Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie o posiedzeniu w dniu 27 maja 2021 roku

Komisja Bezpieczeństwa,                                                                            Kłodzko, 20 maja 2021 roku

Porządku Publicznego

i Infrastruktury Drogowej

ORG.BR.0012.29.2021.BR2

Radni,

Członkowie Komisji

Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Infrastruktury Drogowej

 

Informuję, iż zwołuję w dniu 27 maja 2021 roku, o godz. 10.00 posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Infrastruktury Drogowej Rady Powiatu Kłodzkiego. Na podstawie art. 15zzx ust. 2 i 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020.1842.ze zm.), zarządzam obradowanie w zdalnym trybie.

Porządek posiedzenia:

  1. Ustalenie porządku obrad komisji.
  2. Eksploatacja dróg powiatowych w związku z działalnością Lasów Państwowych i innych podmiotów przewożących towary masowe - współpraca w zakresie inwestycji na drogach powiatowych.
  3. Zaopiniowanie Raportu o stanie Powiatu Kłodzkiego za 2020 rok, stanowiącego załącznik do projektu uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Kłodzkiego wotum zaufania.
  4. Opinia na temat sprawozdania zarządu z realizacji budżetu Powiatu Kłodzkiego za rok 2020.
  5. Sprawy różne:
  1. ustalenie daty i tematów kolejnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego Infrastruktury Drogowej,
  2. przyjęcie protokołu nr 4/21 z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Infrastruktury Drogowej w dniu 22 kwietnia 2021 roku.

 

 

Niniejsze zawiadomienie jest jednocześnie wnioskiem o udzielenie zwolnienia od pracy zawodowej na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. 2020 r. poz. 920).

 

 

Z poważaniem

 Wiceprzewodniczący Komisji

     Tadeusz Zieliński

 

 

 

Sprawę prowadzi:

Diana Zając

Biuro Rady Powiatu

Tel. 74 8 657 531

e-mail:

            rada@powiat.klodzko.pl