Logo facebook
30 maja 2024
Ferdynanda, Gryzeldy, Zyndrama
22 °C
scroll
Przylaszczka pospolita

Konkurs na nową nazwę dla PKS w Kłodzku S.A. - w restrukturyzacji - Przedłużony

PRZEDŁUŻAMY TERMIN KONKURSU


Szanowni Państwo,


konkurs na nową nazwę dla PKS w Kłodzku S.A., nie został rozstrzygnięty. Postanowiliśmy więc przedłużyć czas przesyłania Państwa zgłoszeń do 31 stycznia 2022 roku. Prosimy bardzo, aby proponowana nazwa, nawiązywała do Powiatu Kłodzkiego lub jego atrakcji. Chcielibyśmy też, aby nowa nazwa promowała nasz powiat, a dla osób w głębi kraju, przywoływała skojarzenia z naszym terenem. Zapraszamy.

 

PKS-Plakat-Przedłużenie_konkursu.jpeg

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

PKS-Plakat.jpeg

 

REGULAMIN KONKURSU NA NOWĄ NAZWĘ DLA PKS W KŁODZKU S.A. – W RESTRUKTURYZACJI:

Regulamin konkursu na nową nazwę spółki „Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kłodzku S. A. – w restrukturyzacji” z siedzibą ul. Dusznicka 1, 57-300 Kłodzko, NIP 883-000-07-20, nr KRS 0000074657, nazywanej dalej w treści regulaminu w skrócie: PKS w Kłodzku S. A.

§1

Przepisy ogólne

Ogłoszenie o konkursie zostanie zamieszczone na stronie internetowej http://www.powiat.klodzko.pl oraz na portalu społecznościowym Facebook na fanpage'u starostwa pod adresem https://www.facebook.com/Starostwo-Powiatowe-w-Kłodzku-Powiat-Kłodzki-1144335508955757/  w terminie określonym  w §6 ust. 1, lit. a) regulaminu.

1.            Organizatorem konkursu na nazwę PKS w Kłodzku S. A. – w restrukturyzacji zwanego dalej „konkursem”, jest Starosta Kłodzki z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Kłodzku, ul. Okrzei 1, 57-300 Kłodzko , zwanego dalej „Organizatorem” na podstawie decyzji Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia 16.10.2020 roku w sprawie przeprowadzenia konkursu na nową nazwę (firmy) dla PKS w Kłodzku S.A. - w restrukturyzacji

2.            Partnerem konkursu jest PKS w Kłodzku S. A.- w restrukturyzacji

3.            Celem Konkursu jest wyłonienie nowej nazwy firmy dla PKS w Kłodzku S. A. – w restrukturyzacji

4.            Nazwa powinna spełniać łącznie następujące kryteria:

a)     nawiązywać do charakteru prowadzonej przez spółkę działalności gospodarczej o charakterze publicznego zbiorowego,

b)           eksponować atuty związane z położeniem geograficznym powiatu kłodzkiego,

c)            być interesująca i nigdy wcześniej nie stosowana,

d)           nie być zbyt długa.

§2

Warunki uczestnictwa w konkursie

1.            Konkurs ma charakter otwarty. Uczestnikiem konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Udział w konkursie osób małoletnich jest dopuszczalny, lecz wymaga pisemnej zgody rodzica lub opiekuna oraz reprezentacji z ich strony.

 

2.            Uczestnik konkursu przesyła na adres e-mail: swoją propozycję nazwy firmy dla spółki PKS w Kłodzku S. A. - restrukturyzacji,

3.            Uczestnik może zgłosić więcej niż jedną propozycję nazwy.

4.            W przypadku osób małoletnich, w ich imieniu zgłoszenie przesyła rodzic bądź opiekun prawny.

5.            W przypadku wpłynięcia takiej samej propozycji nazwy od więcej niż jednej osoby, decyduje kolejność wpływu na e-maila Organizatora.

6.            W przypadku odrzucenia propozycji nazwy (firmy), osoba, która ją zgłosiła zostanie o tym poinformowana niezwłocznie drogą e-mailową.

7.            Naruszenie regulaminu jest podstawą do wykluczenia z konkursu oraz do utraty prawa do otrzymania nagrody.

8.           Zgłoszenia, które wpłyną do Organizatora po terminie nie będą rozpatrywane.

 

§4

Komisja Konkursowa

1.            Organizator powoła Komisję konkursową, która dokona oceny i wyboru najlepszej nazwy spośród nadesłanych w toku konkursu.  

2.            Skład komisji konkursowej :

a)            2 przedstawicieli Starosty Kłodzkiego, z których jeden pełni funkcję Przewodniczącego komisji

b)           2 przedstawicieli spółki PKS w Kłodzku S.A. – w restrukturyzacji

3.            Decyzje Komisji zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

4.            Decyzja komisji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

5.            Rozstrzygnięcie Konkursu następuje na niejawnym posiedzeniu, z którego sporządza się protokół, który podpisują wszyscy członkowie Komisji konkursowej. 

6.            Komisja konkursowa może odstąpić od rozstrzygnięcia Konkursu w przypadku, gdy żadna ze zgłoszonych propozycji nazwy firmy spółki nie będzie spełniać kryteriów ogłoszonych w §1 ust. 4 lit. a) -d), albo z powodu innych ważnych przyczyn.

7.            Wyniki konkursu zostaną podane do wiadomości publicznej na stronie internetowej www.powiat.klodzko.pl . Zwycięzca konkursu o terminie i miejscu wręczenia nagrody zostanie powiadomiony odrębnie.

§5

Nagroda

1.            Dla zwycięzcy konkursu przyznaje się nagrodę rzeczową

2.            Zwycięzca konkursu ma prawo wspólnie ze Starostą Kłodzkim uroczyście ogłosić nową nazwę (firmy) dla PKS w Kłodzku S.A. – w restrukturyzacji

3.            Informacja o autorze nazwy obejmująca jego imię i nazwisko zostanie opublikowana w lokalnych mediach, chyba że osoba ta nie wyrazi na to zgody (w formie pisemnej).

§6

Termin przeprowadzenia konkursu

1.            Konkurs zostanie przeprowadzony w następujących etapach i terminach:

a)            ogłoszenie konkursu w dniu 20.09.2021r.

b)           od dnia 20.09.2021r. do dnia 22.11.2020r. – okres składania propozycji nowej nazwy (firmy) spółki,

c)            od dnia 23.11.2021r. – ocena i rozstrzygnięcie nadesłanych propozycji przez Komisję konkursową,

d)           06.12.2021r. - data ogłoszenia wyniku konkursu.

2.            Powyższe terminy mogą ulec zmianie. O ewentualnych zmianach Organizator poinformuje na swojej stronie internetowej www.powiat.klodzko.pl 

§7

Autorskie prawa majątkowe do nazwy (firmy)

Po ogłoszeniu wyniku, zwycięzca konkursu będzie zobowiązany w terminie nie dłuższym niż 30 dni przenieść na spółkę PKS w Kłodzku S.A. - restrukturyzacji nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe do nazwy (firmy) spółki na wszystkich polach eksploatacji w formie pisemnej umowy. Wszystkie czynności mające na celu zawarcie tej umowy przygotuje spółka PKS w Kłodzku S.A. oraz wyznaczy termin podpisania umowy.  

§8

Postanowienia końcowe

1. Niniejszy regulamin opublikowany jest na stronie internetowej : https://powiat.klodzko.pl/2675/konkurs-na-nowa-nazwe-dla-pks-w-klodzku-sa-w-restrukturyzacj.html

2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

3. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją wszystkich przepisów niniejszego regulaminu.

4. Osoba do Kontaktu ze strony Organizatora: Bartosz Wojciechowski – Rzecznik Prasowy Starostwa Powiatowego w Kłodzku, tel. 531 261 277.

 

 

 

 

Opublikował(a): Bartosz Wojciechowski Data publikacji: 20-09-2021 12:53
Modyfikował(a): Bartosz Wojciechowski Data modyfikacji: 16-12-2021 08:38
scroll

NA SKRÓTY

Prev