Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarząd Powiatu Kłodzkiego oglasza I przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę

ZARZĄD POWIATU KŁODZKIEGO

ogłasza

I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

 

 

na oddanie w dzierżawę na czas nieoznaczony części nieruchomości zabudowanej  o powierzchni użytkowej 1508,95 m²,  położonej w Bystrzycy Kłodzkiej przy  ul. Sienkiewicza 6 wraz z działką oznaczoną  geodezyjnym nr 378, (AM-4), obręb Centrum, wpisaną do księgi wieczystej SW1K/00063000/8  z przeznaczeniem na działalność usługową zgodną z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 

 1. Opis nieruchomości:

 

Budynek użytkowy, 4-kondygnacyjny, wolnostojący, niepodpiwniczony, połączony łącznikiem z sąsiednim budynkiem przy ul. Sienkiewicza 6a. Kubatura budynku – 6127 m³, powierzchnia zabudowy – 603 m². Budynek zbudowany został  w 1970 roku. Wzniesiony w technologii tradycyjnej, ściany murowane i betonowe, stropy żelbetowe, stropodach z betonowych płyt korytkowych, pokryty papa na lepiku. Budynek wyposażony   w instalację elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną, system ogrzewania – zdalaczynne (kotłownia  w budynku Sienkiewicza 6a).

Część nieruchomości obciążona jest umową dzierżawy zawartą na czas oznaczony, tj. do dnia   31.08.2021 r.  (są to 3 garaże położone w szeregu garaży murowanych).  Dostęp do garaży zapewniony zostaje przez nieruchomość oznaczoną jako działka nr 378, AM-4, obręb Centrum.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Bystrzyca Kłodzka zatwierdzonym Uchwałą nr LXII/540/10 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 29.10.2010 r. przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem A31UA – przeznaczenie podstawowe: usługi administracji samorządowej; przeznaczenie uzupełniające: inne usługi administracji, usługi finansowe, obsługa firm, działalność o charakterze biurowym itp., usługi gastronomii.  

 

 1. Cel umowy/sposób zagospodarowania:

 

Przeznaczenie nieruchomości na prowadzenie nieuciążliwej działalności usługowej.

 

Nieruchomość zostanie udostępniona osobie wyłonionej w drodze przetargu jako dzierżawcy najpóźniej    w terminie do 30 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

 

 1. Okres obowiązywania umowy:

 

 Czas nieoznaczony.

 

 1. Termin oraz sposób wnoszenia opłaty z tytułu dzierżawy:

 

Do 10-go dnia każdego miesiąca z góry, na rachunek wskazany w umowie dzierżawy. Opłata z tytułu dzierżawy będzie podlegać corocznej aktualizacji o stopień inflacji za rok poprzedni.

 

 

Cena wywoławcza miesięcznego czynszu dzierżawnego wynosi 7 002  zł netto  (słownie: siedem tysięcy dwa złote netto).

 

            Postąpienie przetargowe wynosi nie mniej niż  80,00 zł netto  (słownie: osiemdziesiąt  złotych netto).

 

Do czynszu ustalonego w wyniku przetargu doliczony zostanie należny podatek od towarów i usług (VAT 23%).

 

Przetarg odbędzie się  w dniu  21.04.2021 r. o godz. 10.00  w budynku Starostwa Powiatowego  w Kłodzku, ul. Okrzei 1, Biuro Rady, pokój nr 302.

 

 1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:   wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości 7 000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych)  na konto Starostwa Powiatowego w Kłodzku –   Getin Noble Bank S.A. nr  50 1560 0013 2005 4225 7000 0005 w terminie do dnia 15.04. 2021 r.        W tytule przelewu należy podać: „wadium dzierżawa Sienkiewicza 6” oraz nazwę podmiotu, który będzie nieruchomość dzierżawił.  Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazany rachunek bankowy.

 

 1. Warunkiem udziału w przetargu jest:

-  przedstawienie Komisji przetargowej dowodu wpłacenia wadium,

- osobiste stawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa z notarialnym poświadczeniem podpisu,

-  w przypadku przedsiębiorców, przedłożenie aktualnego wypisu z właściwego dla danego podmiotu rejestru oraz dokumentów upoważniających do działania w ich imieniu.

 

 1. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje  co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
 2. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra, zalicza się na poczet przyszłych należności   z tytułu czynszu dzierżawnego. Jeżeli osoba ustalona jako dzierżawca  nieruchomości będzie uchylała się od zawarcia umowy w terminie 30 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, wadium przepada na rzecz  Powiatu Kłodzkiego.

