Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie o posiedzeniu w dniu 28 czerwca 2021 roku

Komisja Edukacji                                                                                                   Kłodzko, 21 czerwca 2021 roku

ORG.BR.0012.38.2021.BR2

Radni

Członkowie

             Komisji Edukacji

 

Informuję, iż zwołuję w dniu 28 czerwca 2021 roku, o godz. 10.00 posiedzenie Komisji Edukacji Rady Powiatu Kłodzkiego. Na podstawie art. 15zzx ust. 2 i 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020.1842.ze zm.), zarządzam obradowanie w zdalnym trybie.

 

Porządek posiedzenia:

1. Ustalenie porządku obrad komisji.

2. Bieżąca informacja Dyrektora Wydziału Oświaty.

3. Zaopiniowanie projektu uchwały przewidzianego w porządku obrad VII sesji Rady Powiatu Kłodzkiego w sprawie założenia Przedszkola  Specjalnego w Zespole Szkół Specjalnych w Nowej Rudzie oraz nadania statutu.

4. Ocena organizacji zajęć pozalekcyjnych w szkołach w roku szkolnym 2020/2021.

5. Sprawy różne:

a) ustalenie daty i tematów kolejnego posiedzenia Komisji Edukacji,

b) przyjęcie protokołu nr 5/21 z posiedzenia Komisji Edukacji w dniu 28 maja 2021 roku.

Niniejsze zawiadomienie jest jednocześnie wnioskiem o udzielenie zwolnienia od pracy zawodowej na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. 2020 r. poz. 920).

 

                                                                             Przewodniczący Komisji

                                                                                                                         Jarosław Przybył

 

 

 

 

Sprawę prowadzi:                                                                                                            

Diana Zając

Biuro Rady Powiatu                                                                                                           

Tel. 74 865 75 31

e-mail:

              rada@powiat.klodzko.pl