Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Protokół sesji - VIII sesja Rady Powiatu Kłodzkiego w dniu 31 sierpnia 2021 roku

Protokół nr VIII/21

z VIII sesji Rady Powiatu Kłodzkiego

w dniu 31 sierpnia 2021 roku

Informacje ogólne:

Obrady rozpoczęto 31-08-2021 o godz. 10:00, a zakończono o godz. 12:17 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 22 członków:

 1. Marek Mazurkiewicz
 2. Mariusz Borcz
 3. Robert Duma
 4. Jacek Hecht
 5. Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk
 6. Sławomir Karwowski
 7. Józef Kołt
 8. Grzegorz Kuzak
 9. Adam Łącki
 10. Zbigniew Łopusiewicz
 11. Agnieszka Mandryk - Kryniecka
 12. Piotr Marchewka
 13. Ryszard Niebieszczański
 14. Anita Piszko
 15. Jarosław Przybył
 16. Ewelina Ptak
 17. Krystyna Śliwińska
 18. Joanna Walaszczyk
 19. Tadeusz Zieliński
 20. Maciej Awiżeń
 21. Tomasz Nowicki
 22. Jolanta Walkiewicz

1. Otwarcie sesji. (10:00:00)

Nastąpiła zmiana quorum (10:01:00)

Liczba radnych obecnych na sali obrad: 23

Do sesji dołączyli radni:

 1. Paweł Szafran

Przewodniczący Rady Powiatu Kłodzkiego p. Zbigniew Łopusiewicz otworzył obrady VIII sesji, powitał osoby uczestniczące w sesji - radnych oraz zaproszonych gości. Odczytał listę obecności.

Oznajmił, że w sesji uczestniczy 23 radnych i stwierdził prawomocność obrad.

Lista obecności radnych stanowi załącznik do protokołu - załącznik nr 1.

Lista gości uczestniczących w sesji stanowi załącznik do protokołu - załącznik nr 2.

2. Ślubowanie radnej. (10:03:00)

Przewodniczący Rady Powiatu Kłodzkiego p. Zbigniew Łopusiewicz poinformował, że zgodnie z ordynacją wyborczą Komisarz Wyborczy powołał p. Jolantę Walkiewicz do objęcia mandatu, w związku z rezygnacją z tej funkcji p. Renaty Wolan – Niemczyk.

Przewodniczący Rady zgodnie z art. 23a ustawy o samorządzie powiatowym, przed przystąpieniem do wykonywania mandatu poprosił radną o złożenie ślubowania.  

Radna p. Jolanta Walkiewicz wypowiedziała rotę ślubowania.

3. Ustalenie porządku obrad. (10:04:00)

Porządek obrad VIII sesji:

1. Otwarcie sesji.

2. Ślubowanie radnej.

3. Ustalenie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z VII sesji Rady Powiatu Kłodzkiego w dniu 30 czerwca 2021 roku.

5. Informacja na temat przygotowania placówek oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego 2021/2022.

6. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach:

a) zmiany w składzie osobowym Komisji Edukacji Rady Powiatu Kłodzkiego (druk nr VIII/1),

b) zmiany w składzie osobowym Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu Kłodzkiego (druk nr VIII/2),

c) zmiany budżetu Powiatu Kłodzkiego na 2021 rok (druk nr VIII/3),

d) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłodzkiego (druk nr VIII/4),

e) zmiany uchwały nr IX/76/2020 Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 25 listopada 2020 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy oraz harmonogramu pracy w porze nocnej aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu kłodzkiego na rok 2021 (druk nr VIII/5),

f) określenia zadań i podziału środków finansowanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób

Niepełnosprawnych na 2021 rok (druk nr VIII/6),

g) pozbawienia dróg położonych na terenie powiatu kłodzkiego kategorii drogi powiatowej (druk nr VIII/7),

h) pozbawienia dróg położonych na terenie powiatu kłodzkiego kategorii drogi powiatowej (druk nr VIII/8),

