Logo facebook
14 czerwca 2024
Bazylego, Elizy, Justyny
14 °C
scroll
Widok z Pasterki na Szczeliniec

Ostania XIV Sesja Rady Powiatu Kłodzkiego - Rozpatrzenie uchwał budżetowych na rok 2022

29 grudnia 2021 roku, o godz.10.00 odbyła się ostatnia w 2021 roku, XIV sesja Rady Powiatu Kłodzkiego. Najważniejszym punktem obrad ostatniej sesji, było rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłodzkiego i Uchwały Budżetowej Powiatu Kłodzkiego.

Sesja odbyła się w trybie zdalnym.

Porządek obrad XIV sesji: 

1. Otwarcie sesji.

2. Ustalenie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XII i XIII nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Kłodzkiego

4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłodzkiego i Uchwały Budżetowej Powiatu Kłodzkiego na rok 2022:

a) wystąpienie Starosty Kłodzkiego, -  prezentacja starosty dotycząca budżetu na 2022 rok do pobrania: 

https://powiat.klodzko.pl/download//6537/prezentacja-29122021.pdf

b) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy              

Finansowej Powiatu Kłodzkiego,

c) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie Uchwały Budżetowej Powiatu Kłodzkiego na

rok 2022,

d) opinie komisji merytorycznych do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej

Powiatu Kłodzkiego oraz o projekcie Uchwały Budżetowej Powiatu Kłodzkiego na rok 2022,

e) dyskusja,

f) podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłodzkiego,

g) podjęcie Uchwały Budżetowej Powiatu Kłodzkiego na rok 2021.

----------------------------------------

Wyniki głosowania radnych odnośnie uchwał budżetowych:

Nad uchwałami dotyczącymi Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłodzkiego i Uchwały Budżetowej Powiatu Kłodzkiego na rok 2022 głosowało 27 radnych :

ZA przyjęciem uchwał głosowało 23 radnych

PRZECIW - 1 radny

WSTRZYMAŁO SIĘ- 3 radnych

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

W skrócie:

BUDŻET POWIATU 2022 ROK – PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA

Planowane Dochody:  224 799 591,50

Dochody bieżące: 209 807 191,50

Dochody majątkowe: 14 992 400,00

Planowane Wydatki: 229 808 107,52

Wydatki bieżące: 210 024 790,52

Wydatki majątkowe: 19 783 317,00

Deficyt:

(różnica między dochodami a wydatkami budżetu )

- 5 008 516,02

Przychody: 9 281 852,02

(z tytułu wolnych środków o których mowa w art.5 ust.1, art. 217 ustawy oraz ze spłat udzielonych pożyczek)

Rozchody: 4 273 336,00

Rok 2022 będzie trudnym rokiem dla samorządów w świetle zmian ustawowych, a w szczególności zmiany ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, która radykalnie wpłynie na ograniczenie możliwości finansowania zadań Jednostek Samorządu Terytorialnego, a tym samym pogorszenie jakości życia mieszkańców oraz realizację inwestycji samorządowych.

Utrata dochodów bieżących (PIT, niedoszacowanie subwencji oświatowej) powoduje również zagrożenie w spłacie zaciągniętych zobowiązań finansowych tj. pożyczki z budżetu państwa, wykup papierów wartościowych.

Powiat od lat dopłaca do administracji rządowej do subwencji oświatowej - która jest niewystarczająca na prowadzenie zadań oświatowych. Z roku na rok kwota na edukację z budżetu Powiatu rośnie. Rok 2022 i lata następne będą dużym wyzwaniem dla samorządów w realizacji zadań własnych i zleconych.

Niestety w 2022 roku wystąpi spadek dochodów bieżących o ponad aż 4 mln zł.:

Slajd10.jpeg

Wystąpi również znaczny spadek wpływów o ok. 3 mln zł. z podatku PIT:

Slajd11.jpeg

Do tego należy pamiętać, że w 2022 roku przewidywany jest nawet trzykrotny wzrost cen energii (prąd,gaz). Również finansowanie służby zdrowia, nadal jest na poziomie cen z 2015 roku. Rząd od lat nie uwzględnił ich wzrostu. Powiat musi często dopłacać te różnice kosztem innych ważnych zadań.

Prezentacja starosty dotycząca budżetu na 2022 rok do pobrania: 

https://powiat.klodzko.pl/download//6537/prezentacja-29122021.pdf

----------------------------------------------------------------------------------------------

Pozostałymi tematami obrad radnych były:

5. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach:

a) zmiany budżetu Powiatu Kłodzkiego na 2021 rok,

b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłodzkiego,

c) wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku

budżetowego 2021, 

d) wskazania  Wiceprzewodniczącego  Rady  Powiatu  Kłodzkiego  upoważnionego  do  dokonywania 

wobec Przewodniczącego Rady Powiatu Kłodzkiego czynności określania w poleceniu wyjazdu

służbowego terminu i miejsca wykonywania zadania oraz miejscowości rozpoczęcia i zakończenia

podróży służbowej,

e) zmiany uchwały Rady Powiatu Kłodzkiego nr XI/95/2021 z dnia 27 października 2021 roku w                  

sprawie ustalenia na 2022 rok wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie

na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia,

f) wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej w Kłodzku

S.A.- w restrukturyzacji na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na             

liniach komunikacyjnych o charakterze użyteczności publicznej na terenie Powiatu Kłodzkiego,

g) zatwierdzenia Uchwały nr 202/2021 z dnia 9 grudnia 2021 roku Zarządu Powiatu Kłodzkiego                    

w sprawie wyznaczenia apteki do pełnienia dyżuru w porze nocnej w dniu 31 grudnia 2021 roku na

terenie Miasta Kłodzko i Gminy Kłodzko,

h) zmiany w składzie osobowym Komisji Rozwoju, Promocji, Turystyki i Ochrony Środowiska Rady

Powiatu Kłodzkiego,

i)  zmiany w składzie osobowym Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Kłodzkiego,

j)  zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2022,

k) zatwierdzenia ramowych planów pracy komisji Rady Powiatu Kłodzkiego na 2022 rok,

l)  zatwierdzenia ramowego planu pracy Rady Powiatu Kłodzkiego na 2022 rok,

m) skargi z dnia 10 listopada 2021 roku na Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Jugowie.

6.  Sprawozdanie z działalności Zarządu  Powiatu Kłodzkiego w okresie między sesjami oraz informacja

Starosty Kłodzkiego z wyjazdów i spotkań.

7.  Interpelacje i pytania radnych.

8.  Wnioski i oświadczenia radnych.

9.  Sprawy różne.

10. Zamknięcie obrad XIV sesji Rady Powiatu Kłodzki

Szczegółowy przebieg sesji mogą zobaczyć Państwo po opublikowaniu na stronie powiatu: https://powiat.klodzko.pl/108/9/transmisje-obrad-rady-powiatu.html

 

 

Opublikował(a): Bartosz Wojciechowski Data publikacji: 29-12-2021 09:31
Modyfikował(a): Bartosz Wojciechowski Data modyfikacji: 29-12-2021 11:44
scroll

NA SKRÓTY

Prev