Logo facebook
30 maja 2024
Ferdynanda, Gryzeldy, Zyndrama
22 °C
scroll
Biały Potok

Pomoc dla konsumentów

 

Pomoc konsumencka

 


System poradnictwa konsumenckiego w Polsce -  wersja PDF do druku


 

W sprawach indywidualnych bezpłatną pomoc prawną konsumenci mogą uzyskać:  

  • pod numerami Infolinii Konsumenckiej 801 440 220 oraz 22 290 89 16, prowadzonej przez Fundację Konsumentów, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 18:00, opłata wg taryfy operatora.
  • w Konsumenckim Centrum E-porad, gdzie eksperci Stowarzyszenia dla Powiatu, Stowarzyszenia Aquila i Stowarzyszenia Euro-Concret udzielają odpowiedzi drogą elektroniczną pod adresem: ,
  • w regionalnych ośrodkach konsumenckich prowadzonych przez KIGS i Stowarzyszenie Aquila. Więcej informacji: www.dlakonsumenta.pl,
  • u miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów.

Dane kontaktowe do instytucji zajmujących się poradą i pomocą konsumencką w Polsce znajdziesz w wyszukiwarce. Aby z niej skorzystać, wystarczy wybrać zagadnienie, którego dotyczy problem, a następnie województwo i miasto zamieszkania. Wyszukiwarka wskaże wszystkie instytucje mogące pomóc w rozwiązaniu Twojego problemu.

 


Polubowne sądy konsumenckieStałe sądy polubowne przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej

Konsumenci mogą wykorzystać również drogę rozwiązywania sporów oferowaną przez sieć stałych sądów polubownych przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej. Obecnie jest ich 16 oraz 15 ośrodków zamiejscowych. Wyroki stałego sądu polubownego, a także ugoda przed nim zawarta mają taką samą moc jak wyrok sądów powszechnych, po stwierdzeniu przez ten sąd ich wykonalności. Jednak zgodę na stały sąd polubowny muszą wyrazić obie strony. Trafić tu mogą tylko spory między konsumentami i przedsiębiorcami, wynikające z umów sprzedaży i świadczenia usług. Chodzi wyłącznie o prawa majątkowe

Do stałych sądów polubownych przy Wojewódzkich Inspektorach Inspekcji Handlowej, można kierować sprawy, w których wartość przedmiotu sporu nie przekracza 10 tys. zł., za wyjątkiem Stałego Sądu Polubownego działającego przy WIIH w Warszawie, który rozpatruje sprawy bez względu na wartość przedmiotu sporu.

Do stałego sądu polubownego sprawę może wnieść nie tylko konsument, ale także przedsiębiorca, organizacja konsumencka, miejski (powiatowy) rzecznik konsumentów. Każda ze stron może mieć pełnomocnika. Nie musi nim być adwokat czy radca prawny. Rozprawy są jawne, sporządza się z nich protokół. Wyrok zapada większością głosów i w ciągu 14 dni od ogłoszenia przesyła się go stronom wraz z pisemnym uzasadnieniem. Koszty postępowania ponosi ten, kto przegrał sprawę. Przewodniczący może również z nich zwolnić.


Usługi finansowe

W rozwiązywaniu problemów z bankami - na przykład roszczenia pieniężne z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania czynności bankowych - pomóc może Arbiter Bankowy – instytucja działająca przy Związku Banków Polskich.

Spory pomiędzy uczestnikami rynku finansowego, w szczególności pomiędzy konsumentami a podmiotami podlegającymi nadzorowi KNF - przede wszystkim zakładami ubezpieczeń, towarzystwami funduszy inwestycyjnych, otwartymi funduszami emerytalnymi, domami maklerskimi - rozpoznaje Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego. Przy Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego działa również infolinia 22 262 58 00 (opłata wg taryfy operatora). Pod tym numerem można uzyskać informację, czy dany podmiot jest nadzorowany przez KNF.

Spory między klientami a podmiotami rynku finansowego - zakładami ubezpieczeń, powszechnymi towarzystwami emerytalnymi, Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym oraz Polskim Biurem Ubezpieczycieli Komunikacyjnych - mogą być również rozstrzygane w pozasądowym postępowaniu przed Rzecznikiem Finansowym.

Biuro Rzecznika Finansowego prowadzi także poradnictwo w ramach dyżuru telefonicznego ekspertów:

  • z zakresu ubezpieczeń gospodarczych (ubezpieczenia komunikacyjne; na życie; NNW; domów; mieszkań; turystyczne; kredytów; małych i średnich przedsiębiorstw; rolnych etc.)  - pomoc można uzyskać pod numerem 22 333 73 28, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 18:00,
  • z zakresu zabezpieczenia emerytalnego – dla członków Otwartych Funduszy Emerytalnych, uczestników Pracowniczych Programów Emerytalnych oraz osób korzystających z indywidualnych kont emerytalnych - pod numerem 22 333 73 26 lub 22 333 73 27, od poniedziałku do piątku w godzinach 11:00 - 15:00,
  • z zakresu problemów z bankami i na rynku kapitałowym odbywa się pod numerem 22 333 73 25, w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki w godzinach 8.00 - 10.00 oraz w środy w godzinach 8.00 - 15.00.