I) rozpatrzenia skargi z dnia 8 czerwca 2021 roku na Dyrektora Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych nr 1 i 2 w Domaszkowie (druk nr VIII/9),

j) rozpatrzenia skargi z dnia 19 kwietnia 2021 roku na Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku (druk nr VIII/10),

k) rozpatrzenia skargi z dnia 19 kwietnia 2021 roku na Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku (druk nr Vlll/11),

I) rozpatrzenia skargi z dnia 3 czerwca 2021 na Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku (druk nr VIII/12},

m) rozpatrzenia petycji z dnia 21 czerwca 2021 roku dotyczącej podjęcia niezbędnych, dostępnych Radzie

Powiatu Kłodzkiego działań, zmierzających do przywrócenia zlikwidowanych połączeń kursowych na linii Jugów - Miasto Nowa Ruda przez PKS w Kłodzku S.A. (druk nr VIII/13).

7. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Kłodzkiego w okresie między sesjami, w tym informacja Starosty Kłodzkiego z wyjazdów i spotkań, a także informacja o realizacji uchwał Rady Powiatu Kłodzkiego oraz uchwał Zarządu Powiatu Kłodzkiego podjętych w 1 półroczu 2021 roku.

8. Interpelacje i pytania radnych.

9. Wnioski i oświadczenia radnych.

10. Sprawy różne.

11. Zamknięcie obrad VIII sesji Rady Powiatu Kłodzkiego.

4. Przyjęcie protokołu z VII sesji Rady Powiatu Kłodzkiego w dniu 30 czerwca 2021 roku. (10:06:00)

Nie było uwag do protokołu.

Przyjęcie protokołu z VII sesji Rady Powiatu Kłodzkiego w dniu 30 czerwca 2021 roku. (10:08)

Wyniki imienne:

ZA(19):

Grzegorz Kuzak, Ewelina Ptak, Mariusz Borcz, Sławomir Karwowski, Tomasz Nowicki, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Jacek Hecht, Tadeusz Zieliński, Adam Łącki, Ryszard Niebieszczański, Paweł Szafran, Anita Piszko, Piotr Marchewka, Marek Mazurkiewicz, Maciej Awiżeń, Joanna Walaszczyk, Robert Duma, Jarosław Przybył, Józef Kołt

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(8):

Waldemar Bicz, Michał Cisakowski, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Małgorzata Kanecka, Zbigniew Łopusiewicz, Krystyna Śliwińska, Borysław Zatoka, Jolanta Walkiewicz

Przewodniczący Rady przedstawił wynik głosowania informując, iż 19 radnych głosowało za, 8 radnych nie brało udziału w głosowaniu. Stwierdził, że protokół z VII sesji został przyjęty.

Nastąpiła zmiana kworum (10:10)

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 24

Do sesji dołączyli radni:

1. Borysław Zatoka

5. Informacja na temat przygotowania placówek oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego 2021/2022. (10:10:00)

Głos w dyskusji zabrali: Radny, p. Józef Kołt, Starosta Kłodzki, p. Maciej Awiżeń, Radna, p. Joanna Walaszczyk, Wicestarosta, p. Małgorzata Jędrzejewska – Skrzypczyk.

Przewodniczący Rady zarządził 10 minut przerwy technicznej.

Po przerwie.

6. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach: (10:23:00)

a. zmiany w składzie osobowym Komisji Edukacji Rady Powiatu Kłodzkiego (druk nr VIII/1), (10:23:00)

Przewodniczący Rady poinformował, że zgodnie z §22 ust. 4 pkt. 2 Statutu Powiatu Kłodzkiego projekty uchwał dotyczące składu komisji Rady nie wymagają opinii Zarządu Powiatu.

Brak głosów w dyskusji.

Przewodniczący Rady z powodów technicznych, na podstawie §25 pkt 2 Statutu Rady Powiatu Kłodzkiego zarządził głosowanie imienne nad zaplanowanymi w porządku obrad projektami uchwał, pytając kolejno każdego radnego imiennie, czy jest „za”, „przeciw’, „wstrzymuje się”.

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Edukacji Rady Powiatu Kłodzkiego (druk nr VIII/1).

