Logo facebook
03 marca 2024
Kingi, Maryna, Tycjana
6 °C
scroll
Narciarstwo zjazdowe na ziemi kłodzkiej

Starosta Kłodzki obraduje w Warszawie

Maciej Awiżeń – Starosta Kłodzki bierze udział w obradach

Zespołu ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej w Ministerstwie Zdrowia w Warszawie.

Zespół ten działa w ramach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Starosta, w trakcie obrad zespołu opiniuje wraz innymi kilkudziesięcioma obradującymi, proponowane przez stronę rządową projekty ustaw - jako jeden z głosów strony samorządowej.

Obrady  komisji mają bardzo bogaty program i potrwają wiele godzin a do najważniejszych omawianych tematów należą:

- Postulat wprowadzenia w życie regulacji ustanawiających koronerów,

- Funkcjonowanie POZ w okresie stanu epidemii,

- Postulat umożliwienia na drodze zmian legislacyjnych łączenia środków z NFZ ze środkami samorządowymi w ramach finansowania szczepień przeciwko grypie,

- Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia polityki publicznej pt. „Zdrowa przyszłość. Ramy strategiczne rozwoju systemu ochrony zdrowia na lata 2021-2027, z perspektywą do 2030 r,

- Projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw,

- Projekt ustawy o zmiany ustawy o pomocy społecznej,

- Projekt ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich,

- Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

- Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej w 2022 r.,

- Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy, ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy – Prawo o prokuraturze,

- Projekt ustawy o ekonomii społecznej,

- Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie przyjęcia dokumentu Strategia Demograficzna 2040,

- Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie przyjęcia dokumentu „Polityka migracyjna Polski – kierunki działań 2021-2022”.

Skład komisji: http://www.kwrist.mswia.gov.pl/kw/zespoly/zespol-do-spraw-ochron/sklad/9033,Zdrowie.html

210810-Zspol_ds.Zdrowia i Polityki_Spolecznej.jpeg

Opublikował(a): Bartosz Wojciechowski Data publikacji: 10-08-2021 14:38
Modyfikował(a): Bartosz Wojciechowski Data modyfikacji: 10-08-2021 14:46
scroll

NA SKRÓTY

Prev