Usługi telekomunikacyjne

W sprawach związanych ze świadczeniem usług telekomunikacyjnych - na przykład spór z operatorem telefonicznym - i pocztowych można uzyskać pomoc w Centrum Informacji Konsumenckiej działającym przy Prezesie Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Porady udzielane są od poniedziałku do piątku w godzinach 8:15 - 16:15 pod numerami: 801 900 853 lub 22 534 91 74.

 


Usługi energetyczne

W sprawach spornych na linii konsument - przedsiębiorstwo energetyczne (dostawca paliw gazowych i energii) należy zwracać się do Punktu Informacyjnego dla Odbiorców Energii i Paliw Gazowych. Informacje można uzyskać pod numerem 22 244 26 36 od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 - 15.00.


Podróże lotnicze i kolejowe

W sprawach spornych na linii konsument - przewoźnik lotniczy należy zwracać się do Komisji Ochrony Praw Pasażerów lub Rzecznika Praw Pasażera przy Prezesie Urzędu Lotnictwa Cywilnego pod numerem 222 692 600.

Konsumenci, którzy chcieliby zasięgnąć porady związanej z podróżami kolejowymi i sporem z przewoźnikiem, mogą kontaktować się z Rzecznikiem Praw Pasażera Kolei przy Prezesie Urzędu Transportu Kolejowego. Przy UTK uruchomiona została Infolinia dla Pasażerów pod numerem 801 044 080 (dla telefonów stacjonarnych) oraz 22 460 40 80 (dla telefonów komórkowych) od poniedziałku do piątku w godzinach 08:15 - 16:15.


Zakupy w Unii Europejskiej, Norwegii i Islandii

Informację o prawach konsumentów w Unii Europejskiej oraz pomoc prawną (formułowanie skarg, przesłanie dokumentów) i organizacyjną dotyczącą sporów transgranicznych można uzyskać w Europejskim Centrum Konsumenckim, z którym można się skontaktować:

  • e-mailem: ,
  • drogą telefoniczną pod numerem 22 55 60 118 –  dyżury prawników od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 – 14:00,
  • osobiście odwiedzając siedzibę centrum w Warszawie przy Placu Powstańców Warszawy 1.

 


Konsultacje techniczne

Osoby zainteresowane uzyskaniem porady w zakresie jakości towarów oraz usług mogą zgłosić się na bezpłatne konsultacje, które odbywają się w każdą drugą środę miesiąca w Oddziale Warszawskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców SIMP przy ul. Czackiego 3/5 w Warszawie w godzinach 16.30 - 18.00. Bliższe informacje można uzyskać pod numerem 22 827 02 44 lub drogą mailową . Podczas dyżuru eksperci udzielają pomocy w zakresie technicznych konsultacji awarii, uszkodzeń i defektów w narzędziach, urządzeniach, maszynach oraz pojazdach.


Prawa pacjenta

Każda osoba, której prawa jako pacjenta zostały naruszone lub są niewłaściwie realizowane, może skontaktować się z ogólnopolską Infolinią Rzecznika Prawa Pacjenta. Bezpłatna pomoc udzielana jest od poniedziałku do piątku, w godzinach 9.00 - 21.00, pod numerem 800 190 590.

Dyżurujący na infolinii pracownicy Biura Rzecznika Praw Pacjenta udzielają informacji o zagadnieniach związanych z opieką zdrowotną, wyjaśniają zasady udzielania świadczeń zdrowotnych oraz działanie systemu ochrony zdrowia w Polsce. Wskazują przysługujące środki prawne oraz doradzają, co zrobić w przypadku, gdy łamane są prawa pacjenta. W sytuacjach wyjątkowych podejmują również interwencje.

Pacjenci mogą również skontaktować się z Biurem poprzez formularz on-line).


Darmowa pomoc prawna

Darmową pomoc prawną adwokata lub radcy prawnego mogą otrzymać osoby, które nie ukończyły 26. roku życia lub ukończyły 65 lat, osoby pobierające świadczenie z pomocy społecznej, posiadacze Karty Dużej Rodziny, a także kombatanci, weterani lub poszkodowani katastrofą naturalną lub klęską żywiołową. W ramach porady można uzyskać informację o uprawnieniach lub obowiązkach danej osoby, poradę na temat sposobu rozwiązania problemu oraz wsparcie w przygotowaniu pism. W każdym powiecie istnieją co najmniej 2 punkty pomocy. Aby znaleźć punkt w swoim regionie, należy skorzystać z mapy punktów pomocy


Sprawy obywatelskie

W sprawach dotyczących przestrzegania praw i wolności człowieka i obywatela przez organizacje i instytucje do tego zobowiązane można kontaktować się z Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich oraz skorzystać z numeru Infolinii Obywatelskiej 800 676 676.


Portal i infolinia Obywatel

Na stronie www.obywatel.gov.pl dowiesz się, jak załatwić sprawę urzędową, np. wyrobić prawo jazdydowód, czy paszport, ile to kosztuje, jakie dokumenty należy wypełnić oraz gdzie się zgłosić. Serwis systematyzuje usługi według typowych zdarzeń życiowych.

Informacje można uzyskać również pod numerem telefonu 222 500 115.

Źródło: www.uokik.gov.pl

Opublikował(a): Justyna Rymarz Data publikacji: 05-03-2020 10:07
Modyfikował(a): Justyna Rymarz Data modyfikacji: 05-03-2020 10:20
scroll

NA SKRÓTY

Prev