 

Maciej Awiżeń

Za

Mariusz Borcz

Za

Robert Duma

Za

Jacek Hecht

Za

Małgorzata Jędrzejewska-Skrzypczyk

Za

Sławomir Karwowski

Za

Józef Kołt

Wstrzymujący

Grzegorz Kuzak

Za

Adam Łącki

Za

Zbigniew Łopusiewicz

Za

Agnieszka Mandryk-Kryniecka

Za

Piotr Marchewka

Za

Marek Mazurkiewicz

Za

Ryszard Niebieszczański

Za

Tomasz Nowicki

Za

Anita Piszko

Za

Jarosław Przybył

Za

Ewelina Ptak

Za

Paweł Szafran

Za

Krystyna Śliwińska

Wstrzymujący

Joanna Walaszczyk

Wstrzymujący

Jolanta Walkiewicz

Za

Borysław Zatoka

Za

Tadeusz Zieliński

Za

Przewodniczący Rady przedstawił wynik głosowania informując, iż 21 radnych głosowało za, 3 radnych wstrzymało się od głosu. Stwierdził, że uchwała została przyjęta.

Uchwała nr VIII/51/2021 - załącznik nr 3

b. zmiany w składzie osobowym Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu Kłodzkiego (druk nr VIII/2), (10:44:00)

Brak głosów w dyskusji.

Przewodniczący Rady zapytał kolejno wszystkich radnych imiennie czy są „za”, „przeciw’, „wstrzymuje się”.

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu Kłodzkiego (druk nr VIII/2)

 

Maciej Awiżeń

Za

Mariusz Borcz

Za

Robert Duma

Za

Jacek Hecht

Za

Małgorzata Jędrzejewska-Skrzypczyk

Za

Sławomir Karwowski

Za

Józef Kołt

Wstrzymujący

Grzegorz Kuzak

Za

Adam Łącki

Za

Zbigniew Łopusiewicz

Za

Agnieszka Mandryk-Kryniecka

Za

Piotr Marchewka

Za

Marek Mazurkiewicz

Za

Ryszard Niebieszczański

Za

Tomasz Nowicki

Za

Anita Piszko

Za

Jarosław Przybył

Za

Ewelina Ptak

Za

Paweł Szafran

Za

Krystyna Śliwińska

Wstrzymujący

Joanna Walaszczyk

Wstrzymujący

Jolanta Walkiewicz

Za

Borysław Zatoka

Za

Tadeusz Zieliński

Za

Przewodniczący Rady przedstawił wynik głosowania informując, iż 21 radnych głosowało za, 3 radnych wstrzymało się od głosu. Stwierdził, że uchwała została przyjęta.

Uchwała nr VIII/52/2021 - załącznik nr 4

c. zmiany budżetu Powiatu Kłodzkiego na 2021 rok (druk nr VIII/3), (10:46:00)

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów poinformował, że projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.

Głos nad procedowanym projektem uchwały zabrał Radny, p. Mariusz Borcz. Odpowiedzi udzielił Etatowy Członek Zarządu, p. Piotr Marchewka.

Przewodniczący Rady zapytał kolejno wszystkich radnych imiennie czy są „za”, „przeciw’, „wstrzymuje się”.

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Kłodzkiego na 2021 rok (druk nr VIII/3)

 

Maciej Awiżeń

Za

Mariusz Borcz

Za

Robert Duma

Za

Jacek Hecht

Za

Małgorzata Jędrzejewska-Skrzypczyk

Za

Sławomir Karwowski

Za

Józef Kołt

Wstrzymujący

Grzegorz Kuzak

Za

Adam Łącki

Za

Zbigniew Łopusiewicz

Za

Agnieszka Mandryk-Kryniecka

Za

Piotr Marchewka

Za

Marek Mazurkiewicz

Za

Ryszard Niebieszczański

Za

Tomasz Nowicki

Za

Anita Piszko

Za

Jarosław Przybył

Za

Ewelina Ptak

Za

Paweł Szafran

Za

Krystyna Śliwińska

Wstrzymujący

Joanna Walaszczyk

Wstrzymujący

Jolanta Walkiewicz

Za

Borysław Zatoka

Za

Tadeusz Zieliński

Za

Przewodniczący Rady przedstawił wynik głosowania informując, iż 21 radnych głosowało za, 3 radnych wstrzymało się od głosu. Stwierdził, że uchwała została przyjęta.

Uchwała nr VIII/53/2021 - załącznik nr 5

d. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłodzkiego (druk nr VIII/4), (10:50:00)

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów poinformował, że projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.

Nikt nie zabrał głosu.

Przewodniczący Rady zapytał kolejno wszystkich radnych imiennie czy są „za”, „przeciw’, „wstrzymuje się”.

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłodzkiego (druk nr VIII/4)

Maciej Awiżeń

Za

Mariusz Borcz

Za

Robert Duma

Za

Jacek Hecht

Za

Małgorzata Jędrzejewska-Skrzypczyk

Za

Sławomir Karwowski

Za

Józef Kołt

Wstrzymujący

Grzegorz Kuzak

Za

Adam Łącki

Za

Zbigniew Łopusiewicz

Za

Agnieszka Mandryk-Kryniecka

Za

Piotr Marchewka

Za

Marek Mazurkiewicz

Za

Ryszard Niebieszczański

Za

Tomasz Nowicki

Za

Anita Piszko

Za

Jarosław Przybył

Za

Ewelina Ptak

Za

Paweł Szafran

Za

Krystyna Śliwińska

Przeciw

Joanna Walaszczyk

Przeciw

Jolanta Walkiewicz

Za

Borysław Zatoka

Za

Tadeusz Zieliński

Za

Przewodniczący Rady przedstawił wynik głosowania informując, iż 21 radnych głosowało za, 2 radnych było przeciw, 1 radny wstrzymał się od głosu. Stwierdził, że uchwała została przyjęta.

Uchwała nr VIII/54/2021 - załącznik nr 6

e. zmiany uchwały nr IX/76/2020 Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 25 listopada 2020 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy oraz harmonogramu pracy w porze nocnej aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu kłodzkiego na rok 2021 (druk nr VIII/5), (10:52:00)

Wiceprzewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych poinformowała, że projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.

Nikt nie zabrał głosu.

Przewodniczący Rady zapytał kolejno wszystkich radnych imiennie czy są „za”, „przeciw’, „wstrzymuje się”.

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr IX/76/2020 Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 25 listopada 2020 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy oraz harmonogramu pracy w porze nocnej aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu kłodzkiego na rok 2021 (druk nr VIII/5)

Maciej Awiżeń

Za

Mariusz Borcz

Za

Robert Duma

Za

Jacek Hecht

Za

Małgorzata Jędrzejewska-Skrzypczyk

Za

Sławomir Karwowski

Za

Józef Kołt

Za

Grzegorz Kuzak

Za

Adam Łącki

Za

Zbigniew Łopusiewicz

Za

Agnieszka Mandryk-Kryniecka

Za

Piotr Marchewka

Za

Marek Mazurkiewicz

Za

Ryszard Niebieszczański

Za

Tomasz Nowicki

Za

Anita Piszko

Za

Jarosław Przybył

Za

Ewelina Ptak

Za

Paweł Szafran

Za

Krystyna Śliwińska

Za

Joanna Walaszczyk

Za

Jolanta Walkiewicz

Za

Borysław Zatoka

Za

Tadeusz Zieliński

Za

Przewodniczący Rady przedstawił wynik głosowania informując, iż 24 radnych głosowało za. Stwierdził, że uchwała została przyjęta.

Uchwała nr VIII/55/2021 - załącznik nr 7

f. określenia zadań i podziału środków finansowanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2021 rok (druk nr VIII/6), (10:55:00)

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów oraz Wiceprzewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych poinformowali, że projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.

Nikt nie zabrał głosu.

Przewodniczący Rady zapytał kolejno wszystkich radnych imiennie czy są „za”, „przeciw’, „wstrzymuje się”.

