Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

uchwała Zarządu Powiatu Kłodzkiego w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Uchwała Nr 27/2021
Zarządu Powiatu Kłodzkiego

z dnia 5 marca  2021 r.

w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Na podstawie art. 32 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. 2020, poz. 920) i art. 35 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. 2020, poz. 1990)

Zarząd Powiatu Kłodzkiego uchwala, co następuje:

§ 1. Z Powiatowego Zasobu Nieruchomości przeznacza się do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz Gminy Polanica - Zdrój za cenę niższą niż wartość rynkowa nieruchomość stanowiącą urządzony parking samochodowy, położoną w miejscowości Polanica - Zdrój, oznaczoną geodezyjnie jako działka nr 25/5, AM-1, obręb Centrum o powierzchni 0,5955 ha, o urządzonej księdze wieczystej nr SW1K/00087661/3, opisaną w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykaz wywiesza się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kłodzku przy ul. Okrzei 1  w okresie od  11.03.2021 r.  do 01.04.2021 r.  a także zamieszcza się go na stronach internetowych Starostwa Powiatowego w Kłodzku. Informację o zamieszczeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej  powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik do uchwały Nr 27/2021 Zarządu Powiatu Kłodzkiego

  z dnia  05 marca 2021 roku

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Nr działki (oznaczenie użytku wg danych ewidencji gruntów)

dz. nr  25/5,  AM-1, obręb Centrum

dr - drogi

 

Położenie

Polanica - Zdrój ul. Kłodzka

Opis nieruchomości

nieruchomość stanowi urządzony parking samochodowy przy cmentarzu komunalnym, częściowo utwardzony asfaltem,           w części porośnięty trawą, krzewami i drzewostanem

Powierzchnia działki

0,5955 ha

Księga wieczysta

SW1K/00087661/3

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Zgodnie z  miejscowym planem  zagospodarowania przestrzennego obszaru Nowy Zdrój – Centrum, miasto Polanica – Zdrój, zatwierdzonego uchwałą nr XVI/119/08 Rady Miejskiej  w Polanicy Zdroju z dnia 31 marca 2008 r., przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest na terenie posiadającym w planie oznaczenie KDG1 -  funkcja wiodąca: komunikacja publiczna – ulice główne.

Nieruchomość położona jest w strefie ochronnej „B” obszaru uzdrowiska.

 

Sposób zagospodarowania zgodny z miejscowym planem.

 

Przeznaczona do:

Sprzedaż w trybie bezprzetargowym za cenę niższą niż wartość rynkowa na rzecz jednostki samorządu terytorialnego

Cena nieruchomości:

300 000,00 zł   (słownie: trzysta tysięcy złotych)

 

sprzedaż zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust 1 pkt 10  ustawy  z dnia  11.03.2004 r. o podatku od towarów                 i usług

 

 

 

Termin wywieszenia: od  11.03.2021 r.     do  01.04.2021 r.

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kłodzku przy   ul. Okrzei 1, a także zamieszcza się na stronach internetowych Starostwa Powiatowego  w Kłodzku. Informację o zamieszczeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez  ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego  położona jest nieruchomość.

GN.6840.2.2.2021.GN6