Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarząd Powiatu Kłodzkiego ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej poł. w Bystrzycy Kłodzkiej w rejonie ul. Floriańskiej

ZARZĄD POWIATU KŁODZKIEGO

ogłasza

I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Bystrzycy Kłodzkiej w okolicy ul. Floriańskiej,  oznaczonej geodezyjnie jako dz. nr  4/5, (AM-1), obręb 0004 Niedźwiedna  o powierzchni 0,0347 ha oraz dz.   nr 4/9, AM-1, obręb 0004 Niedźwiedna o powierzchni 0,2608 ha, wpisanej do księgi wieczystej nr SW1K/00062119/8. Kształt regularny, teren zróżnicowany wysokościowo. Teren położony w obrębie strefy:  „K” ochrony krajobrazu; „B” ochrony konserwatorskiej; obszaru narażonego na niebezpieczeństwo powodzi; obszaru bezpośrednio zagrożonego powodzią; w sąsiedztwie terenu kolejowego.

Nieruchomość porośnięta drzewostanem, w przewadze bez walorów użytkowych - samosiewy drzew gatunków szybkorosnących, teren zakrzaczony.  Ewentualna wycinka istniejącego drzewostanu będzie mogła nastąpić na koszt nabywcy po uzyskaniu pozytywnej decyzji administracyjnej.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu dla części miasta Bystrzyca Kłodzka obejmujący dzielnicę staromiejską miasta Bystrzyca Kłodzka i tereny położone między: zabudową mieszkaniową przy ul. Lotników, ul. Odrowąża, ul. 1 Maja, ul. Kłodzką, terenami kolejowymi, rzeką Nysą Kłodzką, granicami własności Mondi Packaging BZWP, zabudową mieszkaniowa przy ul. C.K.Norwida, rzeką Bystrzycą Kłodzką, ul. Krakowską, ul. Kasztanową, granicami własności Fabryki Mebli, pl. T. Kościuszki, ul. Wojska Polskiego, ul. J. Słowackiego, zabudową mieszkaniową przy ulicach: H. Sienkiewicza, A. Mickiewicza, K. Świerczewskiego, zatwierdzonym uchwałą nr LXII/540/10 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia  29 października 2010 r.  działka  nr 4/9 położona jest na terenie oznaczonym symbolem D50U, dla którego ustala się przeznaczenie podstawowe – zabudowa usługowa; działka nr 4/5 położona jest na obszarze oznaczonym symbolem D028 KD-X: ciąg pieszo – jezdny.

 

Nieruchomość jest wolna od obciążeń i ograniczeń na rzecz osób trzecich i nie jest przedmiotem zobowiązań.

 

Warunki przetargu:

 

 1. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 125 433,00  zł (słownie: sto dwadzieścia pięć tysięcy czterysta trzydzieści trzy złote). Do wylicytowanej ceny sprzedaży doliczona zostanie kwota podatku od towarów  i usług, wg stawki obowiązującej na dzień zawarcia umowy sprzedaży. Na dzień ogłoszenia przetargu sprzedaż objęta jest 23% stawka podatku.
 2. Minimalne postąpienie przetargowe wynosi 1 260,00 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście sześćdziesiąt złotych).
 3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości   6 300,00 zł (słownie: sześć tysięcy trzysta złotych)  na konto Starostwa Powiatowego   w Kłodzku –   Getin Noble Bank S.A. nr  50 1560 0013 2005 4225 7000 0005 w terminie do dnia  01.09.2021 r.   W tytule przelewu należy podać: „wadium, I przetarg, Bystrzyca Kłodzka, okolice ul. Floriańskiej” oraz nazwę podmiotu, który będzie nieruchomość nabywał. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazany rachunek bankowy.
 4. Przetarg odbędzie się 07.09.2021 r.   o godz. 10.00  w budynku Starostwa Powiatowego w Kłodzku, ul. Okrzei 1, Biuro Rady, pokój nr 302.
 5. Warunkiem udziału w przetargu jest:
 1. przedstawienie Komisji przetargowej dowodu wpłacenia wadium,
 2. osobiste stawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa z notarialnym poświadczeniem podpisu,
 3. w przypadku udziału w przetargu osób pozostających w związku małżeńskim, które obowiązuje ustawowa wspólność majątkowa konieczne jest stawiennictwo obojga małżonków lub w przypadku udziału jednego z nich  konieczne jest przedłożenie  pisemnej zgody współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu; w przypadku rozdzielności majątkowej - przedstawienie dokumentu ustanawiającego rozdzielność,
 4.        w przypadku przedsiębiorców, przedłożenie aktualnego wypisu z właściwego dla danego podmiotu rejestru oraz dokumentów upoważniających do działania w ich imieniu.
 1. Jeżeli osoba, która wystąpi o nabycie nieruchomości jest cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, zobowiązana jest przedłożyć w dniu przetargu komisji przetargowej zezwolenie, o którym mowa w art. 1 ust 1 w/w ustawy lub promesę uzyskania takiego zezwolenia, chyba że ustawa stanowi inaczej.  
 2. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra, zalicza się na poczet ceny nabycia.
 3. Sprzedaż nieruchomości odbywa się na podstawie danych ewidencyjnych. Nabywca na własny koszt ustala granice nieruchomości. Powiat nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne różnice pomiędzy danymi ewidencyjnymi, a ustaleniami dokonanymi w oparciu o wykonane prace geodezyjne.
 4. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, Zarząd Powiatu Kłodzkiego może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

10.       Osobom, które nie wygrały przetargu, wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

11.       Nabywca nieruchomości ponosi koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy sprzedaży.

12.       Zarząd Powiatu Kłodzkiego zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z uzasadnionych przyczyn.

13.       Dodatkowych informacji dotyczących przetargu udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, ul. Okrzei 1, pokój nr 217, tel. 74/865-75-76.

14.       Ogłoszenie o przetargu wywieszone zostało na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Kłodzku przy ul. S. Okrzei 1, opublikowane na stronie internetowej Powiatu Kłodzkiego www.powiat.klodzko.pl (zakładka: Starostwo), Biuletynie Informacji Publicznej  www.bip.powiat.klodzko.pl (zakładka: przetargi na nieruchomości), na portalu internetowym www.doba.pl

15.       Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych uczestników przetargu na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  o ochronie danych) (Dz.U. UE. L 119 z 4.5.2016) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2020, poz.65 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.  w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2014, poz. 1490). Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Starostwo Powiatowe   w Kłodzku można uzyskać na stronie:

www.bip.powiat.klodzko.pl/841/226/klauzula-informacyjna-dot-przetwarzania-danych-osobowych.html

DOCXklauzula-informacyjna-dla-klientow-starostwa-powiatowego-w-klodzku.docx (16,25KB)
 

 

 

GN.6840.2.1.2019.GN6

           Sporządziła: Ilona Siudak