Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja Zarządu Powiatu Kłodzkiego o wyniku przetargu -Kłodzko, ul. Szpitalna

GN.6840.2.3.2021.GN6                                                                        Kłodzko, dnia 16.09.2021r.

 

INFORMACJA ZARZĄDU POWIATU KŁODZKIEGO

O WYNIKU  PRZETARGU

 

 1.   Data przetargu:  08 września 2021  r.

 

 1. Miejsce przetargu: Starostwo Powiatowe w Kłodzku, ul. Okrzei 1, Biuro Rady, pokój nr 302

 

 1. Rodzaj przetargu: I przetarg ustny nieograniczony

 

 1. Dane nieruchomości: nieruchomość zabudowana ruinami budynków i budowli: agregatu, stacji pomp, oczyszczalni, zbiornika p/powodziowego (zużyte funkcjonalnie i technicznie w 100%), położona w Kłodzku w rejonie ul. Szpitalnej, ozn. geodezyjnie jako dz. nr 14, AM-2, obręb Jurandów o powierzchni 2,4812 ha, wpisana do  księgi wieczystej SW1K/00032137/1.

 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania obszaru położonego między ul. Piłsudzkiego, Rzeką Nysą Kłodzką, ul. Podgrodzie i ul. Warty w Kłodzku uchwalonym uchwałą nr LIII/434/2006 r. Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 29.06.2006 r.  działka nr 14 wchodzi  w skład obszaru oznaczonego symbolem: ● A 11 WS – przeznaczenie podstawowe: wody powierzchniowe stojące; ● A 9 ZN – przeznaczenie podstawowe: zieleń niska;  ● A 8 ZN - przeznaczenie podstawowe: zieleń niska; ● A 10 K – przeznaczenie podstawowe: oczyszczalnia ścieków bytowych; ● A 7 W – przeznaczenie podstawowe: teren ochrony pośredniej ujęć wód podziemnych; ● A 6 ZW – przeznaczenie podstawowe: zieleń wysoka;

● A 5 ZN (R) – przeznaczenie podstawowe: zieleń niska; przeznaczenie uzupełniające: uprawy rolnicze.

Nieruchomość obciążona jest ograniczonym prawem rzeczowym – prawem do nieodpłatnego użytkowania zabudowanej działki nr 14 na rzecz samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pn. „Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku, wygasającym najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego przenoszącego prawo własności nieruchomości.

 

Nieruchomość nie jest przedmiotem innych niż ww. obciążeń i  zobowiązań.

 

 1. Cena wywoławcza:  275 324,00  zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy trzysta dwadzieścia cztery złote )

 

 1. Liczba osób dopuszczonych do uczestniczenia w I przetargu:  1

 

 1. Liczba osób niedopuszczonych do I przetargu: 0

 

 1. Cena uzyskana w wyniku przetargu: 278 100 zł

 

 1. Nabywca nieruchomości:  Estera i Robert Romanowscy

 

Niniejsza informacja zostaje na okres 7 dni wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kłodzku przy ul. Okrzei 1 oraz opublikowana na stronie  www.bip.powiat.klodzko.pl.