Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

V sesja Rady Powiatu Kłodzkiego w dniu 28 kwietnia 2021 roku

OGŁOSZENIE

Przewodniczący Rady Powiatu Kłodzkiego

zawiadamia, że w dniu 28 kwietnia 2021 roku, o godz. 10.00

odbędzie się V sesja Rady Powiatu Kłodzkiego.

Ponadto, na podstawie art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020.1842 ze zm.), Przewodniczący Rady Powiatu Kłodzkiego zarządza obradowanie w zdalnym trybie.

 

Porządek obrad V sesji:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Ustalenie porządku obrad.
  3. Informacja o realizacji Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2016- 2020 za 2020 rok:
    1. rozpatrzenie projektu uchwały oraz podjęcie uchwały w sprawie oceny realizacji Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych za 2020 rok.
  4. Ocena za 2020 rok realizacji Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Kłodzkiego na lata 2016- 2020:
    1. rozpatrzenie projektu uchwały oraz podjęcie uchwały w sprawie oceny za 2020 rok realizacji Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Kłodzkiego na lata 2016- 2020.
  5. Sprawozdanie za 2020 rok z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku oraz wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej (art. 112 ust. 12 ustawy o pomocy społecznej):
    1. rozpatrzenie projektu uchwały oraz podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania za 2020 rok z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz wykazu potrzeb w zakresie pomocy społecznej.
  6. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach:
    1. zmiany budżetu Powiatu Kłodzkiego na 2021 rok,
    2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłodzkiego,
    3. przyjęcia „Powiatowego Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Kłodzkiego na lata 2021 – 2024 z perspektywą na lata 2025 – 2028”,
    4. przejęcia od Gminy Miejskiej Nowa Ruda zadania publicznego z zakresu oświaty,
    5. przekazania przez Powiat Kłodzki Gminie Lewin Kłodzki zadania własnego powiatu w zakresie letniego utrzymania dróg powiatowych.
  7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej w Podzamku w zakresie realizacji zadań statutowych i regulaminowych, finansów, stanu zatrudnienia, opieki lekarskiej podopiecznych, stanu technicznego obiektu- inwestycji, remontów w jednostce, warunków mieszkaniowych oraz aktualności dokumentacji technicznej, przeprowadzonej w dniach 23 lutego i 16 marca 2021 roku.
  8. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Kłodzkiego w okresie między sesjami, w tym informacja Starosty Kłodzkiego z wyjazdów i spotkań oraz informacja o realizacji uchwał Rady Powiatu Kłodzkiego, podjętych w I kwartale 2021 roku.
  9. Interpelacje i pytania radnych.
  10. Wnioski i oświadczenia radnych.
  11. Przyjęcie protokołu z IV sesji Rady Powiatu Kłodzkiego w dniu 31 marca 2021 roku.
  12. Sprawy różne.
  13. Zamknięcie obrad V sesji Rady Powiatu Kłodzkiego.

 

 

               Przewodniczący Rady Powiatu Kłodzkiego              

 

                          Zbigniew Łopusiewicz