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań i podziału środków finansowanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2021 rok (druk nr VIII/6)

Maciej Awiżeń

Za

Mariusz Borcz

Za

Robert Duma

Za

Jacek Hecht

Za

Małgorzata Jędrzejewska-Skrzypczyk

Za

Sławomir Karwowski

Za

Józef Kołt

Za

Grzegorz Kuzak

Za

Adam Łącki

Za

Zbigniew Łopusiewicz

Za

Agnieszka Mandryk-Kryniecka

Za

Piotr Marchewka

Za

Marek Mazurkiewicz

Za

Ryszard Niebieszczański

Za

Tomasz Nowicki

Za

Anita Piszko

Za

Jarosław Przybył

Za

Ewelina Ptak

Za

Paweł Szafran

Za

Krystyna Śliwińska

Za

Joanna Walaszczyk

Za

Jolanta Walkiewicz

Za

Borysław Zatoka

Za

Tadeusz Zieliński

Za

Przewodniczący Rady przedstawił wynik głosowania informując, iż 24 radnych głosowało za. Stwierdził, że uchwała została przyjęta.

Uchwała nr VIII/56/2021 - załącznik nr 8

g. pozbawienia dróg położonych na terenie powiatu kłodzkiego kategorii drogi powiatowej (druk nr VIII/7), (10:56:00)

Wiceprzewodniczący Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Infrastruktury Drogowej poinformował, że projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.

Nikt nie zabrał głosu.

Przewodniczący Rady zapytał kolejno wszystkich radnych imiennie czy są „za”, „przeciw’, „wstrzymuje się”.

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia dróg położonych na terenie powiatu kłodzkiego kategorii drogi powiatowej (druk nr VIII/7)

Maciej Awiżeń

Za

Mariusz Borcz

Za

Robert Duma

Za

Jacek Hecht

Za

Małgorzata Jędrzejewska-Skrzypczyk

Za

Sławomir Karwowski

Za

Józef Kołt

Za

Grzegorz Kuzak

Za

Adam Łącki

Za

Zbigniew Łopusiewicz

Za

Agnieszka Mandryk-Kryniecka

Za

Piotr Marchewka

Za

Marek Mazurkiewicz

Za

Ryszard Niebieszczański

Za

Tomasz Nowicki

Za

Anita Piszko

Za

Jarosław Przybył

Za

Ewelina Ptak

Za

Paweł Szafran

Za

Krystyna Śliwińska

Za

Joanna Walaszczyk

Za

Jolanta Walkiewicz

Za

Borysław Zatoka

Za

Tadeusz Zieliński

Za

Przewodniczący Rady przedstawił wynik głosowania informując, iż 24 radnych głosowało za. Stwierdził, że uchwała została przyjęta.

Uchwała nr VIII/57/2021 - załącznik nr 9

h. pozbawienia dróg położonych na terenie powiatu kłodzkiego kategorii drogi powiatowej (druk nr VIII/8), (10:58:00)

Wiceprzewodniczący Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Infrastruktury Drogowej poinformował, że projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.

Nikt nie zabrał głosu.

Przewodniczący Rady zapytał kolejno wszystkich radnych imiennie czy są „za”, „przeciw’, „wstrzymuje się”.

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia dróg położonych na terenie powiatu kłodzkiego kategorii drogi powiatowej (druk nr VIII/8)

Maciej Awiżeń

Za

Mariusz Borcz

Za

Robert Duma

Za

Jacek Hecht

Za

Małgorzata Jędrzejewska-Skrzypczyk

Za

Sławomir Karwowski

Za

Józef Kołt

Za

Grzegorz Kuzak

Za

Adam Łącki

Za

Zbigniew Łopusiewicz

Za

Agnieszka Mandryk-Kryniecka

Za

Piotr Marchewka

Za

Marek Mazurkiewicz

Za

Ryszard Niebieszczański

Za

Tomasz Nowicki

Za

Anita Piszko

Za

Jarosław Przybył

Za

Ewelina Ptak

Za

Paweł Szafran

Za

Krystyna Śliwińska

Za

Joanna Walaszczyk

Za

Jolanta Walkiewicz

Za

Borysław Zatoka

Za

Tadeusz Zieliński

Za

Przewodniczący Rady przedstawił wynik głosowania informując, iż 24 radnych głosowało za. Stwierdził, że uchwała została przyjęta.

Uchwała nr VIII/58/2021 - załącznik nr 10

i. rozpatrzenia skargi z dnia 8 czerwca 2021 roku na Dyrektora Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych nr 1 i 2 w Domaszkowie (druk nr VIII/9), (11:00:00)

Przewodniczący Rady poinformował, że sporządził projekt uchwały na podstawie opinii Komisji Skarg, Wniosków i Petycji a następnie, na podstawie § 22 ust. 4 Statutu Powiatu Kłodzkiego, przekazał go Zarządowi Powiatu Kłodzkiego do zaopiniowania.

Nikt nie zabrał głosu

Przewodniczący Rady zapytał kolejno wszystkich radnych imiennie czy są „za”, „przeciw’, „wstrzymuje się”.

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 8 czerwca 2021 roku na Dyrektora Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych nr 1 i 2 w Domaszkowie (druk nr VIII/9)

Maciej Awiżeń

Za

Mariusz Borcz

Za

Robert Duma

Za

Jacek Hecht

Za

Małgorzata Jędrzejewska-Skrzypczyk

Za

Sławomir Karwowski

Za

Józef Kołt

Wstrzymujący

Grzegorz Kuzak

Za

Adam Łącki

Za

Zbigniew Łopusiewicz

Za

Agnieszka Mandryk-Kryniecka

Za

Piotr Marchewka

Za

Marek Mazurkiewicz

Za

Ryszard Niebieszczański

Za

Tomasz Nowicki

Za

Anita Piszko

Za

Jarosław Przybył

Za

Ewelina Ptak

Za

Paweł Szafran

Za

Krystyna Śliwińska

Wstrzymujący

Joanna Walaszczyk

Wstrzymujący

Jolanta Walkiewicz

Za

Borysław Zatoka

Za

Tadeusz Zieliński

Za

Przewodniczący Rady przedstawił wynik głosowania informując, iż 21 radnych głosowało za 3 radnych wstrzymało się od głosu. Stwierdził, że uchwała została przyjęta.

Uchwała nr VIII/59/2021 - załącznik nr 11

j. rozpatrzenia skargi z dnia 19 kwietnia 2021 roku na Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku (druk nr VIII/10), (11:02:00)

Przewodniczący Rady poinformował, że sporządził projekt uchwały na podstawie opinii Komisji Skarg, Wniosków i Petycji a następnie, na podstawie § 22 ust. 4 Statutu Powiatu Kłodzkiego, przekazał go Zarządowi Powiatu Kłodzkiego do zaopiniowania.

Nikt nie zabrał głosu

Przewodniczący Rady zapytał kolejno wszystkich radnych imiennie czy są „za”, „przeciw’, „wstrzymuje się”.

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 19 kwietnia 2021 roku na Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku (druk nr VIII/10)

Maciej Awiżeń

Za

Mariusz Borcz

Za

Robert Duma

Za

Jacek Hecht

Za

Małgorzata Jędrzejewska-Skrzypczyk

Za

Sławomir Karwowski

Za

Józef Kołt

Wstrzymujący

Grzegorz Kuzak

Za

Adam Łącki

Za

Zbigniew Łopusiewicz

Za

Agnieszka Mandryk-Kryniecka

Za

Piotr Marchewka

Za

Marek Mazurkiewicz

Za

Ryszard Niebieszczański

Za

Tomasz Nowicki

Za

Anita Piszko

Za

Jarosław Przybył

Za

Ewelina Ptak

Za

Paweł Szafran

Za

Krystyna Śliwińska

Wstrzymujący

Joanna Walaszczyk

Wstrzymujący

Jolanta Walkiewicz

Za

Borysław Zatoka

Za

Tadeusz Zieliński

Za

Przewodniczący Rady przedstawił wynik głosowania informując, iż 21 radnych głosowało za 3 radnych wstrzymało się od głosu. Stwierdził, że uchwała została przyjęta.

Uchwała nr VIII/60/2021 - załącznik nr 12

k. rozpatrzenia skargi z dnia 19 kwietnia 2021 roku na Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku (druk nr VIII/11), (11:05:00)

Przewodniczący Rady poinformował, że sporządził projekt uchwały na podstawie opinii Komisji Skarg, Wniosków i Petycji a następnie, na podstawie § 22 ust. 4 Statutu Powiatu Kłodzkiego, przekazał go Zarządowi Powiatu Kłodzkiego do zaopiniowania.

Nikt nie zabrał głosu

Przewodniczący Rady zapytał kolejno wszystkich radnych imiennie czy są „za”, „przeciw’, „wstrzymuje się”.

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 19 kwietnia 2021 roku na Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku (druk nr VIII/11)

Maciej Awiżeń

Za

Mariusz Borcz

Za

Robert Duma

Za

Jacek Hecht

Za

Małgorzata Jędrzejewska-Skrzypczyk

Za

Sławomir Karwowski

Za

Józef Kołt

Wstrzymujący

Grzegorz Kuzak

Za

Adam Łącki

Za

Zbigniew Łopusiewicz

Za

Agnieszka Mandryk-Kryniecka

Za

Piotr Marchewka

Za

Marek Mazurkiewicz

Za

Ryszard Niebieszczański

Za

Tomasz Nowicki

Za

Anita Piszko

Za

Jarosław Przybył

Za

Ewelina Ptak

Za

Paweł Szafran

Za

Krystyna Śliwińska

Wstrzymujący

Joanna Walaszczyk

Wstrzymujący

Jolanta Walkiewicz

Za

Borysław Zatoka

Za

Tadeusz Zieliński

Za

Przewodniczący Rady przedstawił wynik głosowania informując, iż 21 radnych głosowało za 3 radnych wstrzymało się od głosu. Stwierdził, że uchwała została przyjęta.

Uchwała nr VIII/61/2021 - załącznik nr 13

l. rozpatrzenia skargi z dnia 3 czerwca 2021 na Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku (druk nr VIII/12), (11:06:00)

Przewodniczący Rady poinformował, że sporządził projekt uchwały na podstawie opinii Komisji Skarg, Wniosków i Petycji a następnie, na podstawie § 22 ust. 4 Statutu Powiatu Kłodzkiego, przekazał go Zarządowi Powiatu Kłodzkiego do zaopiniowania.

Nikt nie zabrał głosu

Przewodniczący Rady zapytał kolejno wszystkich radnych imiennie czy są „za”, „przeciw’, „wstrzymuje się”.

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 3 czerwca 2021 roku na Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku (druk nr VIII/12)

Maciej Awiżeń

Za

Mariusz Borcz

Za

Robert Duma

Za

Jacek Hecht

Za

Małgorzata Jędrzejewska-Skrzypczyk

Za

Sławomir Karwowski

Za

Józef Kołt

Wstrzymujący

Grzegorz Kuzak

Za

Adam Łącki

Za

Zbigniew Łopusiewicz

Za

Agnieszka Mandryk-Kryniecka

Za

Piotr Marchewka

Za

Marek Mazurkiewicz

Za

Ryszard Niebieszczański

Za

Tomasz Nowicki

Za

Anita Piszko

Za

Jarosław Przybył

Za

Ewelina Ptak

Za

Paweł Szafran

Za

Krystyna Śliwińska

Wstrzymujący

Joanna Walaszczyk

Wstrzymujący

Jolanta Walkiewicz

Za

Borysław Zatoka

Za

Tadeusz Zieliński

Za

 Przewodniczący Rady przedstawił wynik głosowania informując, iż 21 radnych głosowało za, 3 radnych wstrzymało się od głosu. Stwierdził, że uchwała została przyjęta.

Uchwała nr VIII/62/2021 - załącznik nr 14

m. rozpatrzenia petycji z dnia 21 czerwca 2021 roku dotyczącej podjęcia niezbędnych, dostępnych Radzie Powiatu Kłodzkiego działań, zmierzających do przywrócenia zlikwidowanych połączeń kursowych na linii Jugów- Miasto Nowa Ruda przez PKS w Kłodzku S.A. (druk nr VIII/13). (11:08:00)

Przewodniczący Rady poinformował, że sporządził projekt uchwały na podstawie opinii Komisji Skarg, Wniosków i Petycji a następnie, na podstawie § 22 ust. 4 Statutu Powiatu Kłodzkiego, przekazał go Zarządowi Powiatu Kłodzkiego do zaopiniowania.

Nikt nie zabrał głosu

Przewodniczący Rady zapytał kolejno wszystkich radnych imiennie czy są „za”, „przeciw’, „wstrzymuje się”.

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 21 czerwca 2021 roku dotyczącej podjęcia niezbędnych, dostępnych Radzie Powiatu Kłodzkiego działań, zmierzających do przywrócenia zlikwidowanych połączeń kursowych na linii Jugów- Miasto Nowa Ruda przez PKS w Kłodzku S.A. (druk nr VIII/13)

Maciej Awiżeń

Za

Mariusz Borcz

Wstrzymujący

Robert Duma

Za

Jacek Hecht

Za

Małgorzata Jędrzejewska-Skrzypczyk

Za

Sławomir Karwowski

Za

Józef Kołt

Za

Grzegorz Kuzak

Za

Adam Łącki

Za

Zbigniew Łopusiewicz

Za

Agnieszka Mandryk-Kryniecka

Wstrzymujący

Piotr Marchewka

Za

Marek Mazurkiewicz

Za

Ryszard Niebieszczański

Za

Tomasz Nowicki

Za

Anita Piszko

Za

Jarosław Przybył

Za

Ewelina Ptak

Za

Paweł Szafran

Wstrzymujący

Krystyna Śliwińska

Wstrzymujący

Joanna Walaszczyk

Wstrzymujący

Jolanta Walkiewicz

Za

Borysław Zatoka

Za

Tadeusz Zieliński

Za

Przewodniczący Rady przedstawił wynik głosowania informując, iż 19 radnych głosowało za, 5 radnych wstrzymało się od głosu. Stwierdził, że uchwała została przyjęta.

Uchwała nr VIII/63/2021 - załącznik nr 15

7. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Kłodzkiego w okresie między sesjami, w tym informacja Starosty Kłodzkiego z wyjazdów i spotkań, a także informacja o realizacji uchwał Rady Powiatu Kłodzkiego oraz uchwał Zarządu Powiatu Kłodzkiego podjętych w I półroczu 2021 roku. (11:10:00)

Brak głosów w dyskusji.

8. Interpelacje i pytania radnych. (11:24:00)

Przewodniczący Rady poinformował, że nie wpłynęła pisemna interpelacja.

     Pytania do Zarządu Powiatu Kłodzkiego przedłożyli: Radny, p. Józef Kołt, Radny, p. Adam Łącki, Radny, p. Borysław Zatoka, Radna, p. Joanna Walaszczyk, Radny, p. Jacek Hecht, Radna, p. Krystyna Śliwińska.

     Odpowiedzi udzielili: Starosta Kłodzki, p. Maciej Awiżeń, Etatowy Członek Zarządu, p. Piotr Marchewka, Adwokat, p. Paweł Totuszyński.

9. Wnioski i oświadczenia radnych. (12:04:00)

Wnioski i oświadczenia złożyli: Radny, p. Józef Kołt, Radny, p. Borysław Zatoka.

10. Sprawy różne. (12:11:00)

Głos w sprawach różnych zabrała Radna, p. Krystyna Śliwińska.

11. Zamknięcie obrad VIII sesji Rady Powiatu Kłodzkiego. (12:17:00)

Przewodniczący Rady po wyczerpaniu porządku, zamknął obrady VIII sesji Rady Powiatu Kłodzkiego.

Imienny wykaz głosowań radnych Rady Powiatu Kłodzkiego stanowi załącznik do protokołu- załącznik nr 16.

Cyfrowe nagranie z przebiegu sesji stanowi załącznik do protokołu - załącznik nr 17.

Transmisja sesji, zgodnie z art. 15 ust. 1a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym, udostępniona jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kłodzku oraz na stronie internetowej Powiatu Kłodzkiego.

Na tym protokół zakończono.

                                                     Przewodniczący Rady Powiatu Kłodzkiego

                                                                   Zbigniew Łopusiewicz

Protokołowały:

Marta Paprocka

Diana Zając

Sporządziła:

Diana Zając

Wersja pdf z podpisami:

PDFProtokół nr VIII/21 z VIII sesji RPK w dniu 31 sierpnia 2021 roku.pdf (852,66KB)