Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Protokół sesji - III sesja Rady Powiatu Kłodzkiego w dniu 24 lutego 2021 roku

Protokół nr III/21

z III sesji Rady Powiatu Kłodzkiego

w dniu 24 lutego 2021 roku

Informacje ogólne

Obrady rozpoczęto 2021-02-24 o godz. 10:00:33, a zakończono o godz. 13:00:54 tego samego dnia.

Posiedzenie odbywało się w trybie zdalnym, poprzez wideokonferencję w aplikacji Microsoft Teams.Podstawa prawna- art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020.1842. ze zm.)

W posiedzeniu wzięło udział 23 członków:

 1. Maciej Awiżeń
 2. Waldemar Bicz
 3. Mariusz Borcz
 4. Robert Duma
 5. Jacek Hecht
 6. Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk
 7. Małgorzata Kanecka
 8. Józef Kołt
 9. Grzegorz Kuzak
 10. Adam Łącki
 11. Zbigniew Łopusiewicz
 12. Agnieszka Mandryk - Kryniecka
 13. Piotr Marchewka
 14. Marek Mazurkiewicz
 15. Ryszard Niebieszczański
 16. Tomasz Nowicki
 17. Anita Piszko
 18. Jarosław Przybył
 19. Paweł Szafran
 20. Krystyna Śliwińska
 21. Joanna Walaszczyk
 22. Borysław Zatoka
 23. Tadeusz Zieliński

1. Otwarcie sesji. (10:00:00)

Nastąpiła zmiana quorum (10:02:00)

Liczba radnych obecnych na sali obrad: 25

Do sesji dołączyli radni:

 1. Michał Cisakowski
 2. Ewelina Ptak

Nastąpiła zmiana quorum (10:06:00)

Liczba radnych obecnych na sali obrad: 26

Do sesji dołączyli radni:

 1. Sławomir Karwowski

Przewodniczący Rady Powiatu Kłodzkiego p. Zbigniew Łopusiewicz otworzył obrady III sesji, powitał osoby uczestniczące w sesji - radnych oraz zaproszonych gości. Odczytał listę obecności.

Oznajmił, że w sesji uczestniczy zdalnie 26 radnych i stwierdził prawomocność obrad.

Lista zdalnej obecności radnych stanowi załącznik do protokołu - załącznik nr 1.

Lista gości uczestniczących zdalnie w sesji stanowi załącznik do protokołu - załącznik nr 2.

2. Ustalenie porządku obrad. (10:06:00)

Porządek obrad III sesji:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie z realizacji zadań Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Powiatu Kłodzkiego na lata 2016 – 2020 za rok 20203. 1. Rozpatrzenie projektu uchwały oraz podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z   realizacji zadań Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Powiatu Kłodzkiego na lata 2016 – 2020 za rok 2020 (druk nr III/1).
 4. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach:
  1. 1.  zmiany budżetu Powiatu Kłodzkiego na 2021 rok (druk nr III/2),
  2. 2.  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłodzkiego (druk nr III/3),
  3. 3.  sprzedaży nieruchomości za cenę niższą niż rynkowa (druk nr III/4),
  4. 4.  uchwalenia Powiatowego Programu Korekcyjno – Edukacyjnego dla osób stosujących  przemoc w rodzinie na lata 2021 – 2025 (druk nr III/5),
  5. 5.  uchwalenia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Powiatu Kłodzkiego na lata 2021 – 2025 (druk nr III/6),
  6. 6.  zmiany uchwały nr X/83/2020 Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym treningowym (druk nr III/7).
 5. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Kłodzkiego w okresie między sesjami, w tym informacja Starosty Kłodzkiego z wyjazdów i spotkań.
 6. Interpelacje i pytania radnych.
 7. Wnioski i oświadczenia radnych.
 8. Przyjęcie protokołu z I i II- nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Kłodzkiego w dniu 25 stycznia i 10 lutego 2021 roku.
 9. Sprawy różne
 10. Zamknięcie obrad III sesji Rady Powiatu Kłodzkiego.

