Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie o posiedzeniu w dniu 26 maja 2021 roku

 

 

Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych                                            Kłodzko, 20 maja 2021 roku

ORG.BR.0012.28.2021.BR2

 

Radni,

Członkowie Komisji

Zdrowia i Spraw Społecznych

 

     Informuję, iż zwołuję w dniu 26 maja 2021 roku, o godz. 10.00 posiedzenie Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu Kłodzkiego. Na podstawie art. 15zzx ust. 2 i 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020.1842. ze zm.), zarządzam obradowanie w zdalnym trybie.

Porządek posiedzenia:

 1. Ustalenie porządku obrad komisji.
 2. Zaopiniowanie Raportu o stanie Powiatu Kłodzkiego za 2020 rok, stanowiącego załącznik do projektu uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Kłodzkiego wotum zaufania.
 3. Opinia na temat sprawozdania zarządu z realizacji budżetu Powiatu Kłodzkiego za   rok 2020.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały przewidzianego w porządku VI sesji Rady Powiatu Kłodzkiego w sprawie zwiększenia wysokości środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego na terenie Powiatu Kłodzkiego.
 5. Sprawy różne:
  1. ustalenie daty i tematów kolejnego posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych,
  2. przyjęcie protokołu nr 4/21 z posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych w dniu 21 kwietnia 2021 roku.

Materiały dotyczące punktu 2 i 3 zostały zamieszczone w ramach VI sesji Rady Powiatu Kłodzkiego w dniu 20.05.2021 roku oraz na repozytorium plików.

 

Niniejsze zawiadomienie jest jednocześnie wnioskiem o udzielenie zwolnienia od pracy zawodowej na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. 2020 r. poz. 920).

 

                                                                Z poważaniem

                                                                           Przewodnicząca Komisji

                                                                           Renata Wolan- Niemczyk

Sprawę prowadzi:

Diana Zając

Biuro Rady Powiatu

Tel. 74 8 657 531

e-mail: