Logo facebook
17 kwietnia 2024
Anicety, Klary, Rudolfina
1 °C
scroll
Topielisko_Torfowisko pod Zieleńcem

Raport o stanie Powiatu Kłodzkiego za 2020 rok

Zarząd powiatu każdego roku do dnia 31 maja przedstawia radzie powiatu raport o stanie powiatu.

Raport obejmuje podsumowanie działalności zarządu powiatu w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady powiatu i budżetu obywatelskiego.

Rada powiatu rozpatruje Raport, podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady powiatu w sprawie udzielenia lub nieudzielenia zarządowi absolutorium.

Nad przedstawionym raportem o stanie powiatu przeprowadza się debatę, w której mogą zabierać głos oprócz radnych, również mieszkańcy. Debata nad Raportem o stanie Powiatu Kłodzkiego za rok 2020 odbędzie w dniu 31 maja 2021 r., podczas sesji Rady Powiatu Kłodzkiego.

Raport_o_Stanie_Powiatu-2020.jpeg

Raport_o_Stanie_Powiatu-2020_slowo_wstepu.jpeg

 

Zapraszamy do zapoznania się raportem na stronie:

http://www.bip.powiat.klodzko.pl/1784/198/raport-o-stanie-powiatu-klodzkiego-za-2020-rok.html

 

 

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem składa do Przewodniczącego Rady Powiatu Kłodzkiego pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 300 osób (wzór zgłoszenia).

Osoba zgłaszająca wolę zabrania głosu w debacie powinna podać w zgłoszeniu dane umożliwiające jej identyfikację jako mieszkańca powiatu kłodzkiego tj.: (imię i nazwisko, adres zamieszkania).

Do zgłoszenia powinna zostać załączona lista poparcia zawierająca imiona i nazwiska, adresy zamieszkania oraz własnoręczne podpisy osób udzielających poparcia.

Na każdej stronie listy poparcia powinna być umieszczona informacja wskazująca, że osoby które się na niej podpisały udzielają poparcia osobie, która chce zabrać głos w debacie nad Raportem o stanie Powiatu Kłodzkiego za rok 2020.

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany Raport o stanie Powiatu Kłodzkiego za rok 2020 tj. do dnia 30 maja 2021 r.

Mieszkańcy będą dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady Powiatu zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15. Wystąpienie mieszkańca w debacie może zostać ograniczone czasowo przez Przewodniczącego Rady Powiatu.

Opublikował(a): Bartosz Wojciechowski Data publikacji: 26-05-2021 10:29
Modyfikował(a): Bartosz Wojciechowski Data modyfikacji: 26-05-2021 10:43
scroll

NA SKRÓTY

Prev