Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji w dniu 25 czerwca 2021 roku

Komisja Budżetu i Finansów                                                                    Kłodzko, 21 czerwca 2021 roku

ORG.BR.0012.41.2021.BR1

Radni,

Członkowie

Komisji Budżetu i Finansów

Informuję, iż zwołuję w dniu 25 czerwca 2021 roku, o godz. 12.30 posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu Kłodzkiego. Na podstawie art. 15zzx ust. 2 i 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020.1842 ze zm.), zarządzam obradowanie w zdalnym trybie.

Porządek posiedzenia:

1.  Ustalenie porządku obrad komisji.
2. Monitorowanie sytuacji finansowej „Zespołu Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku- zaopiniowanie projektu uchwały, przewidzianego w porządku obrad VII sesji Rady Powiatu Kłodzkiego, w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego podmiotu leczniczego „Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku za rok 2020 rok.
3. Zaopiniowanie projektów uchwał, przewidzianych w porządku obrad VII sesji Rady Powiatu Kłodzkiego w sprawie:
   a)  zmiany budżetu Powiatu Kłodzkiego na 2021 rok,
   b)  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłodzkiego.
4. Sprawy różne
   a)  ustalenie daty i tematów kolejnego posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów,
   b)  przyjęcie protokołu nr 5/21 z posiedzenia w dniu 28 maja 2021 roku.

 

Niniejsze zawiadomienie jest jednocześnie wnioskiem o udzielenie zwolnienia od pracy zawodowej na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920).

 

Z poważaniem

Przewodniczący Komisji

                                     Marek Mazurkiewicz