3. Sprawozdanie z realizacji zadań Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Powiatu Kłodzkiego na lata 2016 – 2020 za rok 2020: (10:06:00)

3.1. Rozpatrzenie projektu uchwały oraz podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Powiatu Kłodzkiego na lata 2016 – 2020 za rok 2020 (druk nr III/1). (10:06:00)

Wiceprzewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Brak głosów w dyskusji.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie imienne nad projektem uchwały.

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Powiatu Kłodzkiego na lata 2016 – 2020 za rok 2020 (druk nr III/1). (10:08:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (26):
  Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Tadeusz Zieliński, Jacek Hecht, Ewelina Ptak, Jarosław Przybył, Maciej Awiżeń, Ryszard Niebieszczański, Grzegorz Kuzak, Adam Łącki, Małgorzata Kanecka, Sławomir Karwowski, Robert Duma, Zbigniew Łopusiewicz, Józef Kołt, Tomasz Nowicki, Krystyna Śliwińska, Piotr Marchewka, Joanna Walaszczyk, Borysław Zatoka, Mariusz Borcz, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Anita Piszko, Waldemar Bicz, Marek Mazurkiewicz, Paweł Szafran, Michał Cisakowski
 • BRAK GŁOSU(1):
  Renata Wolan-Niemczyk

Przewodniczący Rady przedstawił wynik głosowania informując, iż 26 radnych głosowało za, 1 radny nie brał udziału w głosowaniu. Stwierdził, że uchwała została przyjęta.

Uchwała nr III/9/2021 - załącznik nr 3.                                                                                    

4. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach: (10:09:00)

4.1. zmiany budżetu Powiatu Kłodzkiego na 2021 rok (druk nr III/2), (10:09:00)

Nastąpiła zmiana quorum (10:10:00)

Liczba radnych obecnych na sali obrad: 27

Do sesji dołączyli radni:

 1. Renata Wolan-Niemczyk

Przewodniczący Rady poinformował, że w sesji uczestniczy 27 radnych.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów poinformował, że projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.

Brak głosów w dyskusji.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie imienne nad projektem uchwały.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Kłodzkiego na 2021 rok (druk nr III/2), (10:10:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (21):
  Ewelina Ptak, Tomasz Nowicki, Marek Mazurkiewicz, Małgorzata Kanecka, Grzegorz Kuzak, Piotr Marchewka, Robert Duma, Sławomir Karwowski, Maciej Awiżeń, Borysław Zatoka, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Jarosław Przybył, Zbigniew Łopusiewicz, Anita Piszko, Waldemar Bicz, Ryszard Niebieszczański, Józef Kołt, Tadeusz Zieliński, Michał Cisakowski, Adam Łącki, Renata Wolan-Niemczyk
 • WSTRZYMUJE SIĘ (6):
  Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Joanna Walaszczyk, Paweł Szafran, Jacek Hecht, Krystyna Śliwińska, Mariusz Borcz

Przewodniczący Rady przedstawił wynik głosowania informując, iż 21 radnych głosowało za, 6 radnych wstrzymało się od głosu. Stwierdził, że uchwała została przyjęta.

Uchwała nr III/10/2021 - załącznik nr 4.

4.2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłodzkiego (druk nr III/3), (10:11:00)

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów poinformował, że projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.

Brak głosów w dyskusji.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie imienne nad projektem uchwały.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłodzkiego (druk nr III/3), (10:12:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (21):
  Grzegorz Kuzak, Waldemar Bicz, Tomasz Nowicki, Ewelina Ptak, Marek Mazurkiewicz, Sławomir Karwowski, Renata Wolan-Niemczyk, Borysław Zatoka, Robert Duma, Małgorzata Kanecka, Józef Kołt, Anita Piszko, Zbigniew Łopusiewicz, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Michał Cisakowski, Jarosław Przybył, Ryszard Niebieszczański, Maciej Awiżeń, Adam Łącki, Piotr Marchewka, Tadeusz Zieliński
 • WSTRZYMUJE SIĘ (6):
  Joanna Walaszczyk, Krystyna Śliwińska, Mariusz Borcz, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Paweł Szafran, Jacek Hecht

Przewodniczący Rady przedstawił wynik głosowania informując, iż 21 radnych głosowało za, 6 wstrzymało się od głosu. Stwierdził, że uchwała została przyjęta.

