Logo facebook
23 lipca 2024
Sławy, Sławosza, Żelisławy
16 °C
scroll
Radków. Platforma widokowa Guzowata

Jak założyć stowarzyszenie zwykłe

Zgodnie z ustawą osoby zakładające stowarzyszenie decydują o jego nazwie, celach i środkach działalności, określają siedzibę stowarzyszenia i teren jego działania, zasady nabywania i utraty członkostwa, dokonywania zmian w regulaminie i zasady rozwiązania się stowarzyszenia zwykłego oraz sposób zarządzania. Wszystkie te zasady określają w regulaminie działalności stowarzyszenia. Wybierają także swojego przedstawiciela albo zarząd, który będzie uprawniony do reprezentowania założycieli wobec urzędu. Wszystkie te zasady określają w regulaminie działalności stowarzyszenia. Następnie dokumenty potwierdzające powołanie stowarzyszenia należy złożyć w starostwie powiatowym, odpowiednim do powiatu, na którego terenie mieści się siedziba stowarzyszenia.

Dokumenty, które należy złożyć w Starostwie Powiatowym w Kłodzku, w Biurze Obsługi Klienta:

 • wniosek o wpisanie do ewidencji stowarzyszeń. Wniosek powinien zawierać datę jego sporządzenia, nazwę urzędu, do którego jest kierowany, adres siedziby stowarzyszenia zwykłego, podpis przedstawiciela albo wszystkich członków zarządu. Nie ma ustalonego wzoru wniosku o wpisanie do ewidencji stowarzyszeń zwykłych. W załączeniu dostępne są przykładowe wzory dokumentów.
 • regulamin działalności – składa się aktualną, uchwaloną na zebraniu członków wersję regulaminu. Uwaga! Regulamin powinien być podpisany przez przedstawiciela albo wszystkich członków zarządu.
 • protokół z zebrania wraz z podjętymi uchwałami (uchwała o utworzeniu stowarzyszenia uchwała o przyjęciu regulaminu, uchwały o wyborze przedstawiciela albo zarządu, a także jeśli została wybrana – komisji rewizyjnej).
 • lista założycieli czyli lista obecności na zebraniu założycielskim – musi zawierać imiona i nazwiska, daty i miejsca urodzenia, adresy zamieszkania, własnoręczne podpisy członków.
  • dane przedstawiciela albo wszystkich członków zarządu – imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL.
  • dane członków komisji rewizyjnej – jeśli została wybrana – imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL.

Minimalna zawartość regulaminu zgodna z przepisami wynika z art. 40 ust. 2 ustawy Prawo o stowarzyszeniach. Zgodnie z tym regulamin powinien zawierać informacje o:

 • nazwie
 • celu lub celach i środkach działania
 • terenie działania i siedzibie
 • sposobie nabycia i utraty członkostwa
 • zasadach wyboru przedstawiciela lub zarządu
 • zasadach zmiany regulaminu
 • zasadach rozwiązania stowarzyszenia zwykłego

Dodatkowo, choć nie wynika to wprost z przepisu, w regulaminie powinny znaleźć się informacje o możliwych źródłach majątku. Zgodnie z art. 42 ust. 2 i 3 środki na działalność stowarzyszenia zwykłego mogą pochodzić ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z majątku stowarzyszenia, ofiarności publicznej (zbiórek publicznych) oraz z dotacji.

Stowarzyszenie zwykłe może być zarządzane, reprezentowane przez przedstawiciela albo przez zarząd. Jeśli stowarzyszenie zwykłe jest małe – np. 5-osobowe – to przedstawiciel jest wystarczającym rozwiązaniem. Jeśli stowarzyszenie zwykłe liczy więcej osób, np. 20, to być może warto pomyśleć o zarządzie. Jeśli stowarzyszenie zwykłe chce powołać zarząd, to w regulaminie muszą się znaleźć odpowiednie zapisy (art. 40 ust. 3):

 • tryb wyboru i uzupełniania składu zarządu
 • kompetencje zarządu
 • warunki ważności uchwał zarządu
 • sposób reprezentowania stowarzyszenia zwykłego, w tym w szczególności zaciągania zobowiązań majątkowych.

Protokół oraz uchwały podpisuje przewodniczący zebrania oraz protokolant. Przewodniczący i protokolant są wybierani na początku zebrania. Przewodniczący prowadzi zebranie. Protokolant sporządza protokół.

PDFwniosek-przedstawiciel.pdf (176,49KB)

DOCXwniosek-przedstawiciel.docx (19,44KB)

PDFwniosek-zarzad.pdf (163,82KB)

DOCXwniosek-zarzad.docx (20,35KB)

PDFwniosek-zarzad-komisja.pdf (167,46KB)

DOCXwniosek-zarzad-komisja.docx (21,10KB)

Opublikował(a): Łada Ponikowska Data publikacji: 04-03-2020 12:52
Modyfikował(a): Łada Ponikowska Data modyfikacji: 04-03-2020 12:54
scroll

NA SKRÓTY

Prev