Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie o posiedzeniu w dniu 25 listopada 2021 roku

Komisja Rozwoju, Promocji, Turystyki                                                                    Kłodzko, 19 listopada 2021 roku

i Ochrony Środowiska

ORG.BR.0012.63.2021.BR2

              Radni,

Członkowie Komisji

Rozwoju, Promocji, Turystyki

i Ochrony Środowiska

         Informuję, iż zwołuję w dniu 25 listopada 2021 roku, o godz. 13.00 posiedzenie Komisji Rozwoju, Promocji, Turystyki i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Kłodzkiego Rady Powiatu Kłodzkiego, które odbędzie się w sali obrad Rady Powiatu Kłodzkiego (sala nr 109) w Starostwie Powiatowym w Kłodzku, przy ul. Okrzei 1.

Porządek posiedzenia:

1. Ustalenie porządku obrad komisji.

2. Bieżące opiniowanie projektów uchwał:

a)  w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Kłodzkiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022

3. Zaopiniowanie projektu budżetu powiatu na 2022 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej. *

4. Stan powietrza atmosferycznego w powiecie kłodzkim na podstawie badań monitoringowych przeprowadzonych w 2020 roku (dane Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska).

5. Sprawy różne:

  1. ustalenie daty i tematów kolejnego posiedzenia Komisji Rozwoju, Promocji, Turystyki i Ochrony Środowiska,
  2. przyjęcie protokołu nr 10/21 z posiedzenia Komisji Rozwoju, Promocji, Turystyki i Ochrony Środowiska w dniu 20 października 2021 roku.

* Projekt budżetu Powiatu Kłodzkiego na 2022 rok wraz z projektem uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowe] Powiatu Kłodzkiego został zamieszczony Radzie na stronie www.powiatklodzki.rada365.pl - Repozytorium plików-  w dniu 15 listopada 2021 roku.

Niniejsze zawiadomienie jest jednocześnie wnioskiem o udzielenie zwolnienia od pracy zawodowej na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. 2020 r. poz. 920.).

 

                                        Z poważaniem

                                                                                           Przewodniczący Komisji

Adam Łącki

 

 

Sprawę prowadzi:                                                                                                                                                                                   

Diana Zając

Biuro Rady Powiatu                                                                                                                               

Tel. 74 865 75 31

e-mail: