Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwała Zarządu Powiatu Kłodzkiego w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do nieodpłatnego zbycia-dz. 195/2 i 195/3, AM-1, obręb Nowa Wieś

Uchwała Nr 186/2021
Zarządu Powiatu Kłodzkiego

z dnia 22 listopada 2021 r.

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej  do zbycia

  Na podstawie art. 32 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U.2020, poz.920) oraz art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. 2021, poz.1899) Zarząd Powiatu Kłodzkiego uchwala, co następuje:

§ 1. Przeznacza się do zbycia w drodze darowizny nieruchomość położoną w Gminie Międzylesie w obrębie Nowa Wieś oznaczoną geodezyjnie jako działki gruntu: nr 195/2, AM-1 o pow. 0,1700 ha oraz nr 195/3, AM-1 o pow. 0,0325 ha, objętą księgą wieczystą nr SW1K/00070731/3, opisaną  w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykaz wywiesza się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kłodzku przy ul. Okrzei 1 w okresie od 01.12.2021r. do 21.12.2021r. a także zamieszcza się go na stronach internetowych Starostwa Powiatowego w Kłodzku. Informację o zamieszczeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Załącznik do uchwały Zarządu Powiatu Kłodzkiego

Nr 186/2021 z dnia 22 listopada 2021r.

Termin wywieszenia: 01.12.2021r. – 21.12.2021r.                                                                 

 

                                                                    

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do nieodpłatnego zbycia

Nr działki (oznaczenie użytku wg danych ewidencji gruntów) oraz powierzchnia

działka nr 195/2, AM-1 obręb Nowa Wieś o pow. 0,17 ha (użytek-dr),

działka nr 195/3, AM-1, obręb Nowa Wieś o pow. 0,0325 ha (użytek-dr),

położone w jednostce ewidencyjnej Międzylesie -Gmina  

Położenie

Nowa Wieś, Gmina Międzylesie   

Opis nieruchomości

Działki położone są w środkowej części wsi Nowa Wieś w ciągu drogi asfaltowej prowadzącej przez wieś. Działka 195/2 w przeważającej części jest utwardzona asfaltem, działka 195/3 jest utwardzona w niewielkim stopniu. 

Księga wieczysta

SW1K/00070731/3

Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym i sposób jej zagospodarowania

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Międzylesie zatwierdzonego uchwałą nr XXVIII/183/05 Rady Miejskiej Międzylesia  z dnia 31 maja 2005r. działki gruntu nr 195/2 i 195/3 posiadają następujące przeznaczenie:

Nr 195/2 – 16KD(D) -droga dojazdowa -droga gminna,

Nr 195/3 – w części 16 MN 25 – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca lub bliźniacza, w części 16UT2 -  usługi turystyki, w części 16 KD(L) – droga lokalna powiatowa i gminna.  

Sposób zagospodarowania: droga publiczna

 

Przeznaczona do:

darowizny na rzecz jednostki samorządu terytorialnego Gminy Międzylesie na cele publiczne

Wartość nieruchomości:

585 100 zł (pięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy sto złotych 00/100)

 

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości:  nie dotyczy na podst. art. 34 ust. 8 powołanej wyżej ustawy. 

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kłodzku przy ul. Okrzei 1, a także zamieszcza się na stronach internetowych Starostwa Powiatowego  w Kłodzku. Informację  o zamieszczeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość.

GN.6840.7.2021.GN5