Uchwała nr III/11/2021 - załącznik nr 5.                                                                         

4.3. sprzedaży nieruchomości za cenę niższą niż rynkowa (druk nr III/4), (10:12:00)

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów poinformował, że projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.

Głos w dyskusji nad projektem uchwały zabrali: Radna p. Krystyna Śliwińska, Etatowy Członek Zarządu Powiatu Kłodzkiego p. Piotr Marchewka, Starosta Kłodzki p. Maciej Awiżeń, Przewodniczący Rady p. Zbigniew Łopusiewicz oraz Radny p. Józef Kołt.

Przewodniczący Rady po zakończonej dyskusji, zarządził głosowanie imienne nad projektem uchwały.

Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości za cenę niższą niż rynkowa (druk nr III/4), (10:20:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (25):
  Tomasz Nowicki, Waldemar Bicz, Sławomir Karwowski, Jacek Hecht, Ewelina Ptak, Zbigniew Łopusiewicz, Robert Duma, Maciej Awiżeń, Marek Mazurkiewicz, Adam Łącki, Ryszard Niebieszczański, Małgorzata Kanecka, Grzegorz Kuzak, Joanna Walaszczyk, Krystyna Śliwińska, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Borysław Zatoka, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Jarosław Przybył, Tadeusz Zieliński, Michał Cisakowski, Piotr Marchewka, Mariusz Borcz, Anita Piszko, Józef Kołt
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Paweł Szafran
 • BRAK GŁOSU(1):
  Renata Wolan-Niemczyk

Przewodniczący Rady przedstawił wynik głosowania informując, iż 25 radnych głosowało za, 1 radny wstrzymał się od głosu, 1 radny nie brał udziału w głosowaniu. Stwierdził, że uchwała została przyjęta.

Uchwała nr III/12/2021 - załącznik nr 6.                                                                    

4.4. uchwalenia Powiatowego Programu Korekcyjno – Edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie na lata 2021 – 2025 (druk nr III/5), (10:21:00)

Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Rady poinformował o wniosku Radnej Krystyny Śliwińskiej, złożonym na posiedzeniu Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych.

Głos w dyskusji nad projektem uchwały zabrali: Przewodniczący Rady Powiatu p. Zbigniew Łopusiewicz, Radna p. Renata Wolan- Niemczyk, Radna p. Krystyna Śliwińska, Starosta Kłodzki p. Maciej Awiżeń.

Przewodniczący Rady po zakończonej dyskusji, zarządził głosowanie imienne nad projektem uchwały.

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Korekcyjno – Edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie na lata 2021 – 2025 (druk nr III/5), (10:34:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (25):
  Grzegorz Kuzak, Tomasz Nowicki, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Sławomir Karwowski, Maciej Awiżeń, Zbigniew Łopusiewicz, Robert Duma, Ewelina Ptak, Jacek Hecht, Marek Mazurkiewicz, Waldemar Bicz, Paweł Szafran, Ryszard Niebieszczański, Małgorzata Kanecka, Józef Kołt, Jarosław Przybył, Joanna Walaszczyk, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Mariusz Borcz, Adam Łącki, Piotr Marchewka, Anita Piszko, Tadeusz Zieliński, Borysław Zatoka, Michał Cisakowski
 • BRAK GŁOSU(2):
  Krystyna Śliwińska, Renata Wolan-Niemczyk

Przewodniczący Rady przedstawił wynik głosowania informując, iż 25 radnych głosowało za, 2 radny nie brało udziału w głosowaniu. Stwierdził, że uchwała została przyjęta.

Uchwała nr III/13/2021 - załącznik nr 7.

4.5. uchwalenia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Powiatu Kłodzkiego na lata 2021 – 2025 (druk nr III/6), (10:35:00)

Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Brak głosów w dyskusji.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie imienne nad projektem uchwały.