IX.    Osobom, które nie wygrały przetargu, wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

        X.   Zarząd Powiatu  Kłodzkiego zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu  z uzasadnionych przyczyn.

XI.  Dodatkowych informacji dotyczących przetargu udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki   Nieruchomościami, ul. Okrzei 1, pokój nr 217, tel. 74/865-75-76.

  XII.      Ogłoszenie o przetargu wywieszone zostało na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Kłodzku  przy ul. Okrzei 1, opublikowane  na stronie internetowej Powiatu Kłodzkiego www.powiat.klodzko.pl (zakładka: Starostwo), Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat.klodzko.pl (zakładka: przetargi   na nieruchomości), na portalu internetowym www.doba.pl

XIII.    Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych uczestników przetargu na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE. L 119 z 4.5.2016) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2020, poz.65 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.  w sprawie sposobu       i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2014, poz. 1490). Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Starostwo Powiatowe w Kłodzku można uzyskać na stronie www.bip.powiat.klodzko.pl w zakładce: Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym  w Kłodzku.

GN.6845.2.1.2020.GN6

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Kłodzki z siedzibą w Kłodzku, ul. Okrzei 1.

2. W sprawie ochrony swoich danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się
z wyznaczonym przez administratora Inspektorem Ochrony Danych Panią Ewą Wiórko na adres email: e.wiorko@powiat.klodzko.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu, w jakim administrator je od Pani/Pana pozyskał i w zakresie niezbędnym do:

a) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
b) wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e) RODO);
c) realizacji celu w jakim Pani/Pan wyraziła/wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) lub wyraźną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych wskazanych w art. 9 ust. 1 RODO (art. 9 ust. 2 lit. a) RODO);
d) wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);

e) ochrony żywotnych interesów Pani/Pana lub innej osoby fizycznej (art. 6 ust. 1 lit. d) RODO).


4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być instytucje, którym administrator zobowiązany jest lub może przekazywać Pani/Pana dane osobowe na mocy przepisów prawa, jak również inne podmioty zewnętrzne wspierające administratora w wypełnieniu ciążącego na nim obowiązku prawnego, poprzez świadczenie usług informatycznych, doradczych, szkoleniowych, konsultacyjnych, audytowych, pocztowych, finansowych, windykacyjnych oraz pomocy prawnej.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego w rozumieniu RODO.

6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres realizacji celu, w jakim administrator je od Pani/Pana pozyskał, niezbędny do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi lub realizacji celu, w jakim administrator je od Pani/Pana pozyskał na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody, a także po jego zrealizowaniu, przez okres niezbędny do wywiązania się przez administratora z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania Pani/Pana danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub okres niezbędny do ewentualnego ustalenia i dochodzenia przez administratora roszczeń wobec Pani/Pana lub obrony przed Pani/Pana roszczeniami wobec administratora.

7.Ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do ich przenoszenia.

8. Jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa.

Biuro Prezesa Urzędu Danych Osobowych

Ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

10. Podanie przez Panią/Pana swoich danych osobowych jest:
a) wymogiem ustawowym, w przypadku, kiedy cel, w jakim Pani/Pan je podaje, skutkuje koniecznością wypełnienia przez administratora obowiązku prawnego ciążącego na administratorze lub koniecznością wykonania przez administratora zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi. W takim przypadku jest Pani/Pan zobowiązana/zobowiązany do ich podania, a ewentualne ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości realizacji Pani/Pana interesu prawnego;

b) wymogiem umownym, w przypadku, kiedy tak stanowią zapisy umowy. W takim przypadku jest Pani/Pan zobowiązana/zobowiązany do ich podania, a ewentualne ich niepodanie będzie skutkowało w szczególności problemami z prawidłowym wykonaniem umowy lub niewykonaniem umowy;
c) warunkiem zawarcia umowy, w przypadku, kiedy celem, w jakim Pani/Pan je podaje, jest zawarcie umowy. W takim przypadku jest Pani/Pan zobowiązana/zobowiązany do ich podania, a ewentualne ich niepodanie będzie skutkowało nie zawarciem umowy;
d) nieobligatoryjne, w przypadku, kiedy cel, w jakim administrator je od Pani/Pana pozyskał, nie skutkuje koniecznością wypełnienia przez administratora żadnego obowiązku prawnego lub nie skutkuje koniecznością wykonania przez administratora żadnego zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.