Logo facebook
02 czerwca 2023
Erazma, Marianny, Marzeny
12 °C
scroll
04_Nowa Ruda

Najlepsze Inicjatywy Społeczności Lokalnych

XVII Edycja Powiatowego Konkursu „Najlepsze inicjatywy społeczności lokalnych” organizowana jest przez Starostwo Powiatowe w Kłodzku, które w ramach własnego budżetu wyodrębniło środki finansowe w wysokości 47.000,00 zł na wsparcie ważnych inicjatyw społeczności lokalnych.

 

Najlepsze_Inicjatywy.jpeg

 

REGULAMIN XVII EDYCJI POWIATOWEGO KONKURSU

„Najlepsze inicjatywy społeczności lokalnych”

w ramach programu „Odnowa wsi powiatu kłodzkiego”.

§1

XVII Edycja Powiatowego Konkursu „Najlepsze inicjatywy społeczności lokalnych”

organizowana jest przez Starostwo Powiatowe w Kłodzku, które w ramach własnego

budżetu wyodrębniło środki finansowe w wysokości 47.000,00 zł na wsparcie ważnych

inicjatyw społeczności lokalnych.

§2

Dofinansowaniu podlegają projekty powstałe z inicjatywy mieszkańców obszarów

wiejskich, obejmujące swoim zasięgiem miejscowości należące do gmin wiejskich lub

miejsko-wiejskich powiatu kłodzkiego.

§3

1. Do udziału w konkursie są zaproszone wszystkie gminy wiejskie i miejsko-wiejskie

powiatu kłodzkiego. Samorząd gminny przesyła kompletne i zaopiniowane

wnioski z uzasadnieniem ich znaczenia dla społeczności lokalnej.

Wnioski przedłożone bez opinii samorządu gminnego nie będą rozpatrywane.

2. Każdy wniosek powinien zawierać szczegółowy opis planowanego lub będącego w

trakcie realizacji przedsięwzięcia. Do wniosku należy dołączyć dokumenty

potwierdzające i dokumentujące fazę realizacji lub przygotowania do realizacji

konkretnego przedsięwzięcia (opisy, plany, projekty, koncepcje, itp.) oraz

szczegółowy plan finansowy zgłoszonej do konkursu inicjatywy.

§4

Warunki finansowe

1. Wnioskodawca dostarcza potwierdzone dane i specyfikacje dotyczące planu

finansowego zgłoszonej do konkursu inicjatywy.

2. Dotacja zostaje uruchomiona na podstawie podpisanej umowy pomiędzy Powiatem

a Gminą, po zrealizowaniu projektu i przedłożeniu rozliczenia (faktur i rachunków za

zakupione materiały oraz usługi zaangażowane przy realizacji projektu).

§5

1. Dofinansowaniu podlegają wszelkie inicjatywy społeczne realizowane przez

sołectwa na terenach wiejskich gmin wiejskich i miejsko-wiejskich powiatu

kłodzkiego.

2. Dofinansowaniu podlegać mogą przedsięwzięcia w trakcie realizacji, z tym że ich

początek określa się na dzień 01.01.2021 roku. Preferencyjnie traktowane będą

przedsięwzięcia poważnie zaawansowane realizacyjnie, podlegające zakończeniu

w 2021 roku.

3. Ważnym kryterium oceny wniosku jest zakres planowanego przedsięwzięcia,

zaangażowanie samorządu gminnego i lokalnego w realizację planowanego lub

realizowanego zadania, dotychczasowe zaangażowanie lokalnej społeczności przy

realizacji podobnych przedsięwzięć. Tym samym ważnym elementem oceny jest

akceptacja społeczna planowanego lub realizowanego przedsięwzięcia.

4. Przykładowe typy realizowanych przedsięwzięć:

obiekty infrastruktury o charakterze kulturalno – oświatowym,

◦ obiekty rekreacyjno – sportowe,

◦ obiekty użyteczności publicznej służące szeroko rozumianej społeczności,

◦ inne obiekty o otwartym charakterze,

§6

Kryteria oceny projektów

1. Pomysłowość, innowacyjność projektu - do 5 pkt.

2. Zaangażowanie społeczności lokalnej w realizację projektu - do 5 pkt.

3. Efektywność projektu (wymierne rezultaty, duży skutek, małe koszty) - do 10 pkt.

4. Jakość przygotowania projektu:

◦ zrozumiałość, przejrzystość, kompletność - do 4 pkt.

