Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie o posiedzeniu w dniu 22 kwietnia 2021 roku

Komisja Rozwoju, Promocji, Turystyki                                                      Kłodzko, 16 kwietnia  2021 roku

i Ochrony Środowiska

ORG.BR.0012.24.2021.BR2

              Radni,

Członkowie Komisji

Rozwoju, Promocji, Turystyki

i Ochrony Środowiska

 

Informuję, iż zwołuję w dniu 22 kwietnia 2021 roku, o godz. 13.00 posiedzenie Komisji Rozwoju, Promocji, Turystyki i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Kłodzkiego. Na podstawie art. 15zzx ust. 2 i 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020.1842. ze zm.), zarządzam obradowanie w zdalnym trybie.

Porządek posiedzenia:

  1. Ustalenie porządku obrad komisji
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały przewidzianego w porządku obrad V sesji Rady Powiatu Kłodzkiego, w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Kłodzkiego na lata 021-2024 z perspektywą na lata 2025-2028"
  3. Stopień zaawansowania i metodologia prac nad opracowaniem Strategii Powiatu Kłodzkiego na lata 2021-2030.
  4. Sprawy różne:
  1. ustalenie daty i tematów kolejnego posiedzenia Komisji Rozwoju, Promocji, Turystyki i Ochrony Środowiska,
  2. przyjęcie protokołu nr 4/21 z posiedzenia Komisji Rozwoju, Promocji, Turystyki i    Ochrony Środowiska w dniu 25 marca 2021 roku,
  3. Pismo Burmistrza Lądka Zdroju w sprawie Uchwały nr XXVIII.208.2021 Rady Miejskiej Lądka -  Zdroju dotyczącego odmowy udziału Uzdrowiska Lądek - Długopołe S.A. w badaniach geotermalnych na terenie Lądka Zdroju.

 

Niniejsze zawiadomienie jest jednocześnie wnioskiem o udzielenie zwolnienia od pracy zawodowej na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. 2020 r. poz. 920.).

 

              Z poważaniem

                                                                                                          Przewodniczący Komisji

                                                                                                                      Adam Łącki

  

 

 

Sprawę prowadzi:

Diana Zając

Biuro Rady Powiatu

Tel. 74 865 75 31

e-mail:

            rada@powiat.klodzko.pl