Logo facebook

ostrzeżenia pogodowe

Nazwa biura prognoz hydrologicznych: Biuro Prognoz Hydrologicznych we Wrocławiu, Wydział Prognoz i
Opracowań Hydrologicznych we Wrocławiu

Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 25
Zjawisko: gwałtowne wzrosty stanów wody
Stopień: 1
Ważność: od godz. 15:00 dnia 20.05.2022 do godz. 07:00 dnia 21.05.2022


20 maja 2022
Bazylego, Bernardyna, Krystyny
25 °C
scroll
Pełnik Europejski

Obowiązkowe oświadczenie dla stowarzyszeń KRS

W związku z przepisami ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U.2019.1115 t.j.) organizacje posiadające osobowość prawną są zobowiązane do wypełniania obowiązków wynikających z zapisów ww. ustawy.

W związku z powyższym na mocy art. 130 ust.  Pkt. 3 w związku z art.2 ust.1 pkt. 21, 22 ustawy
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz art. 25 a ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U.2017.210 t.j. ze zm.) podmioty zobowiązane powinny raz w roku złożyć oświadczenie do organu nadzoru – Starosty Kłodzkiego, czy Organizacja przyjmuje płatności w gotówce
o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro
, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane. Informacje w formie pisemnego oświadczenia podpisanego przez osobę(y) umocowaną(e) do działania w sprawach majątkowych zgodnie z zapisami statutu i wpisem w KRS, należy przesłać do Starostwa Kłodzkiego, Wydziału Rozwoju, Promocji i Kultury, ul. Okrzei 1, 57-300 Kłodzko w terminie do 31 lipca każdego roku za rok poprzedni.

Nienadesłanie oświadczenia jest podstawą do przeprowadzenia kontroli organizacji w powyższym zakresie.

Wzór oświadczenia: DOCXOświadczenie.docx

Opublikował(a): Łada Ponikowska Data publikacji: 16-03-2020 09:31
Modyfikował(a): Łada Ponikowska Data modyfikacji: 16-03-2020 09:34
scroll

NA SKRÓTY

Prev