Kuzak, Piotr Marchewka, Borysław Zatoka, Michał Cisakowski, Marek Mazurkiewicz, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Krystyna Śliwińska, Waldemar Bicz
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Joanna Walaszczyk
 • BRAK GŁOSU(2):
  Jacek Hecht, Ryszard Niebieszczański

Przewodniczący Rady  przedstawił wynik głosowania informując, iż 24 radnych głosowało za, 1 radny wstrzymał się od głosu. Stwierdził, że uchwała została przyjęta.

 

Uchwała nr I/4/2021                                                                                  ZAŁĄCZNIK NR 7

 

      e) ustalenia na rok 2021 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez uczelnie oraz form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kłodzki (druk nr I/5), (12:03:00)

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów oraz Przewodniczący Komisji Edukacji poinformowali, że projekt uchwały został przez komisje zaopiniowany pozytywnie.

Brak głosów w dyskusji.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie imienne nad projektem uchwały.

Przyjęcie uchwały w sprawie ustalenia na rok 2021 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez uczelnie oraz form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kłodzki (druk nr I/5), (12:05:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (25):
  Ewelina Ptak, Grzegorz Kuzak, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Renata Wolan-Niemczyk, Maciej Awiżeń, Tomasz Nowicki, Borysław Zatoka, Marek Mazurkiewicz, Robert Duma, Mariusz Borcz, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Zbigniew Łopusiewicz, Jarosław Przybył, Sławomir Karwowski, Anita Piszko, Paweł Szafran, Krystyna Śliwińska, Ryszard Niebieszczański, Piotr Marchewka, Tadeusz ZielińskI, Adam Łącki, Michał Cisakowski, Józef Kołt, Małgorzata Kanecka, Waldemar Bicz
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Joanna Walaszczyk
 • BRAK GŁOSU(1):
  Jacek Hecht

Przewodniczący Rady przedstawił wynik głosowania informując, iż 25 radnych głosowało za, 1 radny  wstrzymał się od głosu. Stwierdził, że uchwała została przyjęta.

 

Uchwała nr I/5/2021                                                                                                  ZAŁĄCZNIK NR 8

 

    f) rozpatrzenia skargi z dnia 4 stycznia 2021 roku na Dyrektora Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych w Kłodzku (druk nr I/6), (12:06:00)

Przewodniczący Rady sporządził projekt uchwały na podstawie opinii Komisji Skarg Wniosków i Petycji, a następnie na podstawie §22 ust. 4 Statutu Rady Powiatu Kłodzkiego przekazał go Zarządowi Powiatu Kłodzkiego do zaopiniowania. Zarząd Powiatu Kłodzkiego nie wniósł uwag do projektu tej uchwały i zaopiniował go pozytywnie.

Głos w dyskusji zabrali: Radna p. Krystyna Śliwińska, Radny p. Marek Mazurkiewicz.

Przewodniczący Rady po zakończonych wypowiedziach, poddał pod głosowanie imienne projekt uchwały.

Przyjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 4 stycznia 2021 roku na Dyrektora Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych w Kłodzku (druk nr I/6), (12:10:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (22):
  Grzegorz Kuzak, Tomasz Nowicki, Renata Wolan-Niemczyk, Maciej Awiżeń, Ewelina Ptak, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Anita Piszko, Adam Łącki, Zbigniew Łopusiewicz, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Sławomir Karwowski, Jarosław Przybył, Tadeusz ZielińskI, Marek Mazurkiewicz, Robert Duma, Ryszard Niebieszczański, Małgorzata Kanecka, Paweł Szafran, Piotr Marchewka, Michał Cisakowski, Borysław Zatoka, Waldemar Bicz
 • WSTRZYMUJE SIĘ (3):
  Joanna Walaszczyk, Mariusz Borcz, Józef Kołt
 • BRAK GŁOSU(2):
  Jacek Hecht, Krystyna Śliwińska

Przewodniczący Rady przedstawił wynik głosowania informując, iż 22 radnych głosowało za, 3 radnych wstrzymało się od głosu. Stwierdził, że uchwała została przyjęta.

 

Uchwała nr I/6/2021                                                                                         ZAŁĄCZNIK NR 9

 

     g) rozpatrzenia skargi z dnia 2 stycznia 2021 roku na Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Kłodzku (druk I/7) (12:11:00)

Przewodniczący Rady sporządził projekt uchwały na podstawie opinii Komisji Skarg Wniosków i Petycji,  a następnie na podstawie § 22 ust. 4 Statutu Rady Powiatu Kłodzkiego przekazał go Zarządowi Powiatu Kłodzkiego do zaopiniowania. Zarząd Powiatu Kłodzkiego nie wniósł uwag do projektu tej uchwały, opiniując pozytywnie.

Głos zabrała: Radna p. Anita Piszko.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie imienne nad projektem uchwały.

Przyjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 2 stycznia 2021 roku na Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Kłodzku (12:19:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (22):
  Grzegorz Kuzak, Tomasz Nowicki, Renata Wolan-Niemczyk, Ewelina Ptak, Robert Duma, Sławomir Karwowski, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Małgorzata Kanecka, Tadeusz ZielińskI, Marek Mazurkiewicz, Ryszard Niebieszczański, Jarosław Przybył, Mariusz Borcz, Paweł Szafran, Zbigniew Łopusiewicz, Piotr Marchewka, Maciej Awiżeń, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Adam Łącki, Anita Piszko, Michał Cisakowski, Waldemar Bicz
 • PRZECIW (2):
  Joanna Walaszczyk, Krystyna Śliwińska
 • WSTRZYMUJE SIĘ (2):
  Borysław Zatoka, Józef Kołt
 • BRAK GŁOSU(1):
  Jacek Hecht

Przewodniczący Rady przedstawił wynik głosowania informując, iż 22 radnych głosowało za, 2 radnych głosowało przeciw, 3 radnych wstrzymało się od głosu. Stwierdził, że uchwała została przyjęta.

 

Uchwała nr I/7/2021                                                                                         ZAŁĄCZNIK NR 10

 

6. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Kłodzkiego w okresie między sesjami, w tym informacja Starosty Kłodzkiego z wyjazdów i spotkań, a także informacja o realizacji uchwał Rady Powiatu Kłodzkiego oraz uchwał Zarządu Powiatu Kłodzkiego podjętych w 2020 roku- według stanu na 31 grudnia 2020 roku. (12:20:00)

Nikt nie zabrał głosu.

 

7. Interpelacje i pytania radnych. (12:20:00)

Przewodniczący Rady poinformował, że nie wpłynęła pisemna interpelacja.

Głos w pkt. interpelacje i zapytania radnych zabrali: Radny p. Tadeusz Zieliński, Starosta Kłodzki p. Maciej Awiżeń, Radny p. Sławomir Karwowski.

 

8. Wnioski i oświadczenia radnych. (12:25:00)

Oświadczenie radnej, p. Krystyny Śliwińskiej stanowi załącznik do protokołu.

                                                                                                                                     ZAŁĄCZNIK NR 11

Głos w pkt. wnioski i oświadczenie radnych zabrali: Radna p. Krystyna Śliwińska, Przewodniczący Rady Powiatu p. Zbigniew Łopusiewicz, Starosta Kłodzki p. Maciej Awiżeń, Radny p. Borysław Zatoka, Radny p. Sławomir Karwowski, Radny p. Tadeusz Zieliński, Etatowy Członek Zarządu p. Piotr Marchewka.

 

9. Przyjęcie protokołu z X sesji Rady Powiatu Kłodzkiego w dniu 30 grudnia 2020 roku. (13:14:00)

Nie zgłoszono uwag do protokołu.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie imienne nad przyjęciem protokołu.

Przyjęcie protokołu z X sesji Rady Powiatu Kłodzkiego w dniu 30 grudnia 2020 roku (13:17:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (24):
  Grzegorz Kuzak, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Marek Mazurkiewicz, Maciej Awiżeń, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Ewelina Ptak, Tomasz Nowicki, Waldemar Bicz, Małgorzata Kanecka, Ryszard Niebieszczański, Paweł Szafran, Mariusz Borcz, Sławomir Karwowski, Jarosław Przybył, Robert Duma, Borysław Zatoka, Zbigniew Łopusiewicz, Piotr Marchewka, Krystyna Śliwińska, Anita Piszko, Michał Cisakowski, Tadeusz ZielińskI, Adam Łącki, Renata Wolan-Niemczyk
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Joanna Walaszczyk
 • BRAK GŁOSU(2):
  Jacek Hecht, Józef Kołt

Przewodniczący Rady przedstawił wynik głosowania informując, iż 24 radnych głosowało za, 1 radny wstrzymał się od głosu. Stwierdził, że Rada przyjęła protokół z X sesji RPK w dniu 30 grudnia 2020 roku.

 

10. Sprawy różne. (13:18:00)

Głos w sprawach różnych zabrali: Radna p. Krystyna Śliwińska, Przewodniczący Rady p. Zbigniew Łopusiewicz, Radny p. Marek Mazurkiewicz, Radny p. Tadeusz Zieliński, Radny p. Borysław Zatoka, Etatowy Członek Zarządu Powiatu p. Piotr Marchewka, Radny p. Sławomir Karwowski, Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych p.  Stanisław Sijka.

 

11. Zamknięcie obrad I sesji Rady Powiatu Kłodzkiego. (13:31:00)

Przewodniczący Rady po wyczerpaniu porządku, zamknął obrady I sesji Rady Powiatu Kłodzkiego.

Imienny wykaz głosowań radnych Rady Powiatu Kłodzkiego stanowi załącznik do protokołu.

                                                                                                                                ZAŁĄCZNIK NR 12

                                                                                                      

Cyfrowe nagranie z przebiegu sesji stanowi załącznik do protokołu.                                        

                                                                                                                                ZAŁĄCZNIK NR 13

                                                                                                                                                                 

 

Transmisja sesji, zgodnie z art. 15 ust. 1a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym, udostępniona jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kłodzku oraz na stronie internetowej Powiatu Kłodzkiego.

 

Na tym protokół zakończono.

                                                                                              Przewodniczący Rady Powiatu Kłodzkiego

                                                                                                              Zbigniew Łopusiewicz

 

Protokołowały:

Marta Paprocka

Diana Zając

Sporządziła:

Diana Zając

 

wersja pdf z podpisami:

PDFProtokół z I sesji Rady Powiatu Kłodzkiego w dniu 25.01.2021 roku (600,92KB)