◦ dokładny budżet - do 3 pkt.

◦ dobrze przemyślany i przekonujący plan działania - do 3 pkt.

5. Pozyskanie dodatkowych funduszy i ilość pracy własnej włożonej w realizację

projektu - do 5 pkt.

6. Współpraca z gminą, organizacjami i wolontariuszami - do 5 pkt.

§7

Sposób dofinansowania

1. Dofinansowaniu podlegają najwyżej ocenione projekty.

2. Dofinansowaniu podlega do 50% kosztów rzeczowych przedsięwzięcia przy czym

kwota dofinansowania nie może przekroczyć 2.500,00 zł.

3. Koszty osobowe nie są objęte dofinansowaniem oraz nie są wliczane do kosztów

rzeczowych przedsięwzięcia objętego dofinansowaniem.

§8

Komisja ds. Wniosków

1. Nadesłane wnioski oceni komisja konkursowa, której skład określi Starosta Kłodzki.

2. Propozycje podziału przyznanych środków komisja konkursowa przedstawia

Zarządowi Powiatu, który podejmuje ostateczną decyzję.

§9

Terminarz nadsyłania i rozpatrywania wniosków

1. Termin składania wniosków przez gminy do 30.06.2021r.

Wnioski złożone na niewłaściwych drukach, niekompletne, nie zawierające opinii właściwej gminy

lub złożone po terminie (liczy się data wpływu do urzędu w Biurze Obsługi

Klienta pok. nr 8 w Starostwie Powiatowym w Kłodzku) zostaną odrzucone z

przyczyn formalnych.

2. Kwalifikowanie wniosków przez komisję konkursową oraz wybór projektów

podlegających dofinansowaniu do 30.07.2021r.

3. Do 20.08.2021r. gminy zostaną poinformowane o wynikach konkursu, oraz

otrzymają stosowne umowy zgodnie z §4 Regulaminu.

4. W terminie do 31.10.2021r. uczestnicy zakwalifikowanych projektów zgłaszają

wykonanie przedmiotowych zadań i przedkładają rozliczenie.

5. Ostateczne rozliczenie konkursu następuje do 30.11.2021r.

6. W trakcie lub po zakończeniu realizacji zadań podlegających dofinansowaniu może

zostać przeprowadzona kontrola przez merytorycznie odpowiedzialnego

pracownika.

7. Wszelkie zmiany w zakresie zakwalifikowanych projektów muszą być zgłaszane

podczas realizacji. Starostwo zastrzega sobie możliwość odstąpienia od

dofinansowania w przypadku znaczących zmian w zakwalifikowanych projektach.

§10

Rozliczenie dotacji

1. Wypłata przyznanych środków odbywa się na podstawie przedstawionych faktur

i rachunków dokumentujących rzeczywiście poniesione nakłady, obejmujących

całość zrealizowanych w ramach zgłoszonego projektu działań.

2. Ostateczna kwota wypłaty zależy od udokumentowania projektu fakturami

i rachunkami, odpowiadającymi zadaniom wskazanym w projekcie, na które zostało

przyznane dofinansowanie. Kwota wypłaty nie może być większa od kwoty

przyznanej dotacji.

3. Ostateczna kwota wypłaty nie może przekroczyć 50% kosztów rzeczowych

wynikających z przedstawionego rozliczenia.

4. Wypłata odbywa się na konta wskazane przez gminy w umowach o udzielenie

dotacji.

§11

Integralną część niniejszego regulaminu stanowi formularz wniosku XVII Edycji

Powiatowego Konkursu „Najlepsze inicjatywy społeczności lokalnych”

 

Formularz zgłoszenia oraz regulamin tego konkursu do pobrania znajdziecie Państwo tutaj: http://www.bip.powiat.klodzko.pl/1583/222/xvii-edycja-powiatowego-konkursu-najlepsze-inicjatywy-spolecznosci-lokalnych.html

 

Najlepsze_Inicjatywy-2.jpeg

Opublikował(a): Bartosz Wojciechowski Data publikacji: 28-04-2021 10:17
Modyfikował(a): Bartosz Wojciechowski Data modyfikacji: 28-04-2021 10:43
scroll

NA SKRÓTY

Prev