Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - nieruchomość zabudowana położona w Kłodzku przy ul. Zawiszy Czarnego 2, ozn. jako działka nr 63, AM-1, obręb Centrum

Uchwała Nr  89/2021
Zarządu Powiatu Kłodzkiego

z dnia 11 czerwca 2021 r.

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia

Na podstawie art. 32 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. 2020, poz. 920) oraz art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. 2020, poz. 1990) Zarząd Powiatu Kłodzkiego uchwala, co następuje:

§ 1. Z Powiatowego Zasobu Nieruchomości przeznacza się do zbycia nieruchomość zabudowaną, położoną w Kłodzku przy ul. Zawiszy Czarnego 2, oznaczoną jako działka nr 63, AM-1, obręb Centrum o powierzchni 0,0406 ha, wpisaną w księdze wieczystej SW1K/00047534/2, opisaną w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykaz wywiesza się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kłodzku przy ul. Okrzei 1 w okresie od 22.06.2021 r.  do 13.07.2021 r.   a także zamieszcza się go na stronach internetowych Starostwa Powiatowego w Kłodzku. Informację o zamieszczeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik do uchwały Nr 89/2021

                                       Zarządu Powiatu Kłodzkiego

z dnia  11.06.2021 r.

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia

Nr działki (oznaczenie użytku wg danych ewidencji gruntów)

dz. nr 63, AM-1, obręb Centrum

Bi – inne tereny zabudowane

 

Położenie

Kłodzko, ul. Zawiszy Czarnego 2

Opis nieruchomości

Nieruchomość zabudowana budynkiem byłej przychodni        o  pow. użytkowej 783,60 m² (bez piwnicy). Obiekt trzykondygnacyjny, podpiwniczony, z poddaszem nieużytkowym.  Nieruchomość posiada dostęp do sieci energetycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej i gazowej. Teren nieruchomości płaski.

Budynek ujęty w gminnej ewidencji zabytków miasta Kłodzka.

Powierzchnia działki

0,0406 ha

Księga wieczysta

SW1K/00047534/2

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego staromiejskiej dzielnicy miasta Kłodzka położonej między ulicami: Kościuszki, Zawiszy Czarnego, Nad Kanałem, terenami położonymi poniżej ulicy Łukasińskiego, ulicą Kolejową, rzeką Nysą Kłodzką, ulicą Skośną, Półwiejską, Nowy Świat i Noworudzką uchwalonym uchwałą nr XLI/330/2005 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 25.08.2005 r.  działka zlokalizowana jest w bloku urbanistycznym  B 1 U/MW (ograniczony : ulicą Zawiszy Czarnego, placem Władysława Jagiełły i ulicą Wojska Polskiego) – („Przeznaczenie terenu: teren przeznaczony pod funkcję usług i mieszkalnictwa. Zespół obiektów ośrodka kultury oraz budynek przy ulicy Zawiszy Czarnego nr 2 łącznie z terenem wnętrza bloku przeznaczony w całości na rozbudowę i modernizację ośrodka kultury z wielofunkcyjną salą widowiskową  i zespołem pomieszczeń, obiektów i urządzeń towarzyszących. Istniejący skwer zieleni parkowej do utrzymania bez zmian. Usługi przy budynku ulicy Wojska Polskiego nie powinny kolidować z funkcją kultury. Wymagane oczyszczenie terenu (wnętrze bloku) z oficyny przy ulicy T. Kościuszki 11a oraz z zabudowy gospodarczej     i warsztatowo-garażowej i zagospodarowanie go zielenią       i małą architekturą w formie ułatwiającej organizowanie imprez plenerowych”).

(„Obiekty posiadające wysokie wartości kulturowe przeznaczone do konserwacji: a)  – ulica Zawiszy Czarnego   nr 2 – budynek mieszkalny, obecnie budynek Pogotowia Ratunkowego;  l 80. XIX w”).

Ustalenia z zakresu ochrony konserwatorskiej: teren znajduje się w strefach: B - ochrony ekspozycji; K- ochrony krajobrazu;  W- ochrony archeologicznej.

Sposób zagospodarowania zgodny z miejscowym planem.

Przeznaczona do:

zbycia

Cena nieruchomości:

1 794 000  zł  (słownie:  jeden milion siedemset dziewięćdziesiąt cztery  tysiące złotych)

Sprzedaż zwolniona z podatku VAT na podstawie ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług

 

Termin wywieszenia:   od  dnia  22.06.2021 r.    do dnia  13.07.2021 r.

 

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kłodzku przy ul. Okrzei 1, a także zamieszcza się na stronach internetowych Starostwa Powiatowego w Kłodzku. Informację o zamieszczeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu  nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. 2020, poz. 1990) wynosi 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

 

GN.6840.2.2.2019.GN6

Sporządziła: Ilona Siudak