Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja Zarządu Powiatu Kłodzkiego o wyniku przetargu-Bystrzyca Kłodzka obręb Niedźwiedna

GN.6840.2.1.2019.GN6

Kłodzko, 16.09.2021r.

INFORMACJA ZARZĄDU POWIATU KŁODZKIEGO

O WYNIKU  PRZETARGU

 

 1. Data przetargu:  07 września 2021  r.
 2. Miejsce przetargu: Starostwo Powiatowe w Kłodzku, ul. Okrzei 1, Biuro Rady, pokój nr 302
 3. Rodzaj przetargu: I przetarg ustny nieograniczony
 4. Dane nieruchomości: nieruchomość niezabudowana położona w Bystrzycy Kłodzkiej         w okolicy ul. Floriańskiej, oznaczona geodezyjnie jako dz. nr 4/5 (AM-1), obręb 0004 Niedźwiedna o powierzchni 0,0347 ha oraz dz. nr 4/9 (AM-1), obręb 0004 Niedźwiedna    o powierzchni  0,2608 ha, wpisana do  księgi wieczystej SW1K/00062119/8.

 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu dla części miasta Bystrzyca Kłodzka obejmujący dzielnicę staromiejską miasta Bystrzyca Kłodzka                i tereny położone między: zabudową mieszkaniową przy ul. Lotników, ul. Odrowąża, ul.         1 Maja, ul. Kłodzką, terenami kolejowymi, rzeką Nysą Kłodzką, granicami własności Mondi Packaging BZWP, zabudową mieszkaniowa przy ul. C.K.Norwida, rzeką Bystrzycą Kłodzką, ul. Krakowską, ul. Kasztanową, granicami własności Fabryki Mebli, pl. T. Kościuszki, ul. Wojska Polskiego, ul. J. Słowackiego, zabudową mieszkaniową przy ulicach: H. Sienkiewicza, A. Mickiewicza, K. Świerczewskiego, zatwierdzonym uchwałą nr LXII/540/10 Rady Miejskiej        w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 29 października 2010 r.  działka  nr 4/9 położona jest na terenie oznaczonym symbolem D50U, dla którego ustala się przeznaczenie podstawowe – zabudowa usługowa; działka nr 4/5 położona jest na obszarze oznaczonym symbolem D028 KD-X: ciąg pieszo – jezdny.

 

Nieruchomość jest wolna od obciążeń i ograniczeń na rzecz osób trzecich i nie jest przedmiotem zobowiązań.

 

 1. Cena wywoławcza:  125 433,00  zł netto (słownie: sto dwadzieścia pięć tysięcy czterysta trzydzieści trzy złote netto)
 2. Liczba osób dopuszczonych do uczestniczenia w I przetargu: 0
 3. Liczba osób niedopuszczonych do uczestnictwa w I przetargu:  0
 4. Nabywca nieruchomości:  I przetarg zakończył się wynikiem negatywnym wobec braku oferentów.

 

Niniejsza informacja zostaje na okres 7 dni wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kłodzku przy ul. Okrzei 1 oraz opublikowana na stronie  www.bip.powiat.klodzko.pl.