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Powiatu Kłodzkiego na lata 2021 – 2025 (druk nr III/6), (10:44:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (27):
  Grzegorz Kuzak, Małgorzata Kanecka, Renata Wolan-Niemczyk, Waldemar Bicz, Maciej Awiżeń, Tomasz Nowicki, Sławomir Karwowski, Ryszard Niebieszczański, Jacek Hecht, Mariusz Borcz, Borysław Zatoka, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Zbigniew Łopusiewicz, Józef Kołt, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Adam Łącki, Michał Cisakowski, Paweł Szafran, Krystyna Śliwińska, Jarosław Przybył, Joanna Walaszczyk, Tadeusz Zieliński, Ewelina Ptak, Robert Duma, Piotr Marchewka, Marek Mazurkiewicz, Anita Piszko

Przewodniczący Rady przedstawił wynik głosowania informując, iż 27 radnych głosowało za. Stwierdził, że uchwała została przyjęta.

Uchwała nr III/14/2021 - załącznik nr 8

4.6. zmiany uchwały nr X/83/2020 Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym treningowym (druk nr III/7). (10:45:00)

Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych oraz Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów poinformowali, że komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.

Brak głosów w dyskusji.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie imienne nad projektem uchwały.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr X/83/2020 Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym treningowym (druk nr III/7). (10:47:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (27):
  Grzegorz Kuzak, Renata Wolan-Niemczyk, Małgorzata Kanecka, Waldemar Bicz, Maciej Awiżeń, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Tomasz Nowicki, Zbigniew Łopusiewicz, Robert Duma, Ewelina Ptak, Sławomir Karwowski, Anita Piszko, Ryszard Niebieszczański, Borysław Zatoka, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Mariusz Borcz, Adam Łącki, Paweł Szafran, Jacek Hecht, Krystyna Śliwińska, Joanna Walaszczyk, Tadeusz Zieliński, Michał Cisakowski, Marek Mazurkiewicz, Piotr Marchewka, Jarosław Przybył, Józef Kołt

Przewodniczący Rady przedstawił wynik głosowania informując, iż 27 radnych głosowało za. Stwierdził, że uchwała została przyjęta.

Uchwała nr III/15/2021 - załącznik nr 9.

5. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Kłodzkiego w okresie między sesjami, w tym informacja Starosty Kłodzkiego z wyjazdów i spotkań. (10:47:00)

Brak głosów w dyskusji.

6. Interpelacje i pytania radnych. (10:48:00)

Przewodniczący Rady poinformował o wpływie interpelacji pisemnej Radnego p. Adama Łąckiego w sprawie usunięcia wady budowlanej przejścia turystycznego pod mostem na ul. Kościuszki w Kłodzku (przejście turystyczne od dworca PKS do centrum miasta) oraz zwolnienia przedsiębiorców z opłat za wykorzystanie pasa drogowego w tej lokalizacji oraz o wnioskach z posiedzenia Komisji Rozwoju, Promocji, Turystyki i Ochrony Środowiska w dniu 18 lutego 2021 roku, przy udziale przedstawicieli branży turystycznej.

Radny p. Marek Mazurkiewicz przedstawił pisemną interpelację w sprawie strategicznej koncepcji promocji zewnętrznej regionu, zwanej Projektem Promocji Ziemi Kłodzkiej.

Głos w dyskusji oraz pytania do Zarządu Powiatu Kłodzkiego przedłożyli również ustnie: Radny p. Mariusz Borcz, Radny p. Jacek Hecht,

Głos zabrali: Etatowy Członek Zarządu Powiatu Kłodzkiego p. Piotr Marchewka oraz Starosta Kłodzki p. Maciej Awiżeń.

7. Wnioski i oświadczenia radnych. (11:22:00)

Wnioski i oświadczenia złożyli: Przewodniczący Rady p. Zbigniew Łopusiewicz, Radny p. Sławomir Karwowski, Radna p. Krystyna Śliwińska, Etatowy Członek Zarządu Powiatu Kłodzkiego p. Piotr Marchewka, Starosta Kłodzki p. Maciej Awiżeń, Radny p. Borysław Zatoka.

8. Przyjęcie protokołu z I i II- nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Kłodzkiego w dniu 25 stycznia i 10 lutego 2021 roku. (11:48:00)

Nie było uwag do protokołów.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie imienne nad protokołem z I sesji.

Przyjęcie protokołu z I sesji Rady Powiatu Kłodzkiego w dniu 25.01.2021 roku (11:50:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (26):
  Grzegorz Kuzak, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Marek Mazurkiewicz, Małgorzata Kanecka, Tomasz Nowicki, Robert Duma, Jacek Hecht, Piotr Marchewka, Joanna Walaszczyk, Waldemar Bicz, Sławomir Karwowski, Paweł Szafran, Maciej Awiżeń, Anita Piszko, Zbigniew Łopusiewicz, Adam Łącki, Mariusz Borcz, Tadeusz Zieliński, Józef Kołt, Borysław Zatoka, Ewelina Ptak, Krystyna Śliwińska, Michał Cisakowski, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Jarosław Przybył, Ryszard Niebieszczański
 • BRAK GŁOSU(1):
  Renata Wolan-Niemczyk

Przewodniczący Rady poinformował, że 26 radnych głosowało za, 1 radny nie brał udziału w głosowaniu. Protokół został przyjęty.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie imienne nad protokołem z II nadzwyczajnej sesji.

Przyjęcie protokołu z II- nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Kłodzkiego w dniu 10.02.2021 roku (11:53:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (23):
  Grzegorz Kuzak, Waldemar Bicz, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Tomasz Nowicki, Renata Wolan-Niemczyk, Maciej Awiżeń, Jarosław Przybył, Robert Duma, Ewelina Ptak, Jacek Hecht, Adam Łącki, Zbigniew Łopusiewicz, Joanna Walaszczyk, Marek Mazurkiewicz, Anita Piszko, Paweł Szafran, Ryszard Niebieszczański, Borysław Zatoka, Krystyna Śliwińska, Piotr Marchewka, Michał Cisakowski, Józef Kołt
 • WSTRZYMUJE SIĘ (2):
  Sławomir Karwowski, Tadeusz Zieliński
 • BRAK GŁOSU(2):
  Mariusz Borcz, Małgorzata Kanecka

Przewodniczący Rady poinformował, że 23 radnych głosowało za, 2 radnych wstrzymało się od głosu, 2 radnych nie brało udziału w głosowaniu. Protokół został przyjęty.

9. Sprawy różne. (11:53:00)

Radny p. Adam Łącki przedstawił film promocyjny dotyczący mobilnej, interaktywnej miniatury Ziemi Kłodzkiej i Pogranicza Czeskiego z holografami największych atrakcji turystycznych.

Nastąpiła zmiana quorum (12:07:00)

Liczba radnych obecnych na sali obrad: 26

Sesję opuścili radni:

 1. Adam Łącki

W sprawach różnych prezentację dotyczącą Krajowego Zasobu Nieruchomości i Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej przedstawił Pan Adam Struziak- Z-ca Dyrektora Departamentu Transakcyjnego Krajowego Zasobu Nieruchomości- załącznik nr 10.

Głos w dyskusji w sprawach różnych wzięli: Przewodniczący Rady p. Zbigniew Łopusiewicz, Radny p. Jacek Hecht, Radny p. Borysław Zatoka, Radna p. Krystyna Śliwińska, Radny p. Waldemar Bicz, Radny p. Józef Kołt, Starosta Kłodzki p. Maciej Awiżeń, Radny p. Sławomir Karwowski.

 

10. Zamknięcie obrad III sesji Rady Powiatu Kłodzkiego. (13:00:00)

Przewodniczący Rady po wyczerpaniu porządku, zamknął obrady III sesji Rady Powiatu Kłodzkiego.

Imienny wykaz głosowań radnych Rady Powiatu Kłodzkiego stanowi załącznik do protokołu- załącznik nr 11.

Cyfrowe nagranie z przebiegu sesji stanowi załącznik do protokołu - załącznik nr 12.

Transmisja sesji, zgodnie z art. 15 ust. 1a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym, udostępniona jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kłodzku oraz na stronie internetowej Powiatu Kłodzkiego.

Na tym protokół zakończono.

                                                                                              Przewodniczący Rady Powiatu Kłodzkiego

                                                                                                              Zbigniew Łopusiewicz

 

Protokołowała i sporządziła:

Marta Paprocka

 

Wersja pdf z podpisami:

PDFProtokół z III sesji RPK w dniu 24 lutego 2021 roku.pdf (2,83MB)