Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarzad Powiatu Kłodzkiego ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę części nieruchomości zabudowanej położonej w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Sienkiewicza 6

ZARZĄD POWIATU KŁODZKIEGO

ogłasza

III PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

 

na oddanie w dzierżawę na czas nieoznaczony części nieruchomości zabudowanej  o powierzchni użytkowej 1508,95 m²,  położonej w Bystrzycy Kłodzkiej przy  ul. Sienkiewicza 6 wraz z działką oznaczoną geodezyjnym nr 378, (AM-4), obręb Centrum, wpisaną do księgi wieczystej SW1K/00063000/8 z przeznaczeniem na działalność usługową zgodną z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 

 1. Opis nieruchomości:

 

Budynek użytkowy, 4-kondygnacyjny, wolnostojący, niepodpiwniczony, połączony łącznikiem z sąsiednim budynkiem przy ul. Sienkiewicza 6a. Kubatura budynku – 6127 m³, powierzchnia zabudowy – 603 m². Budynek zbudowany został w 1970 roku. Wzniesiony w technologii tradycyjnej, ściany murowane i betonowe, stropy żelbetowe, stropodach  z betonowych płyt korytkowych, pokryty papa na lepiku. Budynek wyposażony w instalację elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną, system ogrzewania – zdalaczynne (kotłownia w budynku Sienkiewicza 6a).

Część nieruchomości obciążona jest umową dzierżawy zawartą na czas oznaczony, tj. do dnia   31.08.2021 r.  (są to 3 garaże położone w szeregu garaży murowanych).  Dostęp do garaży zapewniony zostaje przez nieruchomość oznaczoną jako działka nr 378, AM-4, obręb Centrum.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Bystrzyca Kłodzka zatwierdzonym Uchwałą nr LXII/540/10 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej  z dnia 29.10.2010 r. przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem A31UA – przeznaczenie podstawowe: usługi administracji samorządowej; przeznaczenie uzupełniające: inne usługi administracji, usługi finansowe, obsługa firm, działalność o charakterze biurowym itp., usługi gastronomii.  

 

Pierwszy przetarg zaplanowany na dzień 21.04.2021 r. zakończył się wynikiem negatywnym.

Drugi przetarg zaplanowany na dzień 29.06.2021 r. zakończył się wynikiem negatywnym.

 

 1. Cel umowy/sposób zagospodarowania:

 

      Przeznaczenie nieruchomości na prowadzenie nieuciążliwej działalności usługowej.

 

Nieruchomość zostanie udostępniona osobie wyłonionej w drodze przetargu jako dzierżawcy najpóźniej  w terminie do 30 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

 

 1. Okres obowiązywania umowy:

 

       Czas nieoznaczony.

 

 1. Termin oraz sposób wnoszenia opłaty z tytułu dzierżawy:

 

Do 10-go dnia każdego miesiąca z góry, na rachunek wskazany w umowie dzierżawy. Opłata  z tytułu dzierżawy będzie podlegać corocznej aktualizacji o stopień inflacji za rok poprzedni.

 

 

Cena wywoławcza miesięcznego czynszu dzierżawnego wynosi 4 000 zł (słownie: cztery tysiące złotych). Do czynszu ustalonego w wyniku przetargu doliczony zostanie należny podatek od towarów i usług (VAT 23%).

 

Postąpienie  przetargowe wynosi nie mniej niż 40,00 zł  (słownie: czterdzieści złotych).

 

Przetarg odbędzie się  w dniu  23.09.2021 r.  o godz. 10.00 w budynku Starostwa Powiatowego  w Kłodzku, ul. Okrzei 1, Biuro Rady, pokój nr 302.

 

 1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:   wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości 4 000 zł (słownie: cztery tysiące  złotych)  na konto Starostwa Powiatowego w Kłodzku –   Getin Noble Bank S.A. nr  50 1560 0013 2005 4225 7000 0005 w terminie do dnia 17.09.2021 r.        W tytule przelewu należy podać: „wadium dzierżawa Sienkiewicza 6” oraz nazwę podmiotu, który będzie nieruchomość dzierżawił.  Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazany rachunek bankowy.

 

 1. Warunkiem udziału w przetargu jest:

-  przedstawienie Komisji przetargowej dowodu wpłacenia wadium,

- osobiste stawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa z notarialnym poświadczeniem podpisu,

-  w przypadku przedsiębiorców, przedłożenie aktualnego wypisu z właściwego dla danego podmiotu rejestru oraz dokumentów upoważniających do działania w ich imieniu.

 1. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
 2. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra, zalicza się na poczet przyszłych należności z tytułu czynszu dzierżawnego. Jeżeli osoba ustalona jako dzierżawca nieruchomości będzie uchylała się od zawarcia umowy w terminie 30 dni od rozstrzygnięcia przetargu, wadium przepada na rzecz Powiatu Kłodzkiego.
 3. Osobom, które nie wygrały przetargu, wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
 4. Zarząd Powiatu  Kłodzkiego zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu  z uzasadnionych przyczyn.
 5. Dodatkowych informacji dotyczących przetargu udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, ul. Okrzei 1, pokój nr 217, tel. 74/865-75-76.
 6.  Ogłoszenie o przetargu wywieszone zostało na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Kłodzku  przy ul. Okrzei 1, opublikowane na  stronie internetowej Powiatu Kłodzkiego www.powiat.klodzko.pl  (zakładka: Starostwo), Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat.klodzko.pl (zakładka: przetargi na nieruchomości), na portalu internetowym www.doba.pl
 7. Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych uczestników przetargu na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  o ochronie danych) (Dz.U. UE. L 119 z 4.5.2016) oraz w zakresie wynikającym z ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2020, poz.65 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.  w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2014, poz. 1490). Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Starostwo Powiatowe   w Kłodzku można uzyskać na stronie:

 www.bip.powiat.klodzko.pl/841/226/klauzula-informacyjna-dot-przetwarzania-danych-osobowych.html

 

DOCXklauzula-informacyjna-dla-klientow-starostwa-powiatowego-w-klodzku.docx (16,25KB)
 

 

GN.6845.2.1.2020.GN6

Sporządziła: Ilona Siudak