Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie o posiedzeniu w dniu 25 marca 2021 roku

Komisja Bezpieczeństwa,                                                                                              Kłodzko, 19 marca 2021 roku

Porządku Publicznego

i Infrastruktury Drogowej

ORG.BR.0012.18.2021.BR2

Radni,

Członkowie Komisji

Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Infrastruktury Drogowej

 

Informuję, iż zwołuję w dniu 25 marca 2021 roku, o godz. 09.00 posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Infrastruktury Drogowej Rady Powiatu Kłodzkiego wraz z Komisją Bezpieczeństwa i Porządku przy Staroście oraz Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Na podstawie art. 15zzx ust. 2 i 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020.374. ze zm.), zarządzam obradowanie w zdalnym trybie.

 

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku przy Staroście oraz Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, godz. 09.00

Porządek posiedzenia:

CZĘŚĆ I

Ocena działania służb, inspekcji i straży w 2020 roku w zakresie stanu bezpieczeństwa publicznego w Powiecie Kłodzkim

Porządek posiedzenia:

  1.Przedstawienie oceny stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz funkcjonowania       krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego na terenie powiatu

  2.Ocena działalności służb, inspekcji i straży w 2020 roku w zakresie bezpieczeństwa     powiatu kłodzkiego – wydanie opinii.

  3.Informacja o działaniach związanych z Covid-19 na terenie powiatu kłodzkiego w 2020      roku- krótkie wystąpienie wszystkich służb.

  4. Sprawy różne

  5. Zamknięcie posiedzenia

CZĘŚĆ II- Komisja Bezpieczeństwa Porządku Publicznego i Infrastruktury Drogowej, godz. 11.00

Porządek posiedzenia:

1.  Ustalenie porządku obrad komisji.

2.   Ocena realizacji zadań powiatowych inspekcji, służb i straży w 2020 roku.

                a)  zaopiniowanie projektu uchwały przewidzianego w porządku obrad IV sesji Rady Powiatu Kłodzkiego, w sprawie stanowiska Rady Powiatu Kłodzkiego dotyczącego pozytywnej oceny działania służb, inspekcji i straży w roku 2020 w zakresie stanu bezpieczeństwa publicznego w powiecie kłodzkim.

3.   Informacja o modernizacji drogi krajowej nr 8.

4.   Retencja zasobów wodnych na terenie powiatu kłodzkiego.

5.   Sprawy różne:

a) ustalenie daty i tematów kolejnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Infrastruktury Drogowej,

      b) przyjęcie protokołu nr 2/21 z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Infrastruktury Drogowej w dniu 18 lutego 2021 roku

 

Niniejsze zawiadomienie jest jednocześnie wnioskiem o udzielenie zwolnienia od pracy zawodowej na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. 2020 r. poz. 920.).

 

Z poważaniem

Przewodniczący Komisji

                                                                                                                             Waldemar Bicz

 

Sprawę prowadzi:                                                                                

Diana Zając

Biuro Rady Powiatu

Tel. 74 8 657 531

e-mail:

            rada@powiat.klodzko.pl