Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie o posiedzeniu w dniu 24 stycznia 2022 roku

 

Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych                                                                                              Kłodzko, 20 stycznia 2022 roku

ORG.BR.0012.05.2022.BR2

 

Radni,

Członkowie Komisji

Zdrowia i Spraw Społecznych

 

Informuję, iż zwołuję w dniu 24 stycznia 2022 roku, o godz. 10.00 posiedzenie Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu Kłodzkiego. Na podstawie art. 15zzx ust. 2 i 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2021.2095. ze zm.), zarządzam obradowanie w zdalnym trybie.

Porządek posiedzenia:

  1. Ustalenie porządku obrad komisji.
  2. Bieżące opiniowanie projektów uchwał:
  1. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/102/2021 Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 30 listopada 2021 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy oraz harmonogramu pracy w porze nocnej aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu kłodzkiego na rok 2022.
  1. Informacja o podejmowanych i planowanych działaniach w zakresie promocji i ochrony zdrowia w powiecie kłodzkim.
  2. Sprawozdanie z działalności komisji w 2021 roku.

       5. Sprawy różne:

  1. ustalenie daty i tematów kolejnego posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych,
  2. przyjęcie protokołu: nr 12/21 z posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych w dniu 23 grudnia 2021 roku.

 

             Niniejsze zawiadomienie jest jednocześnie wnioskiem o udzielenie zwolnienia od pracy zawodowej na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. 2020 r. poz. 920).

 

                                                                           Z poważaniem

                                                                              Przewodniczący Komisji

                                                                             Tomasz Nowicki

 

 

Sprawę prowadzi:

Diana Zając

Biuro Rady Powiatu

Tel. 74 8 657 